Persbericht Europese biologische groentenserres met meer agro-ecologische praktijken

14/05/2018
Slateelt in een serre

Glastuinbouw is een zeer intensief teeltsysteem dat ook buiten het groeiseizoen en in elk type klimaat gewassen produceert. In het zopas gestarte driejarige CORE Organic Cofund ERA-NET-project ‘Greenresilient’ gaan 8 landen zoeken naar een meer agro-ecologische benadering in de biologische glastuinbouw.

Regio-afhankelijk

De klemtoon verschilt per deelregio: In het Middellandse Zeegebied mikken ze op verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vb. op minder inzet van koper als schimmelbeheerser. Onze klimaatgordel (Noord-West-Europa) focust op energiezuinige systemen om te produceren bij lage buitentemperatuur en weinig natuurlijk licht.
ILVO en PCG zijn Vlaamse partners. ILVO bestudeert de aspecten van bodemvruchtbaarheid, nutriëntenhuishouding en functionele biodiversiteit in de vernieuwde teeltsystemen. PCG is een van de 5 experimentele sites waar vernieuwingen getest en geëvalueerd worden.

Ontwerp van lokaal aangepaste agro-ecosystemen voor de biologische beschutte teelt

Jaarrond kwaliteitsvolle en smaakvolle groenten halen uit serres is technisch gezien een hele uitdaging, zeker als je mikt op onverwarmde of energiezuinige serres of polytunnels, en als je een productiesysteem wil dat tegelijk duurzaam, lokaal, en agro-ecologisch is. Greenresilient gaat helpen om de hoge en stabiele productie te houden, maar met een lagere impact op het milieu. Daarvoor worden robuuste, lokaal aangepaste agro-ecosystemen ontworpen voor de biologische glastuinbouw.

In 5 landen (namelijk Frankrijk, Italië, Denemarken, Zwitserland en België) zijn er experimenten gepland, op praktijkbedrijven en praktijkcentra, waarin het teeltsysteem dat nu doorgaans gehanteerd wordt (business as usual of BAU) vergeleken wordt met meer innovatieve teeltsystemen (INN) gebaseerd op meer diversiteit in de vruchtwisseling en een set van agro-ecologische maatregelen die een grotere functionele biodiversiteit moeten bewerkstelligen.

Er is tegelijk een Life Cycle Assessment (LCA) gepland om de ecologische duurzaamheid van de verschillende biologische beschutte teeltsystemen te beoordelen. “We berekenen de milieugevolgen van twee “extreme” strategieën, BAU en INN, voor de 5 experimentele sites in het project.”

Bio in de lift

In Vlaanderen nam het biologisch areaal in 2016 toe tot bijna 7000 hectare, een stijging met 30% ten opzichte van 2015. Het aandeel bio in het Vlaamse landbouwareaal bedraagt 1,1%. De biologische kasteelt in België is ongeveer 1% van de totale groenten kasteelt, in Nederland draait dat rond 2,5%.

Justine Dewitte (PCG): “Zowel de Europese als de Vlaamse biologische sector blijven groeien en ook de belangstelling in biologische landbouw neemt toe. De marktbehoefte stijgt. De grootste uitdaging bij ons is een winterproductie realiseren in onverwarmde of lage energie serres.”

Koen Willekens (ILVO): “Het gebruik van agro-ecologische praktijken in de biologische beschutte teelt is erg vernieuwend en een alternatief voor een vaak nog eerder intensief traditioneel productiesysteem.“

Met vereende kracht

Het Italiaanse CREA (Raad voor Landbouwonderzoek en Economie) coördineert het project. Projectcoördinator Dr. Fabio Tittarelli: “Greenresilient werkt erg multidisciplinair: Specialisten landbouwkunde, plantkunde, agro-ecologie, bodemchemie, entomologie en plantenziekten uit 12 onderzoekcentra in 8 Europese landen zijn betrokken.“

In Vlaanderen hebben ILVO en PCG het werk zo verdeeld: Op PCG testen ze specifieke, vorst-resistente winterteelten, met bloemenranden in en buiten de tunnel, met mengen van teelten voor ziekteonderdrukking en met het gebruik van groenbemesting en compost voor een betere bodemvruchtbaarheid. ILVO voert de bodem- en gewasanalyses uit en stuurt het hele bodembeheer aan.

In april 2018 is het project gelanceerd in Capua, Italië. De hoop is er uitgesproken om over drie jaar, bij afloop van het project, meer zicht te hebben op het potentieel en de haalbaarheid van agro-ecologie in de biologische beschutte teeltpraktijk in Europa.

Meer over Greenresilient en CORE Organic

Het CORE Organic Cofund transnationaal project Greenresilient, gericht op het demonstreren van het potentieel en de haalbaarheid van een agro-ecologische benadering van biologische beschutte teelt, werd gelanceerd op 2 april 2018. Het zal 36 maanden duren en loopt af op 1 april 2021. Het project telt 12 partners uit 8 Europese landen.

CORE Organic Cofund is een project in het kader van de ERA-NET-regeling van de Europese Unie – een netwerk van Europese ministeries en onderzoekraden die onderzoek in biologische voedselsystemen op nationaal niveau financieren. Het belangrijkste doel van ERA-NET is om de krachten te bundelen, transnationale onderzoekprojecten te financieren, en onderzoek en innovatie met betrekking tot de belangrijkste uitdagingen binnen de biologische waardeketen op een gerichte en gecoördineerde manier te ondersteunen.

Over CORE Organic Cofund

www.coreorganiccofund.org

Projectpartners Greenresilient

Agroscope, Zwitserland
Departement van Voedingswetenschap, Aarhus University (AU-FOOD), Denemarken
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Italië
Onderzoeksinstituut voor biologische landbouw (FiBL), Zwitserland
Onderzoeksgroep voor biologische landbouw (GRAB), Frankrijk
Horticultural College and Research Institute (HBLFA), Oostenrijk
Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), België
La Colombaia, Italië
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Kruishoutem (PCG), België
Zweedse Universiteit voor landbouwwetenschappen (SLU), Zweden
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED), Universiteit van Amsterdam (UvA), Nederland
Stichting Wageningen Research, Onderzoekinstituut plantonderzoek Wageningen (WUR), Nederland

Projectwebsite

www.greenresilient.net

Vragen?

Contacteer ons

Louis Lippens

PCG

Justine Dewitte

PCG

Koen Willekens

Expert bodembeheer, biologische en agro-ecologische teeltsystemen en compostering

Nicole Viaene

Expert plantengezondheid en plantpathogene nematoden

Dr. Fabio Tittarelli

Research Centre for Agriculture and Environment

Ook interessant