Projectnieuws Raywatch moet kennis over roggen vergroten, in functie van beter beheer

22/09/2020
Blonde rog (Raja brachyura). De rug is lichtbruin, met veel zwarte vlekjes. Hij heeft stekels op de rug
Blonde rog (Raja brachyura) - © Hans Hillewaert

Voor een beter beheer van roggen, zowel voor de bestandsraming als in het kader van de aanlandplicht, is er een dringende nood aan (veel) biologische gegevens en overlevingsdata. ILVO-onderzoekers gaan daarom gericht inschepen op commerciële zeereizen, in nauw overleg met vissers én gewapend met nieuwe technologieën.

Overlevingskans roggen

Sinds de invoering van de Europese aanlandplicht is het niet meer toegelaten om ongewenste vis zomaar weer overboord te gooien. Uitzonderingen hierop kunnen verkregen worden als het om beschermde vissoorten gaat of als op een wetenschappelijk onderbouwde manier kan worden aangetoond dat er een hoge kans op overleving is na teruggooi. Voor veel roggensoorten is deze overlevingskans niet gekend, wat maakt dat men alle roggensoorten nu verplicht aan boord moet houden. Binnen het project Raywatch zullen ILVO-onderzoekers daarom gericht inschepen aan boord van commerciële vissersvaartuigen en objectieve vitaliteitsscores toekennen aan roggen die gevangen worden. Aan de hand van deze vitaliteitsparameters wordt een inschatting berekend van de overleving na teruggooi, op populatieniveau.

Vangstgegevens roggen

Daarnaast levert Raywatch ook betere vangstgegevens van roggen op, en die kunnen de basis vormen voor correctere aanbevelingen over een duurzaam beheer van roggenbestanden. Zo worden de vangstgegevens bijvoorbeeld vergeleken met quotagegevens, om op te sporen waar en wanneer quotarestricties voor roggen een knelpunt worden voor de visserij, de zogenoemde ‘choke’ situaties.

Identificatie

Cruciaal bij de gegevensverzameling is de juistere soortidentificatie (visueel onderscheid maken tussen roggensoorten is niet evident). In het project wordt aandacht besteed aan het opleiden en trainen van zowel bemanning van vissersvaartuigen als medewerkers van de visveilingen om identificatie van soorten continu te verbeteren. Aanvullend wordt Raywatch een ILVO-testcase voor een meer geautomatiseerde gegevensverzameling via nieuwe technologieën, meer bepaald via de integratie van elektronisch verzamelde data en het gebruik van camerabeelden.

Vangstmonitoring

Het project moet toelaten om, op basis van nauwe samenwerking met de visserijsector, een aantal belangrijke kennishiaten op te vullen. De focus ligt op het verzamelen van teruggooicijfers en biologische parameters (zoals lengte, leeftijd, maturiteit etc.) via vangstmonitoring aan boord van commerciële vaartuigen. Voor enkele roggensoorten zullen ook vitaliteit, reflexen en verwondingen gescoord worden aan boord om een voorspelling te kunnen maken van de potentiële overleving na teruggooi. Deze gegevens kunnen dan vervolgens gebruikt worden om de uitzonderingsmaatregel voor hoge overleving verder te onderbouwen. Het project zal aanvullend extra gegevens aanleveren in het kader van de Europese Datacollectie Verordening (die verplicht de lidstaten van de EU om gegevens te verzamelen over de visserij en de visbestanden). Uiteindelijk zullen de verworven (nieuwe) gegevens ingebouwd worden in het proces van bestandsevaluatie, hetgeen uiteindelijk tot meer nauwkeurige adviezen voor commercieel interessante roggen moet leiden.

Project: Raywatch
Looptijd: 2020-2022
Financiering: EFMZV - FIVA

Ook interessant

Publicatie | Mededeling 08/05/2024

Voortgangsrapport effecten baggerlossingen

Boot van DEME voor baggerwerken
Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode 1 juli – 31 december 2023.