Persbericht Naar minimale chemische verontreiniging en grotere duurzaamheid van offshore windenergieproductie

30/05/2023
Offshore windmolen

Offshore windenergie biedt vele voordelen: naast het primaire doel van hernieuwbare energieproductie, bieden offshore windparken (OWF's) ook mogelijkheden voor meervoudig gebruik met natuurbehoud en aquacultuuractiviteiten, en hebben zij gunstige effecten op het mariene ecosysteem. De milieueffecten van OWF's in de Noordzee worden routinematig gecontroleerd wat betreft het effect van de introductie van nieuwe habitats, onderwaterlawaai of de uitsluiting van de visserij. De potentiële chemische verontreiniging met opgeloste en deeltjesverontreinigende stoffen van de windturbines, bijvoorbeeld door de corrosiebeschermingssystemen, blijft echter grotendeels onbekend.

Het Anemoi project, gefinancierd via het Interreg Noordzee programma, heeft tot doel: (1) relevante chemische emissies van bekende en onbekende verontreinigende stoffen van OWFs te identificeren, (2) het effect op ecosystemen en aquacultuuractiviteiten te beoordelen, (3) de huidige regelgeving te herzien, en (4) duurzame oplossingen en mogelijkheden voor te stellen om chemische emissies van OWFs te verminderen. Binnen het Anemoi project zullen onderzoekers van 11 Europese instituten nauw samenwerken met beleidsmakers en de OWF-industrie. Een eerste bijeenkomst voor belanghebbenden is gepland op 30 en 31 mei 2023 in Hamburg, Duitsland.

Chemicaliën komen in het mariene milieu terecht via talrijke bronnen op het land, die verband houden met de industrie, het verkeer of de huishoudens, en activiteiten op zee zoals scheepvaart, maricultuur, baggeren en offshore-energie.

In de komende vier jaar (2023-'27) zullen 11 Europese instituten onderzoek doen naar het voorkomen en de effecten van chemische emissies van offshore windparken in de Noordzee. Fundamenten van windturbines bevatten corrosiebeschermingssystemen, die metalen zoals aluminium of zink in zee uitlogen. Verf op de turbines logen organische verbindingen in het water, terwijl de verf door golfbewegingen kan barsten en van de turbines afschilferen, en plastic deeltjes van de turbinebladen kunnen worden gescheurd. Binnen Anemoi, een Interreg Noordzeeproject, zullen de emissie, concentratie en distributie van bekende en onbekende chemische verbindingen in het water en de sedimenten worden vastgesteld door middel van veldmonitoring en laboratoriumexperimenten (bijvoorbeeld door het nabootsen van de deeltjesdistributie in een golfgootsysteem).

Ten tweede zal het effect van chemische uitlogingsproducten van OWF's op het mariene leven en verschillende aquacultuurproducten worden beoordeeld aan de hand van ecotoxicologische studies en risicobeoordelingen, en zullen de effecten op verschillende trofische niveaus worden gemodelleerd voor zowel enkelvoudige als gemengde chemische verbindingen.

Ten derde zijn er momenteel op nationaal en Europees niveau verschillende regelingen van kracht om het effect van chemische emissies van OWF's te beperken. Om de potentiële impact verder te beperken, zullen de verschillende regelgevingen in het Noordzeegebied worden herzien en zal een op elkaar afgestemd regelgevend kader worden voorgesteld. Ten slotte zal Anemoi onderzoek doen naar duurzame en niet-schadelijke oplossingen (bv. alternatieve corrosiebeschermingssystemen) en optimalisaties om de chemische emissies van OWF's verder te beperken.

Om de projectdoelstellingen te bereiken zal Anemoi nauw samenwerken met de sector van offshore windparken en met beleidsmakers. Een eerste evenement voor belanghebbenden is gepland op 30 en 31 mei 2023 in Hamburg (Duitsland), om kennis uit te wisselen over de effecten en risico's van chemische emissies van OWF's en om mogelijke oplossingen te bespreken om de duurzaamheid van offshore windenergie verder te vergroten.

Het Anemoi Project wordt gefinancierd door INTERREG Noordzee.

Projectpartners:

Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, België); Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS, België); Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH, Duitsland); Sintef Ocean AS (Noorwegen); French Research Institute for Exploitation of the Sea (Ifremer, Frankrijk); Provincial Development Agency West-Flanders (POM-WVl, België); Stichting Nederlandse Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek - Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NWO I - NIOZ, Nederland); Helmholtz Centrum Hereon (Hereon, Duitsland); Technische Universiteit Braunschweig (TU BS, Duitsland); Universiteit van Antwerpen (UAntwerpen, België); Technische Universiteit van Denemarken (DTU, Denemarken).

Aanvullende medefinanciering: Provincie West-Vlaanderen (België); VLAIO (België).

Cofinanciering Anemoi

Projectwebsite: https://www.interregnorthsea.e...
LinkedIn: https://www.linkedin.com/compa...
Contact: Bavo De Witte, projectcoördinator, bavo.dewitte@ilvo.vlaanderen.be

Interreg North Sea - Anemoi - EU

Vragen?

Contacteer ons

Bavo De Witte

Onderzoeker ILVO

Ook interessant