Onderzoeksproject Laag Eiwit Voeding als PAS-maatregel voor Vleesvee

In uitvoering ELP-BEEF
vleesvee

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Hoe kunnen veehouders op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier onderbouwd bewijs aanleveren voor hun correcte toepassing van laag eiwit voeding aan vleesvee, als een reducerende maatregel van ammoniakemissies? Dat is de centrale onderzoeksvraag in ELP-Beef. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een verlaging van het eiwitgehalte in het rantsoen voor vleesvee een significante impact heeft op de NH3 uitstoot (ammoniakuitstoot) uit deze vleesveebedrijven. In die mate dat een laag eiwit voeding voor de vleesveesector een veelbelovende manier kan zijn om de beoogde NH3 emissie reductie van 15% op sectorniveau te realiseren, zonder bedrijfssluitingen of drastische afbouw van de veestapel. De uitrol veronderstelt echter dat het knelpunt controleerbaarheid van laag eiwit voeding wordt opgelost. De uiteindelijke finaliteit van dit project is laag eiwit voeding erkend te krijgen als een bron-gerichte, effectieve en controleerbare PAS-maatregel voor Vlaamse vleesveebedrijven.

Onderzoeksaanpak

Het project verloopt in 4 fasen: 1. In dialoog met de bevoegde instanties bepalen we aan welke voorwaarden het vleesveebedrijf moet voldoen om laag eiwit voeding aantoonbaar toe te passen.
2. We maken een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee de veehouders de gevraagde informatie over rantsoenen, dieraantallen, voedervoorraden en voederwaardes kunnen aanleveren, bij voorkeur via automatische data-koppelingen of data-deelplatformen zoals Djust Connect. 3. In overleg met de veehouders en voederadviseurs formuleren we geschikte rantsoenen voor de meerdere diercategorieën op de deelnemende bedrijven. De rantsoenen moeten voldoen aan de vooropgestelde beperkingen in eiwitgehalte, maar moeten ook goede dierprestaties garanderen en daarbij maximaal uitgaan van voedermiddelen aanwezig op het landbouwbedrijf (ruwvoeders en grondstoffen) of in de omgeving van het bedrijf (lokale eiwitrijke teelten en bijproducten). 4. Gedurende 1 jaar volgen we de gift op van laag-eiwit voeding op minimum drie vleesveebedrijven, en we evalueren de vooropgestelde eisen. Na dit jaar evalueren we de praktijkresultaten in overleg met de veehouders en de bevoegde controlerende instanties, met als finaliteit laag-eiwit voeding op te nemen in de lijst van erkende PAS-reducerende maatregelen.

Relevantie/Valorisatie

Gezien de enorme uitdagingen op het vlak van NH3 reductie bieden bijkomende, praktisch implementeerbare en kost-effectieve PAS maatregelen voor de vleesveebedrijven een meerwaarde. De sector kan de vooropgestelde 15% reductie op sectorniveau enkel behalen met een uitgebreidere keuzelijst van innovatieve PAS maatregelen, toepasbaar op maat van elk bedrijf. In deze optiek biedt een maatregel gebaseerd op een verlaging van het eiwitgehalte in het voeder mogelijkheden voor heel wat vleesveebedrijven. Voor de brede implementatie van de maatregelen is een praktische en haalbare manier van borging cruciaal. De te ontwikkelen tool in dit project verhoogt ongetwijfeld de haalbaarheid in de praktijk waardoor de PAS maatregel breder te implementeren is in de sector.