Onderzoeksproject Verzameling Belgische visserijdata ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid

In uitvoering NDGP 2023

Nationaal data verzameling ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Visvangst van gemengde visserij, onder meer platvissen en zeesterren

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Hoe evolueert van jaar tot jaar het visbestand voor een aantal commerciële vissoorten waar de Belgische visserij quotum voor bezit? Wat is de biologische, economische en technische toestand van de visserij, de aquacultuur en de visverwerkende sector? De bedoeling is om via actuele en innovatieve datacollectie een goede inschatting te maken van de vispopulaties (bestanden), van de dynamiek van het mariene ecosysteem en de mogelijke gevolgen van het visserijbeheer op de visbestanden in se. Dit ILVO onderzoek van het team visserijbiologie kadert volledig in het Europees visserijbeleid. Om het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) te onderbouwen is er wetenschappelijke informatie nodig. Europa regelt het visserijonderzoek met gedetailleerde richtlijnen (DCF EC no 2017/1004) die stipuleren welke informatie de lidstaten moeten verzamelen.

Onderzoeksaanpak

Via een gecombineerde steekproef van enerzijds bevissing op specifieke zeelocaties met een onderzoeksschip, en anderzijds gedetailleerde observaties op commerciële vaartuigen verzamelen we kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die de biologische toestand en evolutie in kaart brengen. We voegen daar economische en technische gegevens voor de visserij aan toe. We maken beschrijvende studies van de Belgische aquacultuur en de visverwerkende sector. De gegevens worden zowel op een visserij-afhankelijke als een visserij-onafhankelijke wijze verzameld. Een van de pijlers in het biologische onderzoek is de leeftijdsbepaling, wat gebeurt in een ISO 170025 geaccrediteerd laboratorium. Jaarlijks maken we de verzamelde en verwerkte gegevens over aan het (Vlaams) kabinet Landbouw en Visserij en aan de visserijsector zelf. In het kader van het opkomend nieuw Visserijbeleid en de ecosysteembenadering, presenteren we het onderzoek derwijze dat de overstap mogelijk wordt van een "single-species benadering" naar een "multi-species benadering".

Relevantie/Valorisatie

De advisering van het GVB gebeurt voor alle lidstaten en visserijen via verschillende instanties, waarbij de twee belangrijkste ICES (biologische adviezen) en STECF (adviesorgaan van de Europese Commissie met betrekking tot de visserij) zijn. De deskundigen van ILVO-Visserijbiologie produceren dergelijke ICES-rapporten op basis van hun verzamelde en verwerkte gegevens. Zo bieden ze ondersteuning aan het beheer van de Belgische Visserijsector. De betrokken wetenschappers fungeren als expert in STECF. Een opmerkelijke evolutie, en een spin off van de datacollectie, is dat er goed werkende partnerships zijn ontstaan tussen de visserijsector en de wetenschap. De wederzijdse betrokkenheid rond de problematiek van de visserijsector is daardoor gegroeid.