Persbericht Nieuwe campus voor VLIZ en ILVO op oosteroever Oostende

08/07/2019
3D-simulatie Innovocean campus
3D-simulatie van de InnovOcean campus

Brussel, 8 juli 2019 – Ministers Muyters en Van den Heuvel tekenden vandaag de bouwopdracht voor de nieuwbouw die het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) en de Oostendse vestiging van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) samen gaan betrekken op de Oosteroever in Oostende. Het nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd door Algemene Bouw Maes (deel van groep Van Roey). Het gunningsproces werd gecoördineerd door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

InnovOcean Campus

Onder de naam InnovOcean Campus zullen het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee), haar projectpartners, en de Oostendse vestiging van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) op de Oosteroever in Oostende een nieuw gemeenschappelijk complex gaan betrekken. De bevoegde ministers Muyters en Van den Heuvel tekenden daarvoor vandaag in Brussel de overeenkomst. Beide Vlaamse instituten in Oostende kampten met een huisvestingsuitdaging. Door de cohousing kan een logische synergie ontstaan. VLIZ, het knooppunt voor mariene en kustgebonden data, informatie en onderzoek, is momenteel gehuisvest in gebouwen van de Vismijn (Wandelaarkaai) die een herbestemming krijgen. De mariene wetenschapsafdeling van ILVO zag zich in zijn gebouwen uit de jaren ’70 in de Ankerstraat geconfronteerd met hoge energiefacturen, slijtage, vocht en onveilige werkomstandigheden. De ILVO-onderzoekers beschikken over specifieke infrastructuur zoals fysico-chemische laboratoria en experimentele atelierruimte voor natte toepassingen (aquacultuur). De oplossing voor een gemeenschappelijke nieuwbouw is gevonden in de vorm van een braakliggend terrein naast het huidige ILVO visserij-onderzoeksgebouw. Het programma voor de gezamenlijke InnovOcean Campus omvat onder andere kantoren, een congrescentrum, een zeebibliotheek, fysico-chemische laboratoria, laboratoria voor aquacultuur en een atelierruimte. Het nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd op de Oosteroever, een gebied dat wordt getypeerd door havenactiviteiten vanuit een visserijverleden en kmo-ontwikkeling, geflankeerd door een duinenlandschap. InnovOcean Campus belooft een nieuwe ‘landmark’ in Oostende te worden.

PMV kiest voor groep Van Roey

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV coördineerde het proces en zorgt voor de afstemming met alle stakeholders. De onderhandelingsprocedure werd gelanceerd in januari 2017, en leidde tot behoorlijk wat ingediende dossiers. Met de gunning en de ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke stap in het proces gezet. “Aanvankelijk bestond de idee om louter een nieuwe huisvesting te zoeken voor het VLIZ. Toen bleek dat er synergie- en efficiëntiewinsten te behalen waren door een gemeenschappelijke huisvesting met het nabijgelegen ILVO, werd beslist een gemeenschappelijke opdracht in de markt te plaatsen. Bovendien werken beide instellingen complementair rond het mariene milieu en onderzoek. Een gemeenschappelijke huisvesting zal de samenwerking verder kunnen intensifiëren. Als projectregisseur en aanbestedende dienst kozen we voor een zgn. ‘design and build’-opdracht waarbij de winnende partij zowel het ontwerp levert als het gebouw realiseert”, aldus Steven Adons. De ontwerp- en bouwopdracht werd toevertrouwd aan groep Van Roey die voor dit project beroep doet op Algemene Bouw Maes. Het bedrijf heeft de nodige ervaring met complexe opdrachten. Carine Drumont, algemeen directeur Algemene Bouw Maes: “De realisatie wordt uitermate boeiend: een deel van het projectgebied is immers landschappelijk beschermd, er zijn ondergrondse hoogspanningsleidingen en vooral de zogenaamde natte labo’s met zeewater om zee-experimenten in gecontroleerde omstandigheden uit te voeren vergen technisch hoogstaande oplossingen.”

Materiaalkeuze in thematiek zee en water

Voor de architectuur tekent evr-architecten uit Gent. Projectarchitect Jan Van Den Broeke vertelt: “InnovOcean Campus wordt hét mariene gebouw voor Vlaanderen, een bijzonder project met een unieke inhoud en uitstraling. Ons team ging de uitdaging aan een open, functioneel en eigentijds project te schetsen. De thematiek van zee en water reflecteert zich (letterlijk en figuurlijk) in de materiaalkeuzes. Zo wordt de gevel voorzien van blauwe glasmozaïek. Niet enkel de kleur, maar zeker ook de reflectie, de gladheid en de lichtbreking van de gevel refereren naar de klimatologische kleurschakeringen en veranderlijke condities die aan de kust net anders (meer expliciet, helderder) zijn dan in het binnenland. Het wordt een gebouw dat de poëzie van wind, water, zon en wolken zal reflecteren. Het kleurenpallet van vloeren en schrijnwerk verwijst dan weer naar het wit/geel/goud van zeezand.” InnovOcean Campus is een gebouw op maat van de toekomst. Het ontwerp stimuleert maximale samenwerking en kennisuitwisseling. Bovendien is het gebouw circulair en modulair opgevat en kunnen de ruimtes opnieuw worden ingedeeld en aangepast aan veranderende noden.”

Duurzaam ontwerp

Ook technische duurzaamheid zit ingebakken in het ontwerp. InnovOcean Campus is een compact BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal) met een E-peil van maximum 30. Ook andere aspecten van duurzaam bouwen (zoals onderhoudsarme en gezonde materialen, water(her)gebruik, integrale toegankelijkheid, daglicht en akoestisch comfort) worden in het gebouw toegepast en gemonitord via de nieuwe tool van de Vlaamse Overheid: de GRO-duurzaamheidsmeter. Het totale projectbudget bedraagt ca. 17 miljoen euro excl. btw. Het gebouw bestaat uit 7 bouwlagen en een technische verdieping (8000 m² bruto vloeroppervlakte). De ingebruikname van de InnovOcean Campus is gepland tegen het voorjaar van 2022.

PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV financiert beloftevolle bedrijven van bij de prille start, tot en met de groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Zij doet dat met kapitaal, leningen en waarborgen. Daarnaast realiseert zij met en voor de overheid, en andere partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beschikt over een portfolio met 1.2 miljard euro in beheer.

Algemene Bouw Maes

Algemene Bouw Maes is een klasse 8-bedrijf, actief in de algemene bouwsector en gevestigd in Gent. Het bedrijf realiseert onder meer kantoren, industriegebouwen, zorginstellingen, hotels en shoppingcentra. Typerend voor Algemene Bouw Maes is het samenwerken in bouwteam, waarbij alle partners al van bij de start van het bouwproces samen rond de tafel zitten. Het bundelen van alle complementaire (creatieve én technische) kennis en praktijkervaring resulteert in de meest duurzame en betaalbare totaaloplossingen. Algemene Bouw Maes kent sinds 2007 een gemengd aandeelhouderschap: 60 % groep Van Roey, 40% Group Maes.

evr-architecten

evr-architecten is een ontwerpteam voor duurzame architectuur en stedenbouw. Het team benadert duurzaamheid altijd vanuit een brede visie: startend bij het projectproces zelf, over correcte inplanting, beheerste mobiliteit, minimum energie- en watergebruik, verantwoord materiaalgebruik, maximale flexibiliteit en toegankelijkheid, circulair en veranderingsgericht bouwen, tot en met het anticiperen op een later minimaal beheer. Voor evr-architecten is duurzaamheid allesbehalve beperkend, maar net een bron van inspiratie en zingeving. evr-architecten staat ook mee aan de basis van verschillende duurzaamheidsmeters (objectiverende methodes en ontwerptools) die op dit ogenblik gebruikt worden in Vlaanderen. Het kantoor is gevestigd in Gent, telt 23 mensen en is zowel actief in de private als openbare sector.

VLIZ

Het VLIZ is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek. Als partner in diverse projecten en netwerken ondersteunt en bevordert het VLIZ de internationale uitstraling van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek en het internationaal marien onderwijs. Zij ondersteunt vanuit haar rol als coördinatie- en informatieplatform een duizendtal zeewetenschappers in Vlaanderen door hun kennis bij beleidsverantwoordelijken, educatoren, het grote publiek en wetenschappers te etaleren.

Projectpartners VLIZ

De partnerorganisaties van het VLIZ zijn de volgende:

 • European Marine Board secretariaat
  De European Marine Board biedt een pan-Europees platform aan haar zeewetenschappelijke ledenorganisaties met als doel het ontwikkelen van gemeenschappelijke onderzoeksprioriteiten, het bevorderen van het marien onderzoek en het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en beleid.
 • IOC Project Office for IODE
  Als bijzondere opdracht staat het VLIZ in voor de huisvesting en de ondersteuning van het secretariaat van het ‘International Oceanographic Data and Information Exchange Programme’ (IODE) van de ‘Intergovernmental Oceanographic Commission’ (IOC) van UNESCO. Het ‘UNESCO/IOC Project Office for IODE’ is wereldwijd het belangrijkste opleidingscentrum van het IODE-programma.
 • EMODnet secretariaat
  EMODnet, het Europees Marien Observatie- en Datanetwerk, wil de rijkdom aan mariene observaties in Europa bijeenbrengen en optimaal toegankelijk maken voor gebruik door overheden, wetenschappers en maritieme bedrijven, in de eerste plaats ter ondersteuning van duurzame economisch groei en werkgelegenheid.
 • Streekhuis Kust
  Met het Streekhuis Kust in Oostende versterkt de Provincie West-Vlaanderen haar werking aan de kust: een ontmoetingsplaats voor overheden en streekpartners, gebiedsgerichte samenwerking, werken rond actuele kustgebonden thema's, natuur- en milieueducatie, 3 provinciedomeinen met bezoekerscentra aan de kust (het Zwin, De Nachtegaal en Raversyde), duurzame visserij, kusttoerisme en duurzaamheid, meeuwen aan de kust.

ILVO

ILVO is het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek, dat zowel in Merelbeke, Melle als Oostende beschikt over teams die multidisciplinaire kennis produceren voor de gehele agrovoedingsketen en voor het beleid. ILVO telt circa 600 wetenschappers en technici met de ambitie om de mariene sector, de land- en tuinbouwers, de voedingsbedrijven en hun maatschappelijke entourage duurzamer en leefbaarder te maken. Er zijn kennishubs voor onder meer visserijtechniek, aquacultuur, mariene impactstudies, precisielandbouw, spuittechniek, landbouw/visserij & klimaat, bio-economie, emissie & geur en plattelandsontwikkeling. Heel wat mariene ILVO-onderzoekers in Oostende zijn internationaal gereputeerd of werken aan internationaal gestructureerde wetenschapsprojecten. De ILVO-waarden zijn samenwerken, voorbeeldfunctie en positief, proactief en professioneel handelen.

Vragen?

Contacteer ons

Filip Clarisse

communicatiemanager bij PMV

Inge Lauwers

marketingverantwoordelijke groep Van Roey

Ook interessant