Onderzoeksproject Meerwaarde door gewenst diergedrag te stimuleren via muziek

Voltooid MUZIEKVARKENS
Varken in stal

Contacteer onze expert

Algemeen kader

De laatste jaren besteden consumenten, producenten, vleesverwerkers en retailers steeds meer aandacht aan het welzijn van dieren. Om een hoger welzijn te realiseren, wordt vaak gefocust op het toevoegen van positieve (verrijkende) ervaringen voor de dieren, eerder dan het wegnemen van negatieve ervaringen. Het laten afspelen van muziek is een vorm van auditieve verrijking die bepaalde varkenshouders nu al dagdagelijks toepassen in hun stallen.

Tot op heden is wetenschappelijke onderbouwing rond deze thematiek echter schaars. Doelstelling van deze operationele groep is om de meerwaarde van muziek voor het welzijn en de prestaties van varkens op een objectieve wijze in kaart te brengen. Naast initiatiefnemend varkenshouder Piet Paesmans, zijn de Varkensfilière van Breydel, PVL, ILVO, Varkensloket en Mediaan BV betrokken partners.

Onderzoeksaanpak

Op een objectieve wijze zal worden nagegaan welke muziek (o.a. type, regime en geluidssterkte) op welk moment een meerwaarde betekent voor het welzijn en de prestaties van de varkens. Dit gebeurt op basis van het monitoren van gedragsindicatoren (bv. voorkomen van stereotiep gedrag), dierprestaties (bv. dagelijkse voederverbruik, dagelijkse groei en voederconversie) en automatische gedragsmonitoring (bv. activiteitsgraad en locatie in hok) van de dieren. Bedoeling is om aan de hand van bovenstaande bevindingen de muziekkeuze, het muziekregime en de geluidssterkte te optimaliseren en zo het positieve gewenste gedrag (bv. speelgedrag, meer rust in een groep of extra voederbeurt realiseren) van de varkens te stimuleren.

Allereerst worden de praktijkervaringen van de partners en de wetenschappelijke kennis uit de literatuur gebundeld. Een eerste preferentietest vindt plaats in de groepshuisvesting van de drachtige zeugen bij ILVO. De zeugen worden aangeleerd om via een muziekpaneel zelf de muziekstijl en het muziekvolume in hun stal te regelen. Gedurende meerdere rondes zal getest worden of zeugen muziek verkiezen boven stilte, welk volume ze verkiezen, en of ze een voorkeur hebben voor een bepaald type muziek en of deze keuzes afhankelijk zijn van o.a. het tijdstip van de dag en het individu. Op basis van voorgaande indicatoren en observaties krijgen we een indicatie van de geprefereerde muziekstijl, tijdstip(pen) en volume en hoe we gewenst gedrag bij drachtige zeugen kunnen stimuleren. In een volgende praktijkproef zal worden gefocust op het afspelen van muziek in de periode rond het spenen.

Relevantie/Valorisatie

Met deze operationele groep brengen we meerdere schakels uit de varkensketen (varkenshouders, software bedrijf, verwerker, uitsnijder, onderzoekers, praktijkcentrum en beleid) samen om door het inzetten van muziek gewenst gedrag te stimuleren en aldus een meerwaarde te creëren op vlak van dierenwelzijn en dierprestaties. Het proactief inspelen op aspecten die het dierenwelzijn verbeteren, komt het imago van de varkenshouderij ten goede en biedt kansen als marketinginstrument voor bv. het in de markt zetten van een label voor vlees met hogere welzijnsstandaarden.

Financiering

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling