Onderzoeksproject Samen naar een optimale speenvoedersamenstelling voor biologische biggen

Voltooid BIOBIG
Varkens met voeder

Contacteer onze expert

Centrale onderzoeksvraag/doel

Waarom eten biologische biggen, ondanks hun hogere speenleeftijd, vaak minder goed rond het spenen? En hoe kunnen we een smakelijker speenvoeder formuleren rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biologische biggen en binnen een bepaalde prijsvork. Vragen waarover vier biologische varkenshouders, ILVO, Varkensloket, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en een gespecialiseerde veevoederfirma zich hebben gebogen tijdens de operationele groep BioBIG.

Onderzoeksaanpak

Binnen de operationele groep, die tot stand kwam door een concrete vraag van een varkenshouder aan het Varkensloket, focusten de partners op het uitwisselen van kennis en ervaringen over het optimaliseren van de voederstrategie, de speenvoedersamenstelling en het speenmanagement. De relevante (praktijk)kennis en resultaten uit internationaal (bio-)onderzoek over de voederstrategie is hiervoor gebundeld. Biologische varkenshouders zijn bevraagd om inzicht te krijgen in de succesfactoren en knelpunten betreffende het speenmanagement in de biologische productie. Een paar alternatieve voeders zijn in praktijkproeven bij biologische varkenshouders en een voederproef bij ILVO uitgetest.

Tijdens het project bleek al snel dat naast de voedersamenstelling ook andere aspecten van belang waren bij het vlot verlopen van het speenproces, zoals huisvesting, hygiëne, gezondheidsstatus en management. Mogelijke praktische oplossingen om de speenvoedersamenstelling en het -management te verbeteren werden met elkaar gedeeld.

Relevantie/Valorisatie

De operationele groep heeft geleid tot een intensere kennisuitwisseling en samenwerking tussen de biologische varkenshouders, de veevoederfabrikant, de onderzoekers, sectororganisatie en beleid. De varkenshouders waren de sturende kracht en bepaalden welke alternatieve voeders in hun bedrijf en bij ILVO werden uitgetest. De opgedane ervaringen worden meegenomen in een lopend CCBT-project Optispeen. De uitdagingen zijn ook opgepikt door de sectororganisatie en het beleid.
Met een eindbrochure (ter beschikking in juli 2021) reiken we aan geïnteresseerden de nodige handvatten om het speenproces van biologische biggen vlotter te laten verlopen. Aangezien de beschikbare literatuur over het optimaliseren van de speenvoedersamenstelling en de nutriëntenbehoefte in de biologische productie beperkt is, worden ook ervaringen uit de gangbare productie meegenomen. Ook voor niet-biologische varkenshouders kunnen deze verbeterpaden een bron van inspiratie zijn.

Financiering

Vlaamse Overheid Departement L&V
Molens Dedobbeleer

Plattelandsontwikkeling | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)

Financiering: Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) en Molens Dedobbeleer