Persbericht ILVO-afdelingshoofd neemt prestigieuze adviestaak op rond One Health in Wereldgezondheidsorganisatie

25/01/2023
Lieve Herman - ILVO afdelingshoofd TV

ILVO-onderzoeker en afdelingshoofd Lieve Herman stelt haar expertise over microbiologie en voedselveiligheid ter beschikking van een tijdelijke ‘One Health’ adviesgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die groep moet tegen 2024 adviezen afleveren over hoe de organisatie in Europa sneller signalen kan oppikken van oprukkende bedreigingen voor de volksgezondheid. De Covid-pandemie heeft nog eens bevestigd dat de gezondheid van dieren, mensen en hun leefomgeving sterk aan elkaar gelinkt zijn en dat de risico’s o.a. door klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit toenemen. Lieve Herman is naast voorzitter Maggie De Block de enige Vlaming in de 20-koppige adviesgroep.

‘One Health’ staat voor de driehoek gezonde mensen, gezonde dieren, gezonde ecosystemen. Onder dieren verstaan we zowel dieren in het wild als gedomesticeerd en onder ecosystemen verstaan we zowel lucht als bodem, planten, water, klimaat, enz. Om de gezondheid van één van die delen te verbeteren of te beschermen heb je een geïntegreerde aanpak nodig die de gezondheid van alle drie de delen in een duurzaam evenwicht brengt. Met andere woorden: er zijn tal van sectoren betrokken en tal van kennisvelden noodzakelijk om dit in de praktijk te realiseren.

One Health is geen nieuw concept maar de Covid-pandemie heeft het thema opnieuw vooraan op de politieke agenda geplaatst. Ongeveer 60% van de nieuwe infectieziekten die wereldwijd gemeld worden zijn afkomstig van dieren. Menselijke activiteiten zoals veehouderij en verstedelijking maar ook ecosystemen die onder druk staan zoals klimaatverandering, creëren nieuwe mogelijkheden voor deze ziekten om zich te ontwikkelen en te verspreiden.

In september 2021 riep de Pan-Europese Commissie voor Gezondheid en Duurzame Ontwikkeling op om een prioriteit te maken van One Health in de praktijk. De Wereldgezondheidsorganisatie reageerde daarop met een roadmap (Joint Plan of Action) en de aanstelling van 22 technische experten, waaronder Lieve Herman, in een tijdelijke adviesgroep.

De experten zijn Europese wetenschappers maar ook beleidsmakers uit de medische sector, voedingsindustrie, veehouderij, wildbeheer, dierlijke geneeskunde, microbiologie, entomologie, enz. Tegen eind 2024 moeten zij concrete adviezen klaar hebben voor een Europees plan van aanpak. In een latere fase wil de Wereldgezondheidsorganisatie het ontwikkelde raamwerk uitrollen over de rest van de wereld.

Lieve herman: “Veel puzzelstukken liggen al klaar maar moeten nog in elkaar gepast worden. De Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA houdt bv. een databank bij met de volledige genoomsequenties (DNA-fingerprint) van ziekmakende organismen in voeding. De medische wereld doet al hetzelfde voor virussen en bacteriën die zij in mensen opsporen. Als we hetzelfde doen bij dieren, bodems, planten, enz. en al die databanken met elkaar linken kunnen we sneller verbanden vinden en risico’s voor de volksgezondheid inperken.”

Over Lieve Herman

Lieve Herman werkt al 33 jaar als onderzoeker op ILVO – vroeger het Rijkszuivelstation – en kwam in 2007 aan het hoofd te staan van de afdeling Technologie en Voeding. Daarnaast is ze voorzitter van het wetenschappelijk comité van het Belgisch Voedselagentschap (FAVV) en zetelt ze in het wetenschappelijke adviesorgaan van het Europees Voedselagentschap (EFSA).

Meer info

One Health factsheet - Wereldgezondheidsorganisatie
One Health Joint Plan of Action (2022-2026)

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant