Onderzoeksproject Europese kwaliteitsgecontrolleerde harmonisatie om reproduceerbare monitoring en beoordeling van plastic vervuiling te garanderen.

Voltooid EUROQCHARM
Beach with plastic euroqcharm logo

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Zonder geharmoniseerde methodes voor het meten van microplastic vervuiling is het bijzonder moeilijk om data te vergelijken, om maatregelen te implementeren en om hun efficiëntie te evalueren. Daarbovenop komt nog het ontbreken van richtlijnen over de exacte doelstellingen van monitoringsactiviteiten. Om daar iets aan te doen, brengt EUROqCHARM – onder leiding van het Noorse Instituut voor Wateronderzoek NIVA - 15 partners samen met expertise in onderzoek naar en monitoring van plasticvervuiling in Europa.

Onderzoeksaanpak

EUROqCHARM gaat concreet de analytische methodes kritisch evalueren en het niveau van harmonisatie verhogen. Het valideren gebeurt via vergelijkende proeven tussen prominente laboratoria. Het eindproduct van het proces bestaat uit gecertificeerde referentiematerialen. We bevorderen de kennisoverdracht door workshops te organiseren en door monitoringscapaciteit op te bouwen in landen waarvan het programma nog in opstartfase zit. ILVO, als Belgische partner, brengt zijn expertise binnen in het bepalen van plastic vervuiling in mariene sedimenten en in levende organismen. ILVO verzorgt ook, samen met de Noorse partners NIVA en SALT, de uitbouw van een communicatienetwerk voor wetenschappers en andere belanghebbenden.

Relevantie/Valorisatie

EUROqCHARM brengt vertegenwoordigers samen van alle relevante onderzoeksgebieden (marien onderzoek, onderzoek naar oppervlaktewater, drinkbaar water, waterzuivering, bodem, luchtkwaliteit, etc.), van de betrokken industrieën (instrumentenbouwers, producenten van plastic, commerciële laboratoria), van beroepsverenigingen en beleidsniveaus (Verenigde Naties, Europa, lidstaten, normalisatie-instellingen) en van NGO’s. Daardoor komt Europa in een unieke positie om de validatie van beschikbare methodes te gaan coördineren en om afgestemde protocollen te ontwikkelen voor het opmeten van plastic vervuiling. Die methodes en protocollen maken het mogelijk dat data vergelijkbaar worden, wat vervolgens de basis vormt voor Europese en internationale richtlijnen en regelgeving. Die geven beleidsmakers, de industrie en het onderzoek de tools steun die nodig is bij het streven naar een vermindering van de impact van plastic vervuiling.