Onderzoeksproject Minder verlies door meer uniformiteit binnen een vleesvarkensronde

In uitvoering UNIPIG
Varken slaapt op een bedje van stro

Contacteer onze expert

Sam Millet

Sam Millet

Expert varkensvoeding en zoötechniek

Contact

Algemeen kader

Individuele vleesvarkens in eenzelfde productieronde kunnen soms een hoge variatie in lichaamsgewicht vertonen, met economische en ecologische kosten tot gevolg. Het project UNIPIG onderzoekt welke de meest effectieve en kostenefficiënte bedrijfsspecifieke strategieën zijn om met variatie in de vleesvarkensstal om te gaan. Het hoofddoel van het project is het ontwikkelen en aanbieden van een webtool aan varkenshouders om de ecologische en economische effecten van heterogeniteit binnen een vleesvarkensronde in kaart te brengen en te verminderen. Dit wordt gerealiseerd door variatie te reduceren door het implementeren van managementstrategieën en/of het gebruik van precision livestock farming (PLF) technologieën. Op die manier draagt het project bij aan een hogere efficiëntie van het individuele varkensbedrijf en een meer duurzame varkensproductie in het algemeen.

Onderzoeksaanpak

We brengen de factoren in kaart die de uniformiteit binnen een vleesvarkensronde beïnvloeden, aan de hand van historische data en observationele studies op proef- en praktijkbedrijven. We testen vervolgens de meest beloftevolle managementstrategieën uit in interventiestudies, om heterogeniteit in de vleesvarkensstal te voorkomen en te reduceren. Ook PLF-technologieën die inspelen op de kost van variatie in de vleesvarkensstal evalueren we. We voegen de opgebouwde kennis samen en modelleren de economische, ecologische en sociale kosten van heterogeniteit. We vertalen deze data in een webtool die varkenshouders helpt bij het maken van kostenefficiënte beslissingen in functie van de reductie van heterogeniteit in de productierondes.

Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat de webtool varkenshouders stimuleert om rationeel en bedrijfsspecifiek te innoveren door kostenefficiënte maatregelen te treffen en door investeringen te voorkomen die onnuttig zijn voor het bedrijf. Een daling van heterogeniteit op rondeniveau bezorgt de varkenshouder zeker een economische meerwaarde om twee redenen: alle dieren krijgen in alle fases een voeder dat beter is afgestemd op hun behoeften, en de boer kan gemakkelijker voor alle slachtrijpe dieren het optimale slachtgewicht bereiken, en zo ook de daarbijhorende betere uitbetaling. We verwachten ook een ecologische meerwaarde: een verbeterde voederefficiëntie maakt dat de overbodige fosfor- en stikstofuitscheidingen in het milieu dalen. Voor de varkenshouders (onze hoofdoelgroep), en ook de adviseurs, geneticabedrijven, technologiebedrijven, veevoederfabrikanten, slachthuizen en de verwerkende industrie levert UNIPIG nuttige en praktisch toepasbare kennis.

Financiering

VLAIO