Onderzoeksproject Kalvergezondheid optimaliseren door systematische aanpak en correct gebruik van hulpmiddelen

Voltooid KALFIT
Project KALFIT

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Jonge kalveren op de Vlaamse melkveebedrijven kunnen beter groeien dan ze in werkelijkheid doen. Zo blijkt uit recente groeimetingen, in het kader van een studie rond efficiënte kalveropfok. Het project KALFIT gaat voor de jongveeopfok een gedetailleerdere en meer preventieve aanpak uitwerken, die moet leiden tot minder ziekte en sterfte, een lager geneesmiddelengebruik en betere groei. Kalveren tussen 2 - 3 maanden zijn kwetsbaar. Als er in die fase iets misgaat heeft dat blijvende gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het dier.

Onderzoeksaanpak

De onderzoekers focussen op volgende werkthema's: waterkwaliteit, kalverhuisvesting, stress bij ingrepen (bijv. het onthoornen) en weerstandsopbouw (biest check). Binnen het project worden 10 pionierbedrijven begeleid om de voorgenoemde doelen te realiseren door toepassen van de PDCA-aanpak (Plan Do Check Act): bepaal doelstellingen, plan acties, voer deze uit, evalueer deze handeling en neem deze uiteindelijk permanent op in het management. Dit stappenplan wordt opgesteld in samenspraak met de verschillende erfbetreders (dierenarts, voeradviseur,…). De uitrol van de verbeterde aanpak gebeurt door middel van twee demobeurzen en de aanmaak van een praktische brochure rond accurate kalveropfok.

Relevantie/Valorisatie

Wij verwachten dat het onderzoeksproject KALFIT leidt tot goede praktijken en concrete verbeteracties aan de hand van informatie over technische hulpmiddelen i.v.m. kalvermanagement. Melkveehouders krijgen toegang tot onafhankelijke, heldere en betrouwbaar onderbouwde technische kennis. Dit in tegenstelling tot de soms uiteenlopende boodschappen die erfbetreders verspreiden. Die verbeterde kalveropfok komt ten goede aan de bedrijfsrentabiliteit en aan het dierenwelzijn. De onderzoekers plannen de verspreiding van hun projectresultaten via verschillende communicatiekanalen en activiteiten. Dit demonstratieproject wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Financiering

Vlaamse Overheid - L&V ADLO