Onderzoeksproject Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Voltooid VLAIO BODEMVERDICHTING
Tractor met grote tractorbanden op een grasakker

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Schaalvergroting en doorgedreven mechanisatie waarbij steeds grotere -zwaardere- machines worden gebruikt, leidt tot bodemverdichting. Dit onderzoeksproject gaat over bodemverdichting. Het beleid, de landbouworganisaties en de ectorvertegenwoordigers uiten namelijk hun beozrgdheid over de mogelijke milieu- en economische impact van bodemverdichting. De algemene doelstelling is de effectiviteit van specifieke remediëringsmaatregelen van verdichting in de diepere bodemlaag te evalueren en de preventiemogelijkheden tegen bodemverdichting meer onder de aandacht te brengen.

Onderzoeksaanpak

We leggen veldproeven aan op praktijkpercelen waarbij we verschillende strategieën ter preventie én remediëring van bodemverdichting (varianten en innovaties qua mechanisatie, qua gewasopvolging, tijdstip van bewerken, etc.) implementeren, evalueren en vergelijken. De strategieën kiezen we in samenspraak met de landbouwers en eventuele andere stakeholders zoals loonwerkers, machineconstructeurs/verdelers, bandenfabrikanten, etc. Om de bewustwording bij de landbouwer te verhogen maken we een economische balans op waarbij we alle factoren (vb. brandstofverbruik, investeringen, gewasopbrengst) nauwkeurig in kaart brengen. Doorheen heel het project besteden we aandacht aan kennisdeling en –verspreiding. Dit gebeurt door middel van een website, nieuwsbrieven, studiedagen, demonstraties, artikels in de vakpers en het verder uitbreiden van de bestaande Terranimo© tool.

Relevantie/Valorisatie

De relevantie van dit onderzoek is groot: Wereldwijd maar ook in Vlaanderen is bodemverdichting naast bodemerosie één van de belangrijkste fysische bodembedreigingen. Het fenomeen compromitteert duurzame landbouw. In natte periodes kan het immers tot een minder goede drainage leiden en dus wateroverlast. In droge periodes kunnen wortels niet aan de diepere bodemlagen en kan ook het vocht dieper uit het profiel niet opstijgen. Dat veroorzaakt droogtestress. Een beperkte beworteling kan ten slotte leiden tot een aanzienlijk verminderde gewasontwikkeling en opbrengst. Bodemdegradatie een halt toeroepen werd door de Verenigde Naties naar voor geschoven als één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG 15). Ook de Vlaamse Overheid zet tegenwoordig sterk in op het voorkomen en remediëren van bodemverdichting. Zo komt dit onderzoek tegemoet aan Operationele Doelstelling 39 (OD) van de beleidsnota Omgeving 2014-2019 die als doel heeft de bodem actief te beschermen tegen verlies van organische stof, erosie, verdichting en afdichting. Daarnaast voorspellen verschillende (Vlaamse) klimaatstudies langere droogteperiodes gevolgd door perioden van intense neerslag (vb. IPCC 2014). Een goede waterhuishouding wordt bijgevolg belangrijker, en die houdt rechtstreeks verband met strategieën rond minder bodemverdichting.

Financiering

VLAIO
Boerenbond
ABS - Algemeen Boerensyndicaat
BAYER CROPSCIENCE NV
Alliance Tire Europe
Michelin Belux
VDD Agri
Steeno NV
Bridgestone Europe
PRP Technologies - Olmix Group