Onderzoeksproject Verrijken van de biodiversiteit in Europese landbouwsystemen om hun stabiliteit en weerbaarheid te verbeteren.

In uitvoering SOILDIVERAGRO
Jonge maïsplantjes

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het SoildiverAgro project is een Europees gefinancierd H2020-project bestaande uit een consortium van 22 partners uit 7 Europese landen. In België zijn ILVO, PSKW, Inagro en Pomona de onderzoekspartners. Het project wil in de toekomstige landbouwmanagement- en teeltsystemen een betere synergie verkrijgen tussen enerzijds de groei van landbouwgewassen en anderzijds allerlei nog verborgen mechanismen in de bodem, met name in het ecosysteem en de biodiversiteit ervan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de genetische en functionele biodiversiteit (bodemschimmels, bacteriën, insecten…) in een bodem in kaart brengen en bevorderen, zodat de landbouw minder externe bronnen behoeft? Hoe kunnen we via (plant-)ziekteweerbaarheid, technieken van klimaatmitigatie en bodemgezondheid zorgen voor meer en voor een kwalitatievere opbrengst? De kadervraag is dus: In welke mate kunnen ecosysteemdiensten positief inwerken op de stabiliteit, weerbaarheid en competitiviteit van de Europese landbouw?

Onderzoeksaanpak

In 90 landbouwvelden, verspreid over 9 pedo-klimatologische gebieden in Europa, bepalen we de initiële status van de biodiversiteit. Deze beginkaart vormt de referentie voor 15 veldwerkstudies, waarin vernieuwende landbouwpraktijken worden uitgetest. Het gaat onder meer over het inzetten van bodemschimmels, van plantengroei-bevorderende bacteriën, het toepassen van alternatieve gewasrotaties, de ontwikkeling van waarschuwingssystemen voor ziekten en plagen, het gebruik van groenbemesters, organische bodemverbeteraars, en vanggewassen ter controle van ziekten en plagen. We evalueren welke de beloftevolste systemen en rotaties zijn, zowel qua milieubelasting als qua economische en sociale impact.

Relevantie/Valorisatie

De landbouw is essentieel voor devoedselproductie. Maar de ecosystemen in de landbouw(bodems) en hun stabiliteit, weerbaarheid en aanpassingsvermogen verminderen als de bodembiodiversiteit daalt. Het SoildiverAgro project neemt de ambitieuze taak op zich om tegelijk de voedselproductie (en een leefbaar inkomen voor de boer) te verzekeren én het milieu/de klimaatverandering en de bekommernissen rond duurzaam gebruik van natuurlijk bronnen beter in het landbouwmanagement te verwerken. Het project legt de link naar onder meer het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de Europese Thematische Strategie voor Bodembescherming en de Europese Biodiversiteitsstrategie. Er komt een uitgebreide landbouw management handboek. De projectpartners plannen communicatie via sociale media, (inter-)nationale evenementen, verschillende vormen van publicaties, een online “Decision Support Tool”. De uitrol van goedwerkende systeeminnovaties gebeurt via een groep van ‘eerste gebruikers’.

Financiering

EU Horizon2020