Persbericht Dierenwelzijn automatisch monitoren van stal tot slachthuis

30/01/2023

ILVO coördineert project aWISH om zo’n systeem in Europa op poten te zetten.

In zes slachthuizen verspreid over Europa zetten onderzoekers en bedrijven nieuwe technologieën op om een set dier gebaseerde, wetenschappelijk gevalideerde welzijnsindicatoren gedurende vier jaar automatisch te monitoren. Ze doen daarvoor een beroep op artificiële intelligentie, camerasystemen, en beeld- en geluidsanalyse, en ze ontsluiten en integreren ook bestaande data(bases). De indicatoren die ze opvolgen leveren informatie over de welzijnsstatus van de dieren op het landbouwbedrijf, of tijdens het (uit)laden, tijdens transport of tijdens de slacht. Een slimme feedbacktool moet de betrokkenen veehouders, laders, transportfirma’s en slachthuizen in de keten informeren over hun scores.

aWish is een ambitieus project dat naar verwachting het dierenwelzijn in de praktijk zal kunnen verbeteren. Liefst 24 partners uit 13 Europese landen nemen deel, waaronder dus ook de zes slachthuizen uit Frankrijk, Nederland, Spanje, Polen, Oostenrijk en Servië. aWISH staat voor Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse’ en krijgt financiering van Horizon Europe. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) uit Melle/Merelbeke coördineert.

aWISH

Jaarlijks worden in de EU meer dan 130 miljoen varkens en ruim 5 miljard kippen geslacht voor voedselproductie. Dat maakt van de vleeskuikens- en varkenssector belangrijke economische segmenten in Europa. Tegelijk kan de grote schaal van deze veehouderijen vragen oproepen mbt dierenwelzijn. Die vragen vallen te beantwoorden via een correcte, betaalbare, automatische monitoring met nieuwe technologieën gecentraliseerd in het slachthuis.

Technologieën en welzijnsindicatoren

Concreet zet aWISH in op het testen en ontwikkelen van camerasystemen, artificiële intelligentie en technologie voor beeld- en geluidsanalyse, met het doel om specifieke gevalideerde indicatoren op grote schaal automatisch te scoren. Bij varkens gaat het bijvoorbeeld om staartletsels die soms optreden bij staartbijten in de stal, schrammen op het karkas die ontstaan tijdens transport naar het slachthuis en letsels op de lever of longen. Bij kippen over voetzool dermatitis die ontstaat in de stal of vleugelbreuken die de dieren kunnen oplopen tijdens het vangen. Stress voor de slacht wordt dan weer opgevolgd en gescoord via geluidsanalyses.

Bestaande data integreren

Behalve op het testen en verder ontwikkelen van deze nieuwe technologieën zet het project in op het ontsluiten en integreren van bestaande data uit de stal. Zo wordt in Europa door veehouders al veel informatie verzameld over diergezondheid, antibioticagebruik, voederopname en stalklimaat. Dr. Jarissa Maseleyne, (ILVO), aWISH coördinator: “Door deze data te integreren kunnen we voor elk dier objectief, continu en automatisch info verzamelen. Deze gegevens gebruiken we vervolgens om de verschillende partijen waarmee het dier in aanraking kwam feedback en advies te geven over ‘goede praktijken’. Zo willen we uiteindelijk het dierenwelzijn op boerderij- en ketenniveau verbeteren.”

Zes pilots

De zes ‘pilots’ in Frankrijk, Nederland, Spanje, Oostenrijk, Polen en Servië worden geleid door multidisciplinaire teams van onderzoekers en technologie-ontwikkelaars. Zij zullen zowel bestaande als nieuwe monitoringstechnologieën in hun pilot implementeren en testen, gegevens over dierenwelzijn in hun regio verzamelen en de aWISH-feedbacktool die de betrokken partijen meteen moet informeren over hun scores testen. Het plan is om de kennis en ervaringen van deze teams breed te delen in Europa. In eerste instantie wordt gefocust op vleeskuikens en varkens. Later zijn ook toepassingen bij andere soorten vee zoals runderen of kalkoenen mogelijk.

Het aWISH-project wordt gefinancierd door Horizon Europe en loopt vanaf 1 november 2022 gedurende 4 jaar.

Meer info: www.awish-project.eu

Funded by the European Union

Funded by the European Union (grant agreement n°101060818). Views and
opinions expressed are however those of the author(s) only and do not
necessarily reflect those of the European Union or the granting authority.
Neither the European Union nor the granting authority can be held
responsible for them.

Vragen?

Contacteer ons

Jarissa Maselyne

Expert data-analyse en precisieveeteelt

Anneleen De Visscher

onderzoeker ILVO

Anneleen Watteyn

Onderzoekster ILVO

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Ook interessant

Projectnieuws 15/03/2021

ILVO ging mee op zoek naar een andere kip

schematische weergave van de positie van "de andere kip" tot de reguliere kip en de biologische kip
In project "De Andere Kip" gingen partners Inagro, ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Landsbond Pluimvee en Universiteit Gent op zoek naar een alternatieve Vlaamse vleeskip.