Onderzoeksproject Klimaatadaptieve praktijken voor het terugdringen van nutriëntenverliezen: een gerichte verkenning

Voltooid KLIMAP
Geploegde akker

Contacteer onze expert

Algemeen kader

KLIMAP is een desktop-studie die antwoorden zoekt voor het beleid en voor de landbouwgemeenschap, op de vraag hoe er best kan ingespeeld worden op veranderende of extremere weersomstandigheden. Door die veranderingen in het weer (ten gevolge van de klimaatwijziging) is het een grotere uitdaging om bij het bemesten van de planten geen nutteloze verliezen te lijden, die bovendien schadelijk zijn voor het milieu (in de vorm van emissies of uitloging bijvoorbeeld).

Onderzoeksaanpak

Het project omvat een literatuurstudie bestaande uit 3 luiken. In luik 1 wordt onderzocht wat de efficiëntie is van de bestaande wettelijke bepalingen omtrent mestproductie en mestgebruik. In welke mate houden zij rekening met de te verwachten klimaatverandering? Luik 2 omvat het gefractioneerd bemesten (bijbemesten) van aardappelen en maïs. In luik 3 wordt nagegaan welke innovatieve praktijken en technieken een voordeel kunnen bieden in een toekomstige landbouwuitbating in Vlaanderen. Zijn er voor een betere nutriëntenbeheersing nieuwe pistes denkbaar die tred kunnen houden met de extremere en veranderende klimaatomstandigheden.

Relevantie/Valorisatie

Landbouwers en beleid hebben in Vlaanderen met de opeenvolgende MAP-versie ervaring opgedaan in het steeds beter proberen te beheersen van nutriëntenverliezen tijdens en na het bemesten. Toch stellen we vast dat de klimaatwijziging vaker, langere periodes van droogte meebrengt, en daarnaast onvoorspelbaardere heftige regenbuien. Het ene belet de planten om gebruik te maken van de mest (die verdampt en of relatief inert blijft op de bodem door gebrek aan water). Het andere maakt erosie, verdichting, verslemping en eutrofiëring waarschijnlijker. De vraag is op welke tussendoor-tijdstippen er dan kan bemest worden, met een zo laag mogelijke schadelijke impact op milieu en klimaat.

Financiering

Vlaamse Landmaatschappij