Onderzoeksproject Sustainability in pork production with immunocastration

Voltooid SUSI
Varken met zichtbare testikels

Contacteer onze expert

Algemeen kader

In welke mate is het houden van immunocastraten in de varkenshouderij economisch rendabel én sociaal aanvaardbaar te maken? Deze vraag wordt beantwoord in het Europese ERA-NET project SuSi, met ILVO als partner. Immunocastratie (IC) is één van de alternatieven voor de techniek van onverdoofde chirurgische castratie van pasgeboren mannelijke biggen, een praktijk die in Europa ter discussie staat. Bij IC krijgen de mannelijke varkens twee maal een (weinig ingrijpende) inspuiting met een vaccin. De jonge beren ontwikkelen daarna geen agressief seksueel gedrag meer, en de kans dat ze berengeur in hun vet (spier)weefsel aanmaken is ook sterk gereduceerd. Eerder onderzoek wees reeds uit dat immunocastraten tijdens hun groei een hogere economische en ecologische efficiëntie tonen dan de bargen (chirurgisch gecastreerde beren). Na slacht blijkt hun vleeskwaliteit gemiddeld beter te scoren qua smaak, in vergelijking met andere beren. Op de Europese markt heerst een zekere weerstand tegen het idee van immunocastratie, wat maakt dat varkenshouderijen dit alternatief nog niet omarmen. Dit onderzoek mikt onder meer op meer kennis rond optimaal management van immunocastraten, en rond de achtergrond van al dan niet maatschappelijke acceptatie.

Onderzoeksaanpak

Het project SuSi is inmiddels afgerond. Er zijn tests uitgevoerd om zicht te krijgen op karkas- en vleeskwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn van immunocastraten bij bepaalde voederformuleringen, in vergelijking met bargen en intacte beren. Er zijn op basis van die cijfers aanbevelingen opgesteld omtrent management (o.a. huisvesting) en voederformulering. Qua ecologische duurzaamheid van de productie zijn er evaluaties gemaakt van een intacte beer, gecastreerde beer en een immunocastraat. Telkens is het effect van verschillende managementstrategieën bepaald. De onderzoekers hebben ook een consumentenstudie uitgevoerd in 6 Europese landen over hoe immunocastratie gepercipieerd wordt.

Relevantie/Valorisatie

De resultaten van dit project bevestigen dat immunocastraten een duidelijk duurzamer ecologisch alternatief vormen in vergelijking met het houden van chirurgisch gecastreerde mannelijke biggen, zowel op vlak van stikstof- en fosforuitstoot als op vlak van CO2 uitstoot. Deze betere prestaties op ecologisch vlak zijn vastgesteld in de verschillende Europese proeven en waren onafhankelijk van het type managementsysteem, het verstrekte voeder of de genetica van de varkens. Toen het vlees van gecastreerde, niet gecastreerde en geïmmunocastreerde varkens werd vergeleken tijdens een consumentenstudie in 6 verschillende landen en tijdens een ILVO expertenpanel, bleken de resultaten weliswaar te variëren van land tot land, maar over het algemeen vielen intacte beren minder in de smaak dan bargen en immunocastraten. Reden was de kans op berengeur en de mindere malsheid en sappigheid van intacte beren, terwijl de immunocastraten ongeveer gelijk scoren met de bargen. Binnen het palet aan alternatieve praktijken ten aanzien van mannelijk biggen kan immunocastratie dus beschouwd worden als een duurzaam en smakelijk alternatief op verschillende vlakken. Maar wegens de beperkte acceptatie - inderdaad bevestigd - ligt een brede Europese implementatie nog niet onmiddellijk in het verschiet.

Financiering

VLAIO