Onderzoeksproject Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

In uitvoering OP-PEIL
Peilgestuurde drainage vs klassieke drainage

Contacteer onze expert

Algemeen kader

De strategische doelstelling van project VLAIO-project OP-PEIL is een doorbraak forceren voor systemen van peilgestuurde drainage in Vlaamse landbouwbodem. Deze vorm van drainage voert water niet continu af, zoals bij conventionele drainage, maar laat toe om water te draineren op momenten waar het echt nodig is, bijvoorbeeld tijdens de zaaiperiode. Deze vorm van drainage kan zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel zijn, en effectief op korte termijn.

Onderzoeksaanpak

Een doorbraak bewerkstelligen kan door het verder opbouwen, samenbrengen en implementeren van de kennis die de afgelopen jaren internationaal en regionaal vergaard is rond PGD, met nadruk op de meerwaarde in de strijd tegen verdroging en op financiële meeropbrengst voor de landbouwer. Specifiek wordt er ook de nodige vakkennis opgebouwd rond 3 kennishiaten: het potentieel van sub-irrigatie (water ondergronds aanvoeren via het drainagesysteem), de invloed van PGD op verzilting in de poldercontext, en de mogelijkheden voor collectief waterbeheer op landschapsschaal.

OP-PEIL zal specifiek inzetten op:

(i) Het aanbieden van beslissingsondersteunende richtlijnen en praktische aanbevelingen aan bedrijven over de perceelsspecifieke toepassing van PGD.

(ii) Het stimuleren en begeleiden van doelgroepbedrijven bij de omvorming van klassieke drainage naar PGD, met de nadruk op het aanleggen van een haalbaar en financieel rendabel PGD-systeem.

(iii) Het maximaal uitdragen van de kennis rond PGD naar landbouwers en overheden, zowel door het projectteam als door de landbouwers van de doelgroepbedrijven, aan de hand van demonstratie-activiteiten en workshops.

Relevantie/Valorisatie

De resultaten van OP-PEIL zullen leiden tot een verhoogde toepasbaarheid van PGD en aandacht voor context-specifieke noden in Vlaanderen. We zullen becijferen wat de marginale opbrengst is in deze contexten en ook de impact op het droogterisico. OP-PEIL zal concrete cijfers opleveren over de effectiviteit en rendabiliteit van sub-irrigatie en van PGD als techniek om verzilting te controleren. Dit project zal ook harde cijfers opleveren over hoe meer water effectief door PGD naar het grondwater infiltreert in de verschillende toepassingen van het project. Verdere resultaten zijn een kennisverhoging bij landbouwers en overheden en een praktijkverkennning van het potentieel van collectief peilbeheer