Voedingsanalyses

ILVO stelt de expertise van zijn laboratoria ten dienste van de ganse agrovoedingsketen, gaande van de primaire producent tot de verwerkende industrie. Verschillende laboratoriumanalyses zijn BELAC geaccrediteerd.

Overzicht voedingsanalyses

AnalyseDetailsContactpersoon
Chemische voedselveiligheidILVO voert analyses uit op de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen (bv. antibiotica, chemotherapeutica, ontwormingsmiddelen, ontstekingsremmers, steroïdhormonen, ß-agonisten,…) en contaminanten (bv. mycotoxines) door middel van screeningsmethoden (microbiologische, immunologische en receptortesten) en/of chromatografische methoden (LC-MS/MS, LC-fluorescentie). Meer informatie.

Screeningslabo:


Wim Reybroeck

+32 9 272 30 11

Sigrid Ooghe

+32 9 272 30 12

Chromatografisch labo:

Els Daeseleire

+32 9 272 30 32

Ilse.becue@ilvo.vlaanderen.be

+32 9 272 30 24

Microbiologische voedselveiligheidILVO voert analyses uit naar microbiologische indicatoren voor bederf, hygiëne-indicatoren en ziekteverwekkende en toxineproducerende bacteriën (pathogenen). De meeste van deze analyses worden uitgevoerd op alle voedingsmiddelen met in hoofdzaak ISO-methoden. Meer informatie.Koen De Reu

+32 9 272 30 43

Productsamenstelling, authenticiteit en kwaliteitsbepaling

ILVO kan de hoeveelheid vocht (droge stof), vet, eiwit en andere samenstellingscomponenten zoals suikers, vetzuren, mineralen, …. bepalen in voedingmiddelen. Tevens heeft ILVO de ervaring om recepten te optimaliseren. ILVO voert ook authenticiteitsanalyses uit. De kwaliteitsbepaling van voedingsproducten omvat verschillende onderdelen: verhittingsparameters (HMF, furosine, …), enzymactiviteit (lipolyse, proteolyse, …) en fysische eigenschappen. Deze laatste kunnen gemeten worden aan de hand van verschillende parameters, zoals °Brix (refractometer), deeltjesgrootteverdeling (laserdiffractie), densiteit (DX/densimeter), reologie (reometer), fysische stabiliteit (turbiscan), hardheid/textuur/TPA (textuurmeter) en kleur (reflectie/transmissie).

Analysetabel samenstelling authenticiteit kwaliteit

Productsamenstelling:

Hadewig Werbrouck +

32 9 272 30 18

Barbara Duquenne

+32 9 272 30 50

Authenticiteit:

Barbara Duquenne

+32 9 272 30 50

Fysische eigenschappen:

Barbara Duquenne

+32 9 272 30 50


Kwaliteitsbepaling honingBepaling van intrinsieke honingkwaliteitsparameters: vochtgehalte, HMF, diastasegetal, invertase, elektrische geleidbaarheid, specifieke rotatie, suikerspectrum.Wim Reybroeck +32 9 272 30 11
Smaak- en aromaonderzoekIn het gestandaardiseerd smaaklabo van de Food Pilot/ILVO kunnen getrainde keurders op een objectieve manier kleine smaakverschillen detecteren en beschrijven. Chemische analyse met behulp van GC-MS laten toe de aromacomponenten te identificeren en diepgaand inzicht te verwerven in smaakopbouw en smaakafwijking van producten. Meer informatie.Smaaklabo:
Barbara Duquenne
+32 9 272 30 50

Chemische aromabepaling: Christof Van Poucke

+32 9 272 30 64

Genetisch gewijzigde organismen (GGO's) Inclusief GMMsILVO analyseert voedings- en voedermonsters op aanwezigheid van genetisch gewijzigde organismen (GGO’s) bestaande uit (1) screening, (2) identificatie van GGO events en (3) kwantificatie relatief gehalte aan GGO event per ingrediënt. Analyse naar GMMs op basis van screening merkers (pUB110, AMR genen) of event-specifieke merkers (GM Bacillus, alfa amylase 1 / 2, protease) is eveneens in scoop van accreditatie. Meer informatie.Isabel Taverniers

+32 9 272 28 41
VoedselallergenenILVO kan voedselallergenen van plantaardige (bvb. soja, noten, mosterd, etc.) en dierlijke oorsprong (bvb. melk, eieren, vis & schaaldieren, etc.) opsporen in allerhande monsters op basis van PCR (polymerase ketting reactie), ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) en/of LC-MS/MS. Meer informatie.Isabel Taverniers
+32 9 272 28 41
In vitro screening en gastro-intestinale simulaties

Hiertoe behoort de bepaling van antibacteriële activiteit (Minimale Inhibitorische Concentratie (MIC) en Minimale Bactericide Concentratie (MBC)) van componenten of organismen in vitro (plaatmethode) en in gastrointestinale simulaties (fermentor) voor additievenbedrijven in voeder en voeding. Bekijk het analyseoverzicht.

Geertrui Rasschaert
+32 9 272 30 89
HoudbaarheidsbepalingDe Food Pilot beschikt over een grote expertise en infrastructuur om vragen van voedingsbedrijven over de houdbaarheid van hun producten te beantwoorden: productielijnen voor testen op semi-industriële schaal, infrastructuur voor verpakking en bewaring onder gecontroleerde condities, labo's voor analyse van de microbiologische, de (bio)chemische, de fysische en de sensorische kwaliteit zijn beschikbaar. Ook kunnen challengetesten uitgevoerd worden met pathogene kiemen en bederforganismen.Els Van Coillie
+32 9 272 30 28
Reiniging en desinfectie

ILVO doet prospectie van uw site ter plaatse, voert staalnames uit, meet de microbiële belasting en formuleert richtlijnen voor de verbetering van de reiniging- en desinfectieprocedure. Begeleiding in de opstelling van een bemonsteringsplan en de beheersing van omgevingspathogenen in de voedingsindustrie is tevens een courante activiteit. Hierbij hoort tevens de karakterisatie van stammen om persisterende contaminaties in kaart te kunnen brengen.

Daarnaast wordt ook de effectiviteit van reinigings- en desinfectie- en andere hygiëneproducten uitgetest in labo-, piloot- en praktijkomstandigheden.

Voor optimalisatie van uw site:

Koen De Reu
+32 9 272 30 43
Voor efficiëntiebepaling van middelen (vb. voor registratie):

Wim Reybroeck

+32 9 272 30 11

Koen De Reu
+32 9 272 30 43

> Terug naar de sector Voedingsproductie

Hoe vraag je een analyse aan?

Door de klant voorafgaandelijk aangevraagde analyses genieten voorrang. De aanvraag gebeurt bij de respectievelijke laboratoriumverantwoordelijken.

Voor een snelle start van de analyseprocedure vragen wij om bij de monsters een analyseaanvraag toe te voegen met duidelijke vermelding van:

  • De matrix, de monsteridentificatie en de te analyseren parameter(s)
  • Contactpersoon met adres aan wie het beproevingsverslag dient opgestuurd te worden
  • Het facturatieadres indien dit verschillend is van het adres voor rapportering
  • Taal waarin het beproevingsverslag dient opgestuurd te worden
  • Een telefoonnummer en e-mail adres waarop wij u kunnen bereiken

Download een standaard document voor uw analyseaanvraag.

Hoeveel kost een analyse?

De kostprijs voor de analyses of het onderzoek kunnen op eenvoudige aanvraag bij de laboratoriumverantwoordelijken bekomen worden en deze is in overeenstemming met de vaststelling van de tarieven voor de dienstverlening uitgevoerd door het Eigen Vermogen van het ILVO. Voor analysepakketten kunnen ook prijsoffertes aangevraagd worden, waarbij rekening kan gehouden worden met eventuele kortingen.

Hoe neem en bezorg je een staal?

  • Het nemen van een representatief laboratoriummonster valt niet onder de verantwoordelijkheid van het laboratorium, maar is de verantwoordelijkheid van de klant of monsternemer.
  • Het goed verpakken van het laboratoriummonster is eveneens de verantwoordelijkheid van de klant. De verpakking dient stevig en goed afgesloten te zijn. Wanneer de zak onvoldoende gesloten is, kan het monster gecontamineerd worden of kan het monster andere producten contamineren.
  • De termijn tussen monstername, verzending en ontvangst moet minimaal zijn. De monsters moeten onder de geschikte omstandigheden verstuurd en bewaard worden, zodat de integriteit van het monster behouden blijft. Deze termijn en bewaaromstandigheden vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van de klant.
  • De monstergrootte moet voldoende zijn en wordt afgesproken met de betreffende laboratoriumverantwoordelijke.

Aanbieden tijdens de diensturen

Het aanbieden van de monsters en de monsterontvangst gebeurt bij voorkeur tussen 8h en 12h15 en tussen 13h en 17h.

De klant meldt zich aan bij de receptie van ILVO, Brusselsesteenweg 370 te 9090 Melle en geeft de monsters af of laat ze bezorgen ter attentie van de laboratoriumverantwoordelijke waarvoor de monsters bestemd zijn.

Voor de monsters waarop analyses naar GGO en voedselallergenen moeten gebeuren, geldt een ander adres: deze monsters worden door de klant afgegeven of bezorgd op het adres ILVO, Burg. Van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke.

De kwaliteitsafdeling draagt geen verantwoordelijkheid voor de staalname en voor het monstertransport.

Aanbieden buiten de diensturen

Voor monsters die wegens omstandigheden buiten de normale diensturen aangeboden worden, wordt overlegd met de laboratoriumverantwoordelijke.

Rapporteren van analyseresultaten

Rapportering gebeurt per e-mail. Op vraag van de klant kunnen analyseresultaten op een andere manier of een additionele manier gerapporteerd worden. Het verslag kan op aanvraag in een andere taal (Frans of Engels) opgemaakt worden.

Klachten?

Klachten aangaande de dienstverlening, analyseresultaten, … kunnen per telefoon, mail, fax of post bezorgd worden aan de laboratoriumverantwoordelijken. Alle klachten van klanten worden daaropvolgend behandeld en aan het afdelingshoofd van ILVO-T&V voorgelegd.

> Terug naar de sector Voedingsproductie