Onderzoeksproject Big data in de agrovoedingsketen

Voltooid AGRIDATASPACE

AgriDataSpace

Agridataspace

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het poject AgriDataSpace heeft de grote lijnen uitgezet voor een nuttig en succesvol gebruik van data en digitale technologieën in de agrovoedingsketen. De EU is daarin ambitieus: de F2F en Green Deal strategie willen de concurrentiepositie van de bedrijven beschermen in een wereldmarkt die meer gedreven wordt via digitale platformen. Concreet zijn er nu inspirerende datadeel-initiatieven, goede voorbeelden en richtlijnen ter beschikking, en kunnen er volgende stappen komen naar een meer volwassen Europese data space.

Het AgriDataSpace-consortium (10 landen) bestond uit een team met sterk ontwikkelde datamining kennis, i.c. mensen uit kenniscentra, landbouwdata-tussenpersonen en brancheorganisaties.

Onderzoeksaanpak

In nauwe interactie met de stakeholders, zijnde landbouwers en agrifoodketen bedrijven van alle betrokken lidstaten, bracht AgriDataSpace het bestaand landschap van gegevensuitwisseling en de ervaringen ermee in kaart, inclusief governance- en bedrijfsmodellen en de zich ontwikkelende wetgeving. De onderzoekers hebben een technische referentiearchitectuur en technische bouwblokken voorgesteld. Er is ook een roadmap opgesteld voor de toekomstige 'EU-gegevensruimte voor de landbouw', met een plan van aanpak op korte en langere termijn.

Relevantie/Valorisatie

Grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen in de agrovoedingssector, en data gegenereerd in de context van beleidsuitvoering, hebben in principe het potentieel om aanvullende diensten voor landbouwers te creëren die hen helpen bij hun besluitvormingsprocessen en bij benchmarks ten opzichte van concurrenten. Daarnaast zijn er nog andere, vooralsnog onbekende voordelen van de uitwisseling van landbouwgegevens tussen de verschillende ecosysteemspelers die datatechnologieën op grotere schaal toepassen. Die voordelen kunnen economisch of milieuprestatie-gerelateerd zijn. De resultaten van dit project vormen een mooie basis voor een vervolgproject waarin de AgriDataSpace verder ontwikkelt, met daarin een diversiteit aan use cases en tests van voorgestelde oplossingen, en succesvolle applicaties.