Onderzoeksproject Hitteplan voor de Vlaamse varkenshouderij

In uitvoering COOLPIGS
Varkens in een stal

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Bij verschillende diersoorten leiden de steeds hogere zomertemperaturen en het stijgend aantal hittedagen in België tot hittestress. Varkens zijn hiervoor bijzonder gevoelig. De afgelopen jaren ervaarden de varkenshouders daardoor veel duidelijker zichtbare en grotere productieverliezen en sterfte op hun bedrijf. Naast de economische gevolgen zijn de diergezondheids- en welzijnsproblemen ethisch en maatschappelijk onaanvaardbaar. Daarom rijst op heden vanuit de sector een sterke vraag naar meer expertise, informatie over klimaat- en staltechnische maatregelen en managementstrategieën en een duidelijk hitteplan voor de Vlaamse varkenshouderij.

Onderzoeksaanpak

Als eerste stap in het project worden hittestress en de gevolgen van hittestress onder Vlaamse omstandigheden in kaart gebracht. Vervolgens worden klimaat- en staltechnische maatregelen en managementstrategieën verzameld en geëvalueerd op basis van onderzoeksresultaten, gegevens uit het buitenland en ervaringen van experten, stallenbouwers, dierenartsen en varkenshouders om dan later de meeste beloftevolle strategieën uit te testen op vlak van effectiviteit, economische en praktische haalbaarheid en de effecten ervan te evalueren op dierenwelzijn, (re)productie en diergezondheid op het ILVO proefbedrijf en op praktijkbedrijven.

Relevantie/Valorisatie

Dit project maakt het mogelijk om een hitteplan voor de varkenshouderij uit te rollen. Dit plan bevat praktijkrijpe en doeltreffende aanbevelingen omtrent klimaat- en staltechnische maatregelen en managementstrategieën, die toepasbaar zijn in de stal en bij transport. Via het project verhoogt de praktische kennis bij varkenshouders en transporteurs over zichtbare en minder zichtbare impact van hittestress. De effectieve implementatie van de uitgewerkte maatregelen wordt gemaximaliseerd. We verwachten als een gunstig gevolg dat zowel de economische verliezen als de maatschappelijke bezorgdheden i.v.m. dierenwelzijn worden beheerst.