Onderzoeksproject Samenwerken aan klimaatadaptieve drainage

In uitvoering SKAD
SKAD fulloption

Contacteer onze expert

Algemeen kader

KlimaatAdaptieve Drainage (KAD) is de moderne, innovatieve variant van peilgestuurde drainage, wat op zich al een slimmere manier is om ontwatering (in natte periodes) te combineren met waterretentie in droge periodes. Bij KAD komt alle informatie over beheer en over de effecten ervan op de hydrologie real-time beschikbaar en interpreteerbaar, en kan men het drainagesysteem bovendien op afstand bedienen. Het onderzoeksproject sKAD brengt relevante partners samen om KAD voor het eerst te testen en te demonstreren in Vlaanderen. Dat ook de Vlaamse land- en tuinbouwsector gevoelig is aan droogteperiodes tijdens de zomer, door een dalende neerslaghoeveelheid en een dalend aantal dagen met neerslag in de zomer, is duidelijk. ook de stijgende kans op extreme piekregens noopt tot een slim waterbeheer, dat anticipeert op zowel te veel als te weinig water.

Onderzoeksaanpak

We laten landbouwers kennis maken met klimaatadaptieve drainage. We begeleiden hen in het gebruik ervan en leren van hun ervaringen. We maken, met behulp van het datadeelplatform DjustConnect verbinding met andere, reeds bestaande databronnen van het landbouwbedrijf en met bestaande managementpakketten. We werken de modelgedreven ondersteuning van peilbeheer verder uit en implementeren die. Via de data maken we landbouwers bewust van de impact van hun beslissingen op het grondwaterpeil in het omliggende landschap. We motiveren hen om op een collectieve, bewuste manier bij te dragen tot het waterbeheer in hun regio.

Relevantie/Valorisatie

De drainagegraad in Vlaanderen is te hoog hoog. Het water dat we weghalen uit de kwelgebieden waar er landbouw aanwezig is of gebieden waar de grondwaterstanden hoog zijn in de winter, gaat namelijk echt verloren in het Vlaamse landbouwlandschap terwijl het erg kostbaar is. Peilgestuurde drainage, waarbij enkel water afgevoerd wordt wanneer dit nodig is voor de bewerkbaarheid of gewasgroei, verhelpt al veel, maar voor de landbouwer blijft het moeilijk om in te schatten wanneer en hoe het peil juist gewijzigd moet worden. Het manuele beheer van de regelput is ook lastig. Een automatisering (bij heuse klimaatadaptieve drainage) is weliswaar duurder, maar levert belangrijke tijdswinst (geen ter plaatse waterpeilen observeren en regelen meer) en vooral, de landbouwer speelt korter op de bal en treft beslissingen gebaseerd op datareeksen van het gedrag van het waterpeil in zijn (en eventueel omliggende) perce(e)len. Het project zorgt er voor dat de resultaten gratis beschikbaar zijn voor alle bedrijven die in het betrokken landbouw- of bosbouwzone of -sector actief zijn.

Financiering

Vlaamse Overheid - L&V