Persbericht Behoeftenstudie bij Vlaamse varkenshouders naar (onderzoeks)agenda

15/12/2017
Boerin met varkens op stal
Diergezondheid is de nummer één prioriteit als onderzoeksonderwerp in de varkenssector.

Graag meer onderzoek en praktische kennis rond alternatieven voor antibiotica, rond vaccinatiestrategieën en rond varkensgerelateerde ziektekiemen”. Diergezondheid was hét antwoord dat door de Vlaamse varkenshouders het meest werd aangekruist in een grootscheepse enquête van het Varkensloket. De enquête (eerste helft 2017) peilde naar wensen en behoeften: Welke kennis en welk soort onderzoek hebben varkenshouders zeker nodig in de komende jaren? Wat ontbreekt er op dit moment? En wat wil u uit de wetenschappelijke bevindingen halen?

Hiaten opvullen

De hiaten werden doorgespeeld aan de leden van het Praktijkcentrum Varkens. In hun sectoradviesactiviteiten (vroeger voorlichting genoemd) in 2018 focussen het Varkensloket, Departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum Varkens in het bijzonder op de bestaande kennis over het thema diergezondheid.

Diergezondheid bovenaan de agenda

Tijdens de G30-varkenstop besliste de sector om de onderzoeksbehoeften van de Vlaamse varkenshouders in kaart te brengen. Het Varkensloket stelde een digitale enquête op die door het Departement Landbouw en Visserij begin 2017 werd gestuurd naar een 3400-tal Vlaamse varkenshouders. 404 varkenshouders gaven hierbij hun onderzoeksbehoeften en -onderwerpen aan en prioriteerden deze.

Allereerst gaven de varkenshouders per diercategorie de relevantie van acht onderzoeksonderwerpen voor hun bedrijf aan. Figuur 1 illustreert de mate waarin een onderzoeksonderwerp als relevant of niet relevant werd gescoord naargelang de diercategorie. Daarna werden deze acht onderzoeksonderwerpen door de varkenshouders geprioriteerd (rang 1 meest prioritair - rang 8 minst prioritair; Figuur 2). Op basis van de gemiddelde ranking is onderzoek dat focust op gezondheid, hygiëne en welzijn volgens de varkenshouders het meest prioritair, gevolgd door voeder-gerelateerd onderzoek (2), studies die focussen op bedrijfsmanagement en economie (3), fokkerij en vruchtbaarheid (4), huisvesting (5), kwaliteit (6), mest en milieu-gerelateerde zaken (7) en de biologische productie (8).

Ook graag info over voeder en bedrijfsmanagement/economie

De varkenshouders scoorden nadien de subthema’s van hun drie meest prioritaire onderzoeksonderwerpen op een schaal van 0 (totaal onbelangrijk) tot 100 (zeer belangrijk), wat wordt geïllustreerd in figuur 3. Binnen het door de varkenshouders als meest prioritair aangegeven onderzoeksonderwerp ‘gezondheid, hygiëne en welzijn’ kregen gezondheids-gerelateerde zaken zoals onderzoek naar medicatiegebruik en alternatieven voor antibiotica, vaccinatieschema’s en ziektekiemen de hoogste scores toebedeeld. Dit weerspiegelde zich tevens in de bemerkingen die de varkenshouders in de enquête formuleerden. Alternatieven (o.a. pre/probiotica en vaccinatiestrategie) om het antibioticumgebruik terug te dringen, de haalbaarheid van een antibioticavrije productie, de impact van de speenleeftijd en een laag geboortegewicht op de dierprestaties en -gezondheid, de kostprijs van een moederloze big en luchtfiltratie worden door de varkenshouders aanzien als mogelijke onderzoekpistes. Binnen het onderwerp ‘voeding’ komen voornamelijk de grondstoffenkwaliteit, het ontwikkelen van een snelle betaalbare meetmethode om de voederkwaliteit in te schatten, het inmengen van bijproducten in het voeder, de link tussen de voedersamenstelling, vleeskwaliteit, diergedrag en ziekteproblemen, de drinkwaterkwaliteit en -behoefte, en de rendabiliteit van voederbaktypes aan bod. Andere bemerkingen richten zich eerder op het realiseren van een kostprijsdaling per kg vlees, de invloed van de varkenshouders op het marktgebeuren, de transparantie van toelagen en de basis voor de effectieve uitbetaling.

Gezonde varkens gezond bedrijf

Het Departement Landbouw en Visserij, het Varkensloket en het Praktijkcentrum Varkens plaatsen het thema diergezondheid nu centraal bij hun sectoradviesactiviteiten. Onder de noemer ‘Gezonde Varkens-Gezond Bedrijf’ worden in 2018 alvast volgende acties gepland waarop varkenshouders,sectoradviseurs en dierenartsen worden uitgenodigd:

  • Jaarlijkse heropfrissingscursus varkenshouderij focust op ‘Optimaal vaccinatiebeleid’.
    Deze cursus gaat door in Torhout, Sint-Niklaas en Geel gedurende twee namiddagen (Torhout en Sint-Niklaas) en twee avonden (Bocholt) in januari en februari 2018.
  • Op 16 februari (Agridagen) wordt de digitale brochure ‘Kraamstalmanagement’ gelanceerd. In deze brochure worden verschillende aspecten belicht die bijdragen aan de vitaliteit en aldus de gezondheid van de biggen. De brochure zal kunnen worden gedownload via varkensloket.be en lv.vlaanderen.be. In het voorjaar worden de subthema’s ‘Vrijloopkraamstallen’ en ‘Biestmanagement’ ook in de vakbladen gepubliceerd.
  • In juni wordt op de ILVO-site in Melle een demo ‘Bioveiligheid‘ georganiseerd. Bedrijven die producten aanbieden die in dit thema passen en aan de demo willen deelnemen kunnen zich alvast kenbaar maken via suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be.

Volledig persbericht (met grafieken en figuren)

Vragen?

Contacteer ons

Sarah De Smet

Coördinator Varkensloket

Suzy Van Gansbeke

Landbouw & visserij

Ook interessant