Onderzoeksproject Inoculatie van lokale vezelrijke stromen voor de productie van duurzame teeltsubstraten

Voltooid I-LOVE-T
Grote, hoge, groene grassen

Contacteer onze expert

Bart Vandecasteele

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Contact

Algemeen kader

Dit project gaat over een meer duurzame nieuwe soort potgrond. Het mikt meerbepaald op de productie van een innovatieve vervanger van veen met ziekte- en/of plaagonderdrukkende eigenschappen op basis van lokaal beschikbare plantenvezels. Veen is nog steeds de belangrijkste grondstof van potgrond. Maar, in de landbouw- en sierteelt krijgt een gezond bodemleven een steeds groter belangrijk, terwijl veen geen goed medium blijkt om micro-organismen te herbergen. Bovendien staat de ontginning van veen binnen Europa onder druk omdat veengebieden unieke habitats zijn voor beschermde fauna en flora. De onderzoeksvraag is of lokaal beschikbare plantenvezels een alternatief vormen en kunnen passen in de productie van duurzame substraten. In dit project gaan we nog een stap verder en creëren wij een meerwaarde via de introductie van ziekte- en/of plaagonderdrukkende eigenschappen in potgrond door enting van de lokale plantenvezels met biocontrole schimmels.

Onderzoeksaanpak

We werken met drie types lokale plantenvezels, nl. Vlaslemen, riet en miscanthus. We behandelen deze vezels voor om ze succesvol te kunnen inzetten voor de inoculatie van biocontrole schimmels. We bepalen de invloed van de voorbehandeling op de biochemische en fysische eigenschappen van de vezels aan de hand van specifieke analyses. Een belangrijk criterium is het effect op de N-vastlegging in plantenvezels. In de volgende stap inoculeren we de plantenvezels met biocontrole schimmels. Daarbij bestuderen we nauwkeurig de interactie tussen de overleving van de geënte schimmels en de grondstoffen die frequent gebruikt worden in potgrond. Finaal testen we via plantenproeven met ziekte- en plaag inoculaties onder gecontroleerde omstandigheden welke performantie de duurzame potgrond bezit, welke is gemaakt op basis van lokale vezels en dis is geïnoculeerd met biocontrole schimmels.

Relevantie/Valorisatie

Als de resultaten van dit onderzoek positief uitdraaien verwachten we een opmerkelijke verduurzamingskans voor alle telers die potgrond gebruiken. We verwachten bovendien erg gunstige maatschappelijke effecten. Vooreerst sluiten we met dit onderzoek aan bij de wereldwijde ambitie om fossiele grondstoffen (veen is een fossiele grondstof) te vervangen door duurzame hernieuwbare alternatieven. De vraag naar veen kan dalen. De efficiëntie van de innovatieve potgrond ligt wellicht hoger. Dankzij de succesvolle enting van biocontrole schimmels in teeltsubstraten kan het telen van planten gevoelig geoptimaliseerd worden. Dat betekent concreet minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, een verbetering van de waterkwaliteit (geen uitloging of drift van gewasbeschermingsmiddelen) en minder risico voor de volksgezondheid (minder residu’s).