Projectnieuws Nieuw emissieproject wil ammoniakuitstoot aan de bron aanpakken

01/09/2018
Een grote groep vleeskuikens
De uitstoot van ammoniak wordt bij de bron aangepakt om te voldoen aan de steeds strengere eisen.

Pluimveebedrijven gebruiken vaak end-of-pipe technieken om de ontstane uitstoot naar de omgeving te reduceren. Het project ‘Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie’ draait de rollen om en probeert het ontstáán van de ammoniakemissie te reduceren; een aanpak bij de bron dus.

Ammoniakreductie bij de bron aanpakken

De pluimveesector wordt met steeds strengere eisen geconfronteerd, ook voor wat het milieu betreft. Ammoniakreductie is iets waar de pluimveehouder sterk mee bezig is. ILVO probeert nu, samen met het Proefbedrijf Pluimveehouderij en Innovatiesteunpunt, de boer handvaten aan te reiken om die uitstoot reeds van bij de bron aan te pakken.

Verminderen stikstofexcretie en droge mest

Ammoniakvorming kan worden gereduceerd door de stikstofexcretie te verminderen of door ervoor te zorgen dat de kippen drogere mest produceren. In het project zullen hiervoor nieuwe strategieën worden ontwikkeld met focus op voeding, inrichting en ventilatie. Wat voeder betreft zal onder andere bestudeerd worden of een verdere verlaging van het ruweiwitgehalte haalbaar en effectief is. Wat inrichting betreft wordt onderzocht of de drinkvoorzieningen kunnen worden aangepast. Wat ventilatie betreft, tot slot, wordt gekeken of via aanpassingen aan het -regime of -patroon in de stal de mest droger kan worden gemaakt.

Toepassing maatregelen op pluimveebedrijven

Er zal afgetoetst worden hoe de sector staat tegenover mogelijke nieuwe strategieën. De beste praktijken zullen op een 8-tal commerciële pilootbedrijven worden getest. Parameters als zoötechnische prestaties, strooiselkwaliteit en voetzoollaesies zullen tijdens deze testen worden opgevolgd.

Het uiteindelijke doel is om makkelijk implementeerbare en efficiënte strategieën te ontwikkelen die het ontstaan van ammoniak effectief reduceren op het pluimveebedrijf. Belangrijk hierbij is dat deze geen negatieve gevolgen hebben op de dierprestaties, economisch haalbaar zijn voor en gedragen worden door de hele sector. Ook zal een vereenvoudigde meetmethode aangeleverd worden zodat de ammoniakemissie of reductie na implementatie van een strategie bepaald kan worden.

Project: Kuikemis

Looptijd: 2018-2022

Financiering: LA-traject

Samenwerking: Proefbedrijf Pluimveehouderij, Innovatiesteunpunt


Vragen?

Contacteer ons

Evelyne Delezie

Groepsleider kleinveehouderij ILVO

Ook interessant