Onderzoeksproject Naar een hoger rendement door het verantwoord verlengen van de legperiode

In uitvoering LEGLANGER
Kippen in een stal

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project Leglanger bouwt voort op het eerdere ‘Leglang’. Het doel blijft om leghennen op een verantwoorde manier en zonder rui naar een legcyclus van 100 weken te krijgen, terwijl die nu stopt op 75 à 80 weken. Het genetisch potentieel van de legkippen is aanwezig, dat is bekend uit eerder onderzoek. Als we de verlenging in de praktijk kunnen realiseren dan zou de duurzaamheid zowel als de rendabiliteit van de sector verbeteren. In de eerste plaats is eischaalkwaliteit een grote limiterende factor, maar we willen met dit project te weten komen in welke mate ook gezondheid (FLHS, osteoporose), welzijn (vederpikken), management en nutritionele factoren (Ca- metabolisme) kunnen bijdragen tot het doel.

Onderzoeksaanpak

We brengen eerst alle risicofactoren in beeld, die bijdragen tot het vroegtijdig beëindigen van een legronde. Telkens ontwikkelen en testen we hulpmiddelen voor verbetering. In een tweede fase onderzoeken we het nutriëntenmetabolisme en de nutriëntenbehoeften bij oudere leghennen. Die kennis bestaat nauwelijks of niet, terwijl het voor het Leglanger-doel cruciaal is om de leghennen optimaal vanaf dag nul te ondertsteunen in hun verlengde legcyclus. We maken een rekentool die de optimale productieve leeftijd van leghennen op een bedrijf kan bepalen. We plannen de nodige tijd om alle kennis samen voor de betrokkenen in de sector online aan te bieden.

Relevantie/Valorisatie

Een langere legcyclus resulteert in een lagere milieu-impact: je bekomt een efficiëntere benutting van voeder en water, een reductie van afvalmateriaal, een lagere stikstof-emissie en finaal een hogere duurzaamheid en hogere rendabiliteit van Vlaamse leghenbedrijven. Het Leglanger-project heeft de ambitie om de nieuw verworven inzichten (in hoe de legperiode verantwoord verlengbaar is) meteen om te zetten in praktische handvaten voor de veehouders. Via het individueel begeleiden van 5 leghennenhouders en het aanbieden van een online-platform en rekentool verwachten we de leghennenhouders te kunnen aanzetten deze innovaties te implementeren.