Onderzoeksproject Alternatieve ijzervoorzieningen voor biologische biggen

In uitvoering BIGIJZER
Biggen

Contacteer onze expert

Sam Millet

Sam Millet

Expert varkensvoeding en zoötechniek

Contact

Algemeen kader

Hoe kunnen biggen in hun ijzerbehoefte voldaan worden op een natuurlijke en biologische manier, zonder ijzerinjectie? Deze onderzoeksvraag ontstaat vanuit een mogelijk strengere aanpak van de biologische certificering. Wanneer de certificeringsorganisaties het verschaffen van een ijzerinjectie in de toekomst beschouwen als een medische behandeling, wat in landen als Frankrijk reeds het geval is, is dat voor biologische varkenshouders problematisch. Zij mogen namelijk slechts 1 medische behandeling per dier per jaar toedienen. Zo ontstond de vraag om op zoek te gaan naar alternatieve ijzerbronnen rechtstreeks vanuit de sectororganisaties.
Biggen worden standaard anemisch geboren, wat wil zeggen dat ze afhankelijk zijn van voedingsbronnen om hun ijzervoorraden en hemoglobinewaarden op peil te houden. Tijdens de periode voor spenen neemt een big geen vaste voeding op en is het volledig afhankelijk van moedermelk. Zeugenmelk bevat echter zeer weinig ijzer en het toedienen van een extra ijzerinjectie op een leeftijd van 3 tot 5 dagen is daardoor reeds gedurende jaren een routine binnen de kraamstalbehandelingen.

Onderzoeksaanpak

De onderzoekspartner INAGRO voert een literatuurstudie uit waarin op zoek gegaan wordt naar ijzerrijke materialen die tevens lokaal, goedkoop en voorradig zijn voor biologische varkenshouders. Daarnaast moeten deze materialen ook voldoen aan de normen van de bio-wetgeving, voldoende opgenomen worden door de biggen en voedselveilig zijn. De meest beloftevolle materialen testen we in de praktijk getest op de proefaccommodatie van ILVO, in de kraamstal van de Varkenscampus. We brengen de ijzerstatus en daarmee gepaard gaande bloedwaarden van de biggen in kaart. Daarnaast wordt de algemene gezondheidsstatus van de biggen opgevolgd. Ook de productieresultaten worden gemeten. Dit gebeurt d.m.v. gewichtsopvolging en berekening van de dagelijkse groei. Er zijn 4 behandelingsgroepen voorzien, waarbij er 2 biologische alternatieven worden vergeleken met 2 referenties. Namelijk de ijzerinjectie evenals een orale referentie.

Relevantie/Valorisatie

Met de uitkomst van dit project hopen we biologische varkenshouders handvaten te kunnen aanrijken voor een alternatieve strategie waarbij ze hun biggen, zonder ijzerinjectie, toch kunnen voorzien in hun ijzerbehoeften op een natuurlijke en biologische manier. We willen hen ondersteunen in deze zoektocht, en tevens een onderbouwd antwoord bieden aan controle organisaties op de vraag of er al dan niet alternatieven bestaan. Binnen de biologische varkenshouderij wordt ijzerinjectie momenteel quasi standaard toegepast. Er wordt echter betwist of deze handeling wel biologisch aanvaardbaar is.

Financiering

Vlaamse Overheid - L&V
CCBT
Inagro