Projectnieuws Nieuwe online tool voor landbouwers wil teeltinformatie van 200 gewassen bundelen.

06/01/2023
meisje met verrekijker in het veld

Met dit initiatief willen de 10 projectpartners alle beschikbare gewasinfo in één gebruiksvriendelijke tool ontsluiten: de teelttechnische eigenschappen, opbrengsten, arealen, inhoudsstoffen en afzetmogelijkheden van minstens 200 bekende en minder bekende gewassen.

Landbouwers en bedrijven zullen snel en eenvoudig informatie kunnen opvragen rond een specifieke teelt en verschillende teelten met elkaar kunnen vergelijken op basis van zelf ingevoerde criteria. Momenteel is die gewasinformatie erg versnipperd. Tegen begin 2024 wordt een eerste prototype van de online tool verwacht, die door ILVO samen met andere proef- en onderzoekscentra, ontwikkeld wordt.

Het project wil mee de bio-economie in Vlaanderen stimuleren. Door beschikbare en recente informatie beter te ontsluiten, willen de projectpartners landbouwers warm maken om nieuwe teelten op te starten.
Die 200 gewassen hebben immers potentieel in de Vlaamse bio-economie, die niet langer van fossiele grondstoffen vertrekt, maar biomassa van plantaardige of dierlijke herkomst als basis gebruikt.

Het project CropExplore for Farmers bouwt verder op de onderzoeksresultaten van CropExplore en wordt gecoördineerd door Flanders' FOOD. De projectpartners zijn: Catalisti, ILVO, Inagro, Hogent, KU Leuven, PCG, Vives, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Boerenbond.

Met de steun van:

VLAIO - Flanders' FOOD
Gefinancierd door de Europese Unie

In een eerste fase zullen alle betrokkenen zoals landbouwers, onderzoekers, speerpuntclusters en verwerkende bedrijven, bevraagd worden welke parameters voor hen van belang zijn om op te nemen in deze tool. Eenmaal de tool op punt zal staan, streven we naar een brede verspreiding.

Hilde Muylle, senior onderzoeker ILVO

Hoe start je als landbouwer met een nieuwe teelt?

Een tweede grote doelstelling van het project CropExplore for Farmers is de landbouwers warm maken om zelf ook effectief te starten met een bio-economie teelt.
Aan de hand van een drietal test-cases zal het potentieel van bio-economie gewassen nog meer in de verf gezet worden. In een eerste case zal de teelt van yacon geoptimaliseerd worden, zowel op het vlak van plantgoed, mechanisatie als bewaring. Ook de verwerking tot halffabrikaten zal verder uitgewerkt worden.
Momenteel wordt hennep al geteeld voor zijn waardevolle lange vezels. Door ook het gebruik van de nevenstromen zoals henneptoppen en scheven te onderzoeken, wil men de rendabiliteit van deze teelt versterken.
In een derde case zal men werken met deder, ook gekend als huttentut, vals vlas of cameline. De optimalisatie van de teelttechniek van dit oliehoudend gewas op praktijkschaal en het creëren van afzetkanalen van het dederzaad bij pilootfabrieken of bedrijven zal mee bijdragen aan de productie van nieuwe biogebaseerde producten. De deder en yacon testcases zullen uitgevoerd worden binnen de Food Pilot van ILVO.

vrucht van de yaconplant

De rol van de B2BE Facilitator, matchmaker in de bio-economie

Uit de vragen die in 2022 gesteld werden aan de B2BE Facilitator, blijkt dat 16% van die vragen van landbouwers komen die op zoek zijn naar nieuwe teelten. Tenslotte is het project ook tot stand gekomen uit de duidelijke zoektocht van akkerbouwers naar gewasdiversificatie. In de akkerbouw zijn namelijk slechts vier reguliere teelten verantwoordelijk voor 87% van het areaal.

Er zijn verschillende nieuwe teelten beschikbaar in Vlaanderen waar de laatste jaren veel onderzoek naar gebeurd is. Het areaal van deze teelten is echter nog klein en er zijn barrières die ervoor zorgen dat de teelten niet gelanceerd geraken in het Vlaamse landschap.

Het project Cropexplore for Farmers kan het extra duwtje zijn dat deze teelten nodig hebben. Het project richt zich in de eerste plaats op Vlaamse akkerbouwers, deze sector omvat momenteel 207.000 ha of 6.399 bedrijven en de biologische akkerbouw 1.314 ha of 112 bio-bedrijven.

Kom naar het startevent