Projectnieuws Bijvangst beschermen in een gemengde visserij?

01/09/2018
Visvangst van gemengde visserij, onder meer platvissen en zeesterren
In de gemengde visserij worden naast de doelsoorten ook bijvangstsoorten gevangen, met en zonder commerciële waarde.

Nu de Europese aanlandplicht een feit is, stelt zich de vraag hoe bijvangstsoorten in een gemengde visserij goed kunnen worden beschermd. Het nieuwe EU-project PROBYFISH onderzoekt welke beheermaatregelen die vraag kunnen helpen beantwoorden.

Beheer van bijvangst

Het Europese visserijbeleid steunt voor het beheer van de visbestanden vooral op het vastleggen in jaarlijkse toegelaten vangsten (TAC’s – Total Allowable Catches) die worden verdeeld onder de lidstaten via de quota. Die TAC’s en quota worden vastgelegd voor vissoorten met een grote marktwaarde. De visnetten worden doorgaans aangepast voor een optimale vangst van de doelsoorten, soorten waar vissers gericht naar op zoek gaan. De sleepnetten van Belgische vissersvaartuigen zijn bijvoorbeeld aangepast voor de vangst van doelsoorten tong en pladijs, maar er worden ook een groot aantal andere soorten bijgevangen zoals de verkoopbare kabeljauw, zeeduivel, roggen, tarbot en griet, maar ook de commercieel minder interessante soorten zoals steenbolk, de gevlekte haai of de schurftvis. In een dergelijke gemengde visserij zijn de doelsoorten veelal beter beschermd dan de zogenaamde bijvangstsoorten, bijvoorbeeld via de TAC’s en een uitgebreide datacollectie. Voor een groot aantal (bijvangst)soorten kunnen de gezette TAC’s niet effectief zijn onder de aanlandplicht, of andersom, is hun populatie onvoldoende onderzocht om TAC’s te formuleren. Nu de Europese aanlandplicht een feit is en bijvangstsoorten vroegtijdig een halt kunnen oproepen aan visserij-activiteiten (het ‘choking’ effect), stelt zich dus de vraag hoe die bijvangstsoorten optimaal kunnen beheerd worden in een gemengde visserij. Het nieuwe EU-project PROBYFISH onderzoekt die vraag door beheeropties strategisch ten opzichte van elkaar af te wegen.

Internet-gebaseerde tool voor monitoring

Het doel van PROBYFISH is vierledig. Het eerste doel is om robuuste en gelijkgestemde methodes te ontwikkelen om doel- en bijvangstsoorten van elkaar te onderscheiden. Een soort kan namelijk een doelsoort zijn in de ene visserij, maar een ongewenste bijvangstsoort zijn in een andere visserij. Een tweede doel is om te bepalen welke vissoorten- en bestanden voldoende beschermd zijn door TAC-gebaseerd beheer van doelsoorten, en voor welke soorten en bestanden dat niet het geval is. Een derde doel is om voor die soorten te onderzoeken welke maatregelen effectief kunnen zijn om die populaties te beschermen of duurzaam te exploiteren. Het vierde doel is om internationaal aanvaarde referentieniveaus op te stellen waarbij visbestanden beschermd kunnen worden in overeenstemming met het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Ten slotte worden de resultaten van alle activiteiten geïntegreerd in een gebruiksvriendelijke en flexibele internet-gebaseerde R-tool. Die tool zal inzicht geven in elk van de vier doelstellingen, inclusief de interactie tussen visserijgegevens en het effect van beleidsmaatregelen zoals selectiever vissen, gesloten gebieden en periodes, het afschaffen van TAC’s of het samenvoegen van TAC’s voor bijvangstsoorten.

Overeenstemmen doelstellingen?

De resultaten van het project moeten een kader vormen waarbinnen kan geëvalueerd worden of voorstellen voor regionaal visserijbeheer in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Er wordt met ander woorden nagegaan of geplande maatregelen een duurzame exploitatie en bescherming van alle visbestanden toelaten, ook die van bijvangstsoorten.

Project: PROBYFISH

Looptijd: 2018-2021

Samenwerking: DTU (coördinator, DK), IFREMER (FR), Universiteit Wageningen (NL), Marien Instituut Foras na Mara (IRL), AZTI (ESP), Queens Universiteit van Belfast (IRL), Thünen instituut (D)

Financiering: EASME


Vragen?

Contacteer ons

Jochen Depestele

Onderzoeker ILVO

Ook interessant

Publicatie | Mededeling 08/05/2024

Voortgangsrapport effecten baggerlossingen

Boot van DEME voor baggerwerken
Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode 1 juli – 31 december 2023.