Persbericht Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee: historische context en huidige regelgeving

20/12/2019
Een pulskor net dat uit het water wordt getrokken
Een type pulskor specifiek ontwikkeld om tong met stroompulsen van de zeebodem op te schrikken en te immobiliseren

Wat ooit startte als onderzoek naar een milieuvriendelijk en brandstofbesparend alternatief voor de traditionele boomkorvisserij eind de jaren 1970, eindigt vanaf juli 2021 in een verbod op pulsvisserij in alle wateren van de Europese Unie. In de Belgische en Franse twaalfmijlszone geldt dit verbod reeds sinds 14 augustus van dit jaar. Op deze manier verdwijnen de competitieve interacties tussen pulsvisserij en andere visserijen die de voorgaande wetgeving in de hand werkte.

Milieu-impact puslvisserij

Een sluitende conclusie omtrent de impact van pulsvisserij op het marien milieu kwam er vanuit wetenschappelijk onderzoek echter nog niet. De Europese Unie laat daarom toekomstig onderzoek naar de vistechniek toe onder strikte voorwaarden. In een beleidsinformerende nota schetsen ILVO, UGent en VLIZ de huidige stand van het onderzoek met betrekking tot pulsvisserij in de Noordzee. Hierbij wordt er op objectieve wijze ingegaan op zowel technologische, juridische, ecologische als socio-economische aspecten van pulsvisserij.

Evolutie pulsvisserij

De beleidsinformerende nota ‘Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee’ geeft een overzicht van de juridische ontwikkelingen inzake de Europese pulsvisserij van de afgelopen 30 jaar. Zowel de historische context als de huidige regelgeving, die het verbod op pulsvisserij vanaf 1 juli 2021 doet ingaan, worden nader toegelicht. Het rapport schetst de situatie in de verschillende Noordzeelanden en verduidelijkt de totstandkoming van de voormalige Nederlandse pulsvloot. Een belangrijke constatering uit de Europese wetgeving, of de zogenaamde ‘technische maatregelen’, is dat het breed gecommuniceerde verbod onder bepaalde voorwaarden niet van toepassing is op wetenschappelijk onderzoek.

Duurzaamheid versus dierenwelzijn

De huidige bevindingen van het onderzoek met betrekking tot pulsvisserij in de Noordzee tonen aan dat het brandstofverbruik, de bodemberoering en - in vele gevallen - de bijvangst lager ligt bij de pulskor dan bij de traditionele boomkor. De directe effecten van een elektrische puls op mariene organismen zijn soortafhankelijk en verschillen tussen de garnaal- en tongpuls. Onderzoekers namen geen duidelijke nadelige effecten waar bij adulte (on)gewervelde dieren blootgesteld aan de garnaalpuls. Bij de tongpuls werd uitsluitend bij een beperkt aantal kabeljauwen, breuken in de wervelkolom en/of aanpalende spierbloedingen vastgesteld. Andere gewervelden en bentische invertebraten ver­toonden geen afgetekende negatieve gevolgen van de tongpuls.

Er heersen evenwel nog heel wat onzekerheden omtrent de ecologische impact van pulssystemen. De meeste studies naar de effecten van pulsvisserij vonden plaats in laboratoriumomstandigheden en zijn niet zomaar vertaalbaar naar natuurlijke omstandigheden. Daarnaast werden mogelijke langetermijneffecten op ontwikkeling, voortplanting, groei en gedrag van mariene organismen niet onderzocht. Om een oordeel te kunnen vellen omtrent de effectiviteit, impact en betrouwbaarheid van de pulskor, dient de techniek verder geëvalueerd te worden door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Historische context en huidige regelgeving

Voor een volledig overzicht van de historische context en huidige regelgeving.

Vragen?

Contacteer ons

Hans Polet

Wetenschappelijke directeur ILVO Marien

Ook interessant

Publicatie | Mededeling 08/05/2024

Voortgangsrapport effecten baggerlossingen

Boot van DEME voor baggerwerken
Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode 1 juli – 31 december 2023.