Projectnieuws De toegevoegde waarde van biochartoepassing voor duurzaam landgebruik

18/06/2019
landschap met recyclagepijlen errond
Biochar heeft heel wat potentieel als alternatieve, duurzame valorisatiemogelijkheid voor bestaande restbiomassa

Biochar uit restbiomassa is een economisch waardevol en duurzaam eindproduct, dat is het uitgangpunt van het BASTA-project. Binnen het project worden verschillende biochartypes geselecteerd voor verdere opschaling en toepassing in mest- en biomassaverwerking, en substraatteelt. Daarbij wordt gestreefd naar 25% minder emissies aan broeikasgassen & ammoniak, 10% hogere procesefficiëntie, 10% minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 30% minder nutriëntenverliezen, 10% meer waterhoudend vermogen en 20-40% veenvervanging.

Biochar een kwaliteitsvolle bodemverbeteraar

Biochar, een bodemverbeteraar die ontstaat bij thermale afbraak van biomassa onder beperkte aanvoer of afwezigheid van zuurstof, heeft heel wat potentieel als alternatieve, duurzame valorisatiemogelijkheid voor bestaande restbiomassa. Binnen BASTA wordt dit product toegepast in mest- en biomassaverwerking, substraatteelten en open veld. Chemische, biologische, economische, en juridische gegevens worden samengebracht in een beslissingsondersteunende tool voor beleidsmakers en bedrijven. Dat maakt intelligente combinaties mogelijk tussen startmateriaal, productieparameters en biochartoepassingen. Biochartypes worden geselecteerd voor verdere opschaling en toepassing voor (a) mest- en biomassaverwerking met als doel 25% minder emissies aan broeikasgassen & ammoniak, en een 10% hogere procesefficiëntie, en (b) substraatteelt op basis van een biochar-gebaseerd alternatief voor veen, wat leidt tot 10% minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 30% minder nutriëntenverliezen, 10% meer waterhoudend vermogen, en 20-40% veenvervanging. Ook de rol van biochar voor een duurzaam, klimaatbestendig (her)gebruik van marginale bodems (vb. matig metaal-verontreinigde en droogtegevoelige bodems) wordt onderzocht.

Onderzoek en ontwikkeling

De kennis opgedaan tijdens BASTA moet toelaten biochar te valoriseren vanuit specifieke startmaterialen of gerichte toepassingen bij individuele bedrijven door middel van korte O&O trajecten. Bij succesvolle experimenten op laboschaal bij UHasselt en ILVO kunnen bedrijven stappen zetten voor verdere valorisatie, en businessmodellen ontwikkelen.

Project: BASTA – Biochars toegevoegde waarde in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen in processen, substraat- & (toekomstbestendige) openveld-teelt.
Looptijd:
2019-2022
Samenwerking:
Uhasselt, OWS en PCFruit
Financiering: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Vragen?

Contacteer ons

Bart Vandecasteele

Expert duurzame teeltsubstraten

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...