Projectnieuws Hoe kunnen landbouwers bemesting aanpassen aan extreme weersomstandigheden?

22/06/2020
Maïsveld
Maïs

Bij droogte blijven de meststoffen werkloos liggen, bij harde regen spoelen ze weg. Hoe kunnen landbouwers bemesting en/of hun teeltsysteem aanpassen aan deze extreme weersomstandigheden? Met het VLM-project ‘Klimaatadaptieve praktijken voor het terugdringen van nutriëntenverliezen’ verkennen we hoe nutriëntenbeheersing kan afgestemd worden op een veranderend klimaat.

Hoe bemesting aanpassen aan klimaat?

Landbouwers en beleid hebben in Vlaanderen met de opeenvolgende MAP-versies ervaring opgedaan in het steeds beter proberen te beheersen van nutriëntenverliezen tijdens en na het bemesten. Toch stellen we vast dat de klimaatwijziging vaker langere periodes van droogte meebrengt, en daarnaast onvoorspelbaardere heftige regenbuien. Het ene belet de planten om optimaal gebruik te maken van de nutriënten omdat deze relatief inert in de bodem blijven door gebrek aan water. Het andere maakt erosie, verdichting, verslemping en eutrofiëring waarschijnlijker. De vraag is hoe kan de bemesting en bij uitbreiding het teeltsysteem aangepast worden met het doel op een zo laag mogelijke schadelijke impact op milieu en klimaat?

Waar de focus leggen?

Deze desktop-studie wordt in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij uitgevoerd en gecoördineerd door de bodemkundige dienst van België. Het project omvat een literatuurstudie bestaande uit 3 luiken. In luik 1 wordt onderzocht wat de efficiëntie is van de bestaande wettelijke bepalingen omtrent mestproductie en mestgebruik. In welke mate houden zij rekening met de te verwachten klimaatverandering? Luik 2 omvat het gefractioneerd bemesten (bijbemesten) van aardappelen en maïs. In luik 3 wordt nagegaan welke innovatieve praktijken en technieken een voordeel kunnen bieden in een toekomstige landbouwuitbating in Vlaanderen. Voorafgaand aan de eigenlijke literatuurstudie werden in samenwerking met het expertisecentrum landbouw en klimaat online workshops en discussiegroepen georganiseerd met experten om uit te werken op welke aspecten van de wettelijke bepalingen van het MAP en de innovatieve technieken de focus van de literatuurstudie dient gelegd te worden.

Project: Klimaatadaptieve praktijken voor het terugdringen van nutriëntenverliezen: een gerichte verkenning
Looptijd: 2020 - 2021
Financiering: Vlaamse Overheid – VLM
Coördinatie: Bodemkundige Dienst van België

Vragen?

Contacteer ons

Thijs Vanden Nest

ILVO researcher

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...