Onderzoeksproject Sustainability in pork production with immunocastration

Voltooid Acroniem: SUSI
Varken met zichtbare testikels

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Via het project SuSi willen de Europese onderzoekspartners achterhalen of het houden van immunocastraten in de varkenshouderij economisch rendabel én sociaal aanvaardbaar kan worden. Momenteel staat de techniek van onverdoofde chirurgische castratie van pasgeboren mannelijke biggen ter discussie in de hele Europese unie. Eén van de mogelijke alternatieven is de productie van immunocastraten (IC). Daarbij werkt men met een (minder ingrijpende) inspuiting met een vaccin. Na de tweede vaccinatie vertonen de jonge beren geen seksueel en agressief gedrag meer en wordt de ontwikkeling van eventuele berengeur in het vet van het dier sterk gereduceerd. Eerder onderzoek geeft aanwijzingen dat immunocastraten tijdens hun groei een hogere economische en ecologische efficiëntie tonen dan de bargen (chirurgisch gecastreerde beren). Na slacht scoort hun vleeskwaliteit gemiddeld beter qua smaak, in vergelijking met intacte beren. De techniek immunicastratie stuit voorlopig in de Europese markt op weerstand, waardoor een grootschalige omschakeling op Vlaamse landbouwbedrijven uitblijft. Meer onderzoek is daarom aangewezen. Tevens is de wetenschappelijke kennis naar optimaal management van immunocastraten vooralsnog beperkt.

Onderzoeksaanpak

Het Europese ERA-NET project SuSi, met ILVO als partner, wil de wetenschappelijke kennis over immunocastraten verhogen. Concreet ontwikkelen we precieze voederstrategieën voor immunocastraten en formuleren we aanbevelingen op het vlak van management (o.a. huisvesting) met het oog op optimale karkas- en vleeskwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn. We streven naar een economische optimalisatie van de productie van immunocastraten door o.a. het optimale tijdstip van de 2e vaccinatie te bepalen. Ook de ecologische duurzaamheid van de productie komt in kaart. Daarbij worden de verschillende productievormen (intacte beer, gecastreerde beer, immunocastraat) met elkaar vergeleken en wordt het effect van de verschillende managementstrategieën nagegaan. Ten slotte houden we een consumentenstudie in minstens 4 Europese landen over hoe immunocastratie gepercipieerd wordt.

Relevantie/Valorisatie

In de technische cijfers lijkt immunocastratie een veelbelovend alternatief voor chirurgische castratie. Wij verwachten dat meer marktgericht en mangementsgericht onderzoek een toepassing op grotere schaal kan faciliteren. Er komt duidelijkheid over de mate waarin het houden van immunocastraten economisch rendabel én sociaal aanvaard kan worden. We plannen om de onderzoeksresultaten transparant te verspreiden naar de wetenschappelijke wereld maar ook naar de consumenten en het algemene publiek. Het Cost netwerk IPEMA en minstens drie ERA-NET SusAn-seminaries helpen bij deze valorisatie. Er komen ook overlegmomenten met de stakeholders op nationaal niveau.