Analyses chemische voedselveiligheid

ILVO voert analyses uit op de aanwezigheid van

  • Residuen van diergeneesmiddelen (bv. antibiotica, chemotherapeutica, ontwormingsmiddelen, ontstekingsremmers, steroïdhormonen, ß-agonisten, …)
  • Toxines geproduceerd door bacteriën, schimmels (mycotoxines), planten (vb. pyrrolizidinealkaloïden) of algen (vb. cyanotoxines)
  • Allergenen
  • Antinutritionele factoren
  • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
  • Metalen
  • Micro-/nanoplastics
  • ...

Door middel van screeningsmethoden (microbiologische, immunologische en receptortesten) en/of chromatografische methoden (LC-MS/MS, LC-fluorescentie). Hierbij worden zowel gerichte als ongerichte (hoge resolutie massaspectrometrie (HRMS), near-infrared spectroscopie (NIR) en MALDI-TOF) technieken gebruikt.

Accreditatie en referentiewerking

Verschillende van deze analyses zijn BELAC ISO17025 geaccrediteerd. Bovendien is ILVO sinds 2013 door het (Belgisch) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aangeduid als Nationaal referentielabo (NRL) “Residuen van diergeneesmiddelen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (EG-Richtlijn 96/23)”, sinds 2021 als NRL “Toxines” en als NRL “Allergenen“. ILVO voert deze referentiewerkingen uit in samenwerking met CER Groupe (Marloie). Sommige componenten worden in bepaalde matrices opgespoord binnen een Belgisch/Europees wetgevend kader (bv. via de Maximale Residu Limiet (MRL) criteria); andere analyses kaderen dan weer binnen specifieke onderzoeksprojecten (bv. nieuwe/alternatieve plantaardige producten zoals eiwitdiversificatie).

Screeningslabo

Contactpersonen: Wim Reybroeck (wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be; +32 9 272 30 11), Sigrid Ooghe (sigrid.ooghe@ilvo.vlaanderen.be; +32 9 272 30 12) en Katrien Broekaert (katrien.broekaert@ilvo.vlaanderen.be; +32 9 272 28 19).

In het screeningslaboratorium worden levensmiddelen m.b.v. microbiologische inhibitortesten gescreend op de aanwezigheid van bacteriegroeiremmende stoffen (vnl. antibiotica en chemotherapeutica). Tevens worden levensmiddelen m.b.v. immunologische-, Charm II- en receptortesten groepsspecifiek gescreend op de aanwezigheid van residuen van ß-lactamantibiotica (penicillines en cefalosporines), tetracyclines, sulfonamiden, streptomycines, macroliden & lincosamiden, quinolones, chlooramphenicol, … Tenslotte beschikt het labo ook over screeningstesten om aflatoxine M1 op te sporen in melk.

> Bekijk de analysetabel

Tevens kunnen in het screeningslaboratorium commerciële screeningstesten voor het opsporen van antibioticaresiduen in melk, honing, vlees, … en aflatoxine M1 in melk gevalideerd worden overeenkomstig Beschikking 2002/657/EC van de Commissie en de CRL-richtlijnen voor de validatie van screeningsmethoden voor residuen van diergeneesmiddelen.

> Bekijk het meest recente overzicht van screeningkits gevalideerd door ILVO (ENG).

Chromatografisch laboratorium

Contactpersonen: Els Daeseleire (els.daeseleire@ilvo.vlaanderen.be; +32 9 272 30 32),Ilse Becue (ilse.becue@ilvo.vlaanderen.be; +32 9 272 30 24) en Christof Van Poucke (christof.vanpoucke@ilvo.vlaanderen.be; +32 9 272 30 64). Seafood stalen: Bavo De Witte (bavo.dewitte@ilvo.vlaanderen.be; +32 59 56 98 64)

In het chromatografisch laboratorium worden residuen van diergeneesmiddelen en contaminanten opgespoord in melk, eieren, vlees, seafood, honing, voeder en plantaardig materiaal (vb. kruiden en thee). Hierbij wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van LC-MS/MS. Het gaat om zowel gerichte als ongerichte benaderingen waarbij simultaan een brede waaier aan componenten kunnen gedetecteerd, geïdentificeerd en/of gekwantificeerd worden. Doorheen de jaren breidde ILVO zijn analytisch meetplatform steeds verder uit en beschikt daardoor momenteel over meerdere ultraperformante LC – tandem massaspectrometrische ((U)HPLC-MS/MS) toestellen, alsook gaschromatografische –massaspectrometrische toestellen (GC-MS) voor vluchtige of vluchtig te maken componenten, alsook een hybride UHPLC-HRMS toestel (Q-TOF type) en tenslotte beschikt ILVO ook over NIR en MALDI-TOF toestellen.

> Bekijk de analysetabel

> Terug naar het overzicht Voedingsanalyses

> Terug naar de sector Voedingsproductie