Onderzoeksproject Methaanuitstoot van rundvee in Vlaanderen en mogelijkheden om de methaanuitstoot te verminderen.

Voltooid RUNDEMI → Onbekend
vleesvee

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Dit project draait rond de methaanuitstoot door grote herkauwers (melkvee en vleesvee). Hoeveel methaan, een broeikasgas, produceren de verschillende runderen onder verschillende omstandigheden precies in Vlaanderen? Met welke technologieën is dit accuraat te meten? En hoe kunnen we deze technologieën aanwenden om nieuwe en reeds bestaande methaanreducerende technieken te evalueren? Er zijn verschillende strategieën beschreven die het potentieel hebben de CH4-productie van herkauwers te verminderen in intensieve productiesystemen, en die langdurig inzetbaar zouden zijn. Dergelijke strategieën behoeven echter nog een uitvoerige testfase onder uiteenlopende omstandigheden.

Onderzoeksaanpak

We bepalen in eerste instantie de methaanemissie bij een beperkt aantal dieren, met behulp van de hoogtechnologische individuele ILVO-gasuitwisselingkamers (GUK’s). We werken daarbij onder gecontroleerde omstandigheden met Vlaamse voederrantsoenen. We passen een aantal strategieën van methaanreductie toe en meten het effect met behulp van de GUK’s. We gaan eveneens na of een reductiestrategie al dan niet leidt tot een verschuiving: een verhoogde uitstoot van andere broeikasgassen of een verschuiving van de emissie vanuit de muil naar de mest. We meten daartoe de andere broeikasgassen en onderzoeken de mest op emissies. We controleren of de productkwaliteit (melk, vlees) gegarandeerd blijft. In een tweede stap vertalen we de opgedane kennis naar het boerderij niveau, door samen met onze partners meettechnieken te ontwikkelen die daar bruikbaar zijn.

Relevantie/Valorisatie

Iedere sector moet bijdragen aan de vermindering van de broeikasgasemissies. Methaanuitstoot (CH4) geassocieerd met landbouwactiviteiten vertegenwoordigt 77% van de totale Vlaamse CH4-emissies. Herkauwers zijn de voornaamste CH4 producenten. Aangezien de levensduur van methaan (12 jaar) in de atmosfeer relatief beperkt is ten opzichte van de andere broeikasgassen zoals koolstofdioxide en lachgas (>100 jaar), kunnen belangrijke reducties in methaanproductie het broeikaseffect aanzienlijk afremmen op korte termijn. De opgedane kennis kan ook gebruikt worden om de Vlaamse inventarisatie te verfijnen.