Onderzoeksproject Beperken van de impact van het Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV) op de Vlaamse komkommerteelt

In uitvoering OG-CABYV
Cucurbit aphid-borne yellows virus komkommer copyright PSKW

Contacteer onze expert

Kris De Jonghe

Kris De Jonghe

Expert plantengezondheid en plantpathogene virussen

Contact

Centrale onderzoeksvraag/doel

Telers van komkommers en verwante soorten krijgen sinds 2021 te maken met een nieuwe virusdreiging in hun serres, namelijk met CABYV, of voluit het Cucurbit aphid-borne yellows virus. Het kan tot productieverliezen leiden. Via een gezamelijke aanpak van wetenschap en van de praktijk (de Vlaamse komkommertelers) mikken we op een snelle aanpak en beheersing van de virusziekte. Kennisopbouw en - deling, begeleiding, verbeterde methodiek zijn de doelen van deze operationele groep.

Onderzoeksaanpak

We richten een werkgroep op die instaat voor de verzameling van kennis en de uitwisseling van praktijkervaringen tussen elke schakel van de keten binnen de sector. De noden uit de sector worden daar besproken. Alle stakeholders zijn ertegenwoordigd: telers, veilingen, praktijkcentra, zaadhuizen, een onderzoeksinstelling. Via analyses van praktijkstalen, via onderzoek naar de virusoverbrengers en -verspreiding, via observaties op waardteelten en –planten bouwen we kennis over het CABYvirus op. We brengen de incubatietijd in kaart. We maken een symptomendatabank waar telers een beroep op kunnen doen. We vergelijken verschillende beheersingsstrategieën in de praktijk. We stellen een beheersingsprotocol op dat aanpasbaar is naar de bedrijfsspecifieke situatie. Dit geeft telers de tools om de kans op infectie en verspreiding te verkleinen. We communiceren naar de gehele sector, zodat alle telers op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen de operationele groep.

Relevantie/Valorisatie

Naast de eerdere problemen met potyvirussen in open lucht, het komkommerbontvirus onder glas, zijn er de nieuwe verliezen door Cucurbit aphid borne yellows virus imminent. Door middel van de bekomen resultaten in het project OG CABYV komt de problematiek duidelijker in kaart, wat toelaat om een meer gerichte beheersingsaanpak toe te passen.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Medegefinancierd door de EU

Foto © PSKW