Doctoraatsverdediging Openbare verdediging Annatachja De Grande

Vleeskuiken

Titel doctoraat: 'Dietary zinc source affects performance and intestinal health in broilers'

Samenvatting

De laatste twee decennia kende de vleeskippen industrie een enorme evolutie, doordat vleeskippen hoofdzakelijk geselecteerd werden op een hogere gewichtstoename en een lagere voederconversie. Dit gaat gepaard met een hogere voederopname, die het verteringsstelsel meer belast. Bovendien heeft het verbod op het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars de bezorgdheden omtrent de darmgezondheid van de vleeskuikens doen toenemen. Het behoud van een gezonde darm is afhankelijk van een delicaat evenwicht tussen voedercomponenten, de mucosa van het dier en de darmmicrobiota.

Zink is een essentieel sporenelement dat verschillende biologische processen ondersteunt en staat bekend om zijn anti-inflammatoire en anti-oxidatieve werking. Aangezien er zowel voor mensen als voor dieren geen gespecialiseerd opslagsysteem bestaat, is het belangrijk om zink te supplementeren via de voeding. In de algemene inleiding van deze doctoraatsthesis worden de uitdagingen binnen de vleeskuiken productie omschreven en wordt een overzicht gegeven van de literatuur omtrent de functies van zink die van belang zijn voor dit onderzoeksproject. Zink kan als anorganische vorm (ZnSO4, ZnO, ZnCl2) aangeboden worden of als organisch complex. Dit laatste bestaat uit zink gebonden aan een eiwit, een peptide of een aminozuur.

Doel van het doctoraat

Het algemeen doel van dit doctoraat was om het effect van verschillende zinkbronnen op groei, darmgezondheid en vleeskwaliteit te evalueren. Meer specifiek werd het effect van een anorganische (ZnSO4) en organische (zink-aminozuurcomplex) zinkbron geëvalueerd bij vleeskuikens op de technische prestaties, de darmgezondheid en de vleeskwaliteit.

In een eerste studie werden een prestatie – en een verteringsproef in parallel uitgevoerd om de effecten van de supplementatie van ZnSO4 te vergelijken met een zink-aminozuurcomplex bij vleeskuikens. Hiertoe werden effecten op groei, oxidatieve stress, villusmorfologie en microbiota samenstelling geëvalueerd. Uit deze studie bleek dat zink toevoegen onder de vorm van een zink-aminozuurcomplex voornamelijk tijdens de starterperiode een positief effect had op voederconversie, oxidatieve status en darmgezondheid.

In een tweede studie werden de vleeskuikens onderworpen aan een chronische cyclische hittestress in de afmestfase, dit om oxidatieve stress te induceren. In dit experiment werd nagegaan of dezelfde zinkbronnen als in de eerste studie, al dan niet in combinatie met een hogere concentratie aan vitamine E, tevens een belangrijke antioxidant, effecten hadden op de groei, darmgezondheid of vleeskwaliteit van vleeskuikens. De positieve effecten op voederconversie en darmmorfologie die werden geobserveerd in de eerste studie tijdens de starterperiode werden tijdens deze tweede studie bevestigd. Uit deze studie bleek dat wanneer de dieren onderworpen worden aan een omgevingsstress, nl. hittestress, de vorm waaronder zink werd gesupplementeerd ook een effect had op prestaties, darmgezondheid en vleeskwaliteit tijdens de afmestfase. Er werd enkel een interactie met vitamine E waargenomen voor de prestaties, terwijl de effecten van de zinkbron op de darmgezondheid en vleeskwaliteit onafhankelijk van de dosis vitamine E waren.

Conclusie

In de conclusie worden de onderzoeksresultaten besproken in het licht van reeds gekende literatuurgegevens. Tot slot worden een aantal opportuniteiten voor toekomstig onderzoek aangehaald, om meer inzicht te creëren in hoe een verschil in zinkbron kan leiden tot de waargenomen effecten.