Onderzoeksproject Agroforestry 2025: veranderingstrajecten gericht op systeemoptimalisatie en haalbare verdienmodellen

In uitvoering AGROFORESTRY.2025
Logo Agroforestry Vlaanderen

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Met het nieuwe project ‘AGROFORESTRY 2025’ mikken we op het verhogen van de toepasbaarheid van agroforestry als systeem binnen de Vlaamse landbouwsector. Het concreet doel is om verschillende facetten binnen het teeltsysteem te optimaliseren. Op perceels- en bedrijfsniveau wordt onderzocht hoe agroforestry kan bijdragen aan veerkracht, welk management geschikt is en hoe het agroforestry- en bedrijfssysteem op zijn best presteert. Er wordt gezocht naar ontwikkelingspaden voor agroforestry in het economische en institutionele landschap, m.a.w. naar haalbare financierings- en verdienmodellen.

Onderzoeksaanpak

Naast een teelttechnisch en economisch werkpakket, wordt met name gewerkt via action labs waarbij een diverse set belanghebbenden betrokken wordt: een set concrete, participatieve veranderingstrajecten worden opgezet, rond breed gedragen en efficiënte agroforestry systemen, en rond haalbare financierings- en verdienmodellen. Het project besteedt aandacht en tijd aan kennisverspreiding via communicatie, disseminatie en exploitatie. Er wordt gemikt op sterke interactie met landbouwers en andere actoren, die als projectambassadeurs een sturende rol opnemen.

Relevantie/Valorisatie

Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) gecombineerd met die van landbouwgewassen en/of vee, om op die manier nieuwe producten en diensten te creëren. Mits doordachte aanpak kan het systeem meerdere uitdagingen de baas: de bedrijfsrendabiliteit en –veerkracht verhogen, inspelen op klimaatmitigatie en -adaptatie, opportuniteiten creëren voor andere schakels in de keten, en, helpen om biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen optimaal te benutten, te behouden en te beschermen. We verwachten als eindresultaat van 'agroforestry 2025' dat het potentieel van de best gedragen, efficiënte en rendabele agroforestry-systemen in hun diverse vormen wordt ontsloten. We verwachten eveneens duidelijkheid rond best practices qua management, rond teeltsysteem op bedrijfsniveau en rond een succesvol groeipad voor AF in het economische en institutionele landschap.

Financiering

VLAIO