Persbericht Internet of Things in de landbouw op stakeholdersbijeenkomst in Almeria

05/03/2018
Serre met tomaten en technologie voor het verzamelen van data
Technologie voor in de tomatenteelt

Vertegenwoordigers uit de Vlaamse agrofoodsectoren zijn op 1 maart 2018 op uitnodiging van ILVO meegereisd naar de Europese stakeholdersmeeting van het Europese Horizon2020 innovatieproject IoF2020. Ze reageren positief op de verhalen en vragen die ze daar hoorden. IoF staat voor Internet of Farm and Food. Meer dan 70 partners uit 14 Europese landen werken in dit project samen aan innovatieve systemen om landbouwdata slimmer te ontginnen en te gebruiken zodat de duurzaamheid en efficiëntie van de sectoren verhoogd wordt. Bij deze toepassingen van big data is het de bedoeling dat meerdere schakels in de keten een duidelijke ecologische, economische, sociale of maatschappelijk meerwaarde ervaren.

Interesse voor Internet of Things in de landbouw vanwege diverse stakeholders

De in Almeria aanwezige Vlaamse stakeholders waren Koen Carels (SALV), Maarten Claeys (medewerker van een Vlaams Europarlementariër), Gus Verhaege (Flanders’ FOOD), Jonathan Sercu (Crodeon Technologies), Joachim Crombez (Proagrica), Jürgen Decloedt (VITO), Prof. Abdul Mouazen (UGent), en Caroline Thys (ANB). Zij sloten zich aan bij 88 andere Europese vertegenwoordigers uit de landbouwsector en de bedrijfswereld. En ze konden netwerken met een 100-tal IoF2020projectpartners, zijnde onderzoekers, maar ook deelnemende bedrijven en eindgebruikers.

De bedoeling was dat zij via workshops en debatten kennis namen van de meest recente IoT-evoluties op het vlak van vleesproductie, melkveehouderij, groententeelt, fruitteelt, en akkerbouw. IoT staat voor ‘internet of things’ en betekent dat slimme appraten en sensoren gekoppeld worden aan het internet zodat zij de opgemeten data automatisch kunnen versturen naar de cloud, waarna deze kan gebruikt worden om productieprocessen efficiënter te maken. Daarnaast konden de Vlaamse stakeholders hun mening en inzichten geven over de verdere uitwerking van het IoF2020 project in de komende jaren.

Opvallend in het openingsdebat met Maarten Claeys (assistent van Europarlementariër Tom Vandenkendelaere), Joel Bacquet (Europese Commissie, DG CONNECT), Quico Onega Lopez (EIP AGRI), Jack van der Vorst (WUR) en George Beers (WUR, projectleider IoF2020) was de stelling dat het zeer belangrijk is de meerwaarde van de innovaties in het IoF2020-project duidelijk te maken voor de buitenwereld. De positieve impact op de efficiëntie van het bedrijf en de productkwaliteit moeten extra in de verf gezet worden om boeren, consumenten en andere stakeholders te overtuigen van het nut van IoT-technologie in de landbouwsector. Volgens Maarten Claeys kan dergelijke technologie een brug vormen tussen voedselzekerheid en de milieu-impact van voedselproductie, en mee instaan voor de rendabiliteit van land- en tuinbouwbedrijven. Claeys wijst er ook op dat het nuttig kan zijn IoT-toepassingen in de landbouw bevattelijk te maken voor het grote publiek om zodoende de opname ervan in de praktijk te ondersteunen.

Ook Caroline Thys (senior adviseur strategie van het Agentschap Natuur en Bos) vindt het belangrijk op de hoogte te zijn van de recente technologische ontwikkelingen in de landbouwsector, aangezien boeren een van de belangrijkste stakeholdergroepen van het ANB vormen. Thys: “IoF2020 leert ons ook dat er heel wat interessante IoT toepassingen denkbaar zijn in het agrarisch natuur- en bosbeheer.”

Koen Carels (secretaris SALV): “Het is nuttig en nodig dat de SALV aanwezig was op het IoF2020 event: IoT-toepassingen kunnen een grote bijdrage leveren in de realisatie van de vele maatschappelijke uitdagingen (fair inkomen, klimaat, biodiversiteit, milieudoelen, transparantie en samenwerking in de agro-voedingsketen, etc.) waar landbouw momenteel voor staat. We staan nog maar aan het begin van het verkennen van de mogelijkheden. Alle landbouwsectoren worden gevat en alle bedrijfsvormen, groot of klein, lange of korte keten. Dit is niet enkel voor technologiefreaks, dit gaat iedereen aan. We mogen deze trein niet missen. Net daarom is IoF2020 zo belangrijk”.

Meer toepassingen

Europa zet duidelijk in op precisielandbouw en innovatie. Er is beslist om als uitbreiding van het huidige € 25 miljoen IoF2020 budget nog eens € 5 miljoen extra te investeren in nieuwe cases, nieuwe technologieën en nieuwe regio’s. Zowel de huidige projectpartners als de in Almeria aanwezige stakeholders werden gevraagd om de selectiecriteria en de potentiele topics mee vorm te geven. De oproep naar kandidaten aan bedrijven, eindgebruikers of IoT-ontwikkelaars wordt verwacht tegen juni 2018.

Bezoek aan smart serres

Om het internet of farm and food concept ook visueel duidelijk te maken, konden de Vlamingen een bezoek brengen aan een concrete nieuwe toepassing van internet of things in de tomatenteelt. Almeria staat immers bekend om de zeer grote oppervlakte aan serres waarin voornamelijk tomaten, komkommers, paprika’s, en courgetten geteeld worden. Tijdens dit bezoek werd uitgelegd hoe de gewasgroei en het serreklimaat opgevolgd worden via innovatieve IoT-sensoren. Met dit systeem kan men het gebruik van water en pesticiden terugbrengen, watervervuiling verminderen en de productiekost van serreteelten verlagen.

Jonathan Sercu, oprichter van IoT-bedrijf Crodeon Technologies uit Kortemark, vond het stakeholder event en serrebezoek een mooie kans om IoT-toepassingen in de landbouw te leren kennen, en ziet het potentieel.

Jonathan Sercu (oprichter van IoT-bedrijf Crodeon Technologies uit Kortemark): “Wij ontwikkelden en vermarkten een innovatieve oplossing om de werking en het gebruik van beregeningshaspels op te volgen en hun efficiëntie te verbeteren. Onze oplossing sluit sterk aan bij het IoF2020-verhaal en de innovaties die in dit project uitgewerkt worden.”

Volgens Jürgen Decloedt (business developer VITO) kan er nog extra potentieel gehaald worden uit het gebruik van de voorgestelde IoT-technologieën als deze gelinkt worden met andere innovatieve remote sensing technologieën zoals drone-applicaties en satellietbeelden. Decloedt: “Ik ga dan ook naar huis met heel wat interessante contacten op zak, en heb nieuwe ideeën opgedaan die ik graag wil uitwerken in concrete applicaties”.

Ook Gus Verhaeghe (innovation manager Flanders’ FOOD) ziet potentieel: “Big data kan heel interessant zijn voor de voedselverwerkende industrie. Daarom is het interessant om bij toekomstige innovaties rekening te houden met de noden van de voedingsindustrie, en na te gaan welke interessante gegevens en opportuniteiten nieuwe IoT-technologie te bieden heeft voor voedingsverwerkers.”

Abdul Mouazen (professor UGent) ziet dan weer interessante toepassingen voor IoT-sensoren met een hoge resolutie om het hoofd te kunnen bieden aan de grote variabiliteit die ontstaat in landbouwgewassen. Volgens hem kunnen met dergelijke technologie natuurlijke hulpbronnen en middelen efficiënter ingezet worden.

ILVO in IoF2020

ILVO is betrokken bij IoF2020 als partner en samen met Biosense (Servië) als manager van de 19 use cases in het project. ILVO werkt zelf ook twee cases uit: één omtrent het traceren van weidegang bij melkvee i.s.m. het Gentse bedrijf Sensolus en onderzoeksinstelling INAGRO, en één omtrent optimalisatie van management in de vleesvarkenssector i.s.m. het Leuvense bedrijf Porphyrio, VION (NL), ZLTO (NL) en ISMB (IT).

IoF2020 heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 731884.

Europese vlag

Vragen?

Contacteer ons

Jürgen Vangeyte

Wetenschappelijk directeur ILVO

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...