Studiedag Digitalisatie in de melkveehouderij

Digitalisatie

Digitalisatie in de melkveehouderij - met netwerk lunch

Programma

10u: Ontvangst met koffie

10u15-12u: Doorschuifwandeling in de ILVO-melkveestal met updates over lopende sensor- en digitalisatieprojecten

  • SmartAgriHubs AEMON

AEMON -Ammonia Emission Monitoring Network- heeft een sensorsysteem ontwikkeld dat geïntegreerd werd in het klimaatregelingssysteem van varkens- en melkveestallen. Dit met het oog op een meer nauwkeurige regeling van het stalklimaat en monitoring van de ammoniakconcentraties.

  • MILKey

Het MILKey-project is gericht op de verduurzaming van de melkveehouderij. Melkveehouderijsystemen in heel Europa worden geëvalueerd met het doel een platform te creëren met hulpmiddelen voor landbouwers voor het verbeteren van de drie pijlers van duurzaamheid: economische duurzaamheid, ecologische duurzaamheid en sociale duurzaamheid. Binnen dit project wordt het in AEMON ontwikkelde monitoring netwerk gebruikt om het stalklimaat en de ammoniak- en broeikasgasconcentraties op stalniveau te monitoren.

  • Continue monitoring van (ammoniak)emissies

Dit nieuwe project zal de haalbaarheid evalueren om ammoniakemissies continu te monitoren op veehouderijbedrijven in Vlaanderen. Het project exploreert de mogelijkheden voor emissiemonitoring zowel via literatuurstudie, als via een marktonderzoek naar sensoren die continue ammoniakconcentraties registreren. Deze sensoren zullen in praktijk worden uitgetest. Vanuit de ILVO stal in Merelbeke krijg je livestream data te zien uit een melkveestal in Diksmuide!

  • Veerkracht

In het Veerkracht-project worden sensortechnologieën onderzocht voor het monitoren van de (nutritionele en metabole veerkracht in de) transitieperiode van hoogproductief melkvee.

  • Clawcare

In het project ClawCare wordt er ingezet op het capteren en verwerken van thermale camerabeelden om Mortellaro bij koeien op te sporen. Hierdoor kan er vroegtijdig ingegrepen worden om het welzijn van de koe zo hoog mogelijk te houden, antibioticagebruik te vermijden en de melkproductie optimaal te houden.

  • DjustConnect

Administratieve vereenvoudiging, één van de mogelijkheden en voordelen van datadelen via het datadeelplatform DjustConnect, zal gedemonstreerd worden aan de hand van IKM-net.

  • Klimrek

Het Klimrek-project bekijkt klimaatmaatregelen met economische kansen op maat van de landbouwbedrijven om de klimaatimpact door broeikasgasemissies te verminderen

  • Grastech

Het Grastech-project zoekt antwoorden op de vraag in welke mate we met behulp van sensoren en precisielandbouwtechnieken de methaanemissie van grazende koeien in kaart kunnen brengen (met behulp van de GreenFeed), en deze vervolgens verminderen door ingrepen in het management.

  • Happy CliMi

Het project Happy CliMi of Happy Climate Milk zoekt naar voederstrategieën om de methaanuitstoot van melkvee te verminderen. Op korte termijn gebeurt dit via praktijktesten met bierdraf en koolzaadschroot in het rantsoen om zo het reële reductiepercentage methaanemissies bij melkveebedrijven te bepalen. Ook wordt er in vitro onderzoek gedaan naar het methaan reducerend potentieel van 60 andere voedercomponenten, die op middellange termijn voor extra voederstrategieën in de praktijk kunnen zorgen.

  • Klimgras

Het doel van het Klimgras-project is het verduurzamen van het graslandgebruik voor de melkveehouder in een wijzigend klimaat door gebruik te maken van meer droogtetolerante grassoorten en deze al dan niet in combinatie met klaver in te passen in Vlaamse melkveerantsoenen.

12u-13u30: Gratis frietjeslunch met netwerkmoment

Tijdens de lunch kan je beursstanden bezoeken rond de digitale ontwikkelingen van het Europese SmartAgriHubs-project. Er kunnen contacten worden gelegd met de Vlaamse en Nederlandse technologiebedrijven, landbouwers, loonwerkers, onderzoeksinstituten en adviesbureaus die deelgenomen hebben aan het SmartAgriHubs-project.

AI VLAIO

Dit event is gratis maar inschrijven is verplicht en kan tot 24 mei.

Bekijk ook het namiddag programma over smart farming en robotisatie.

Programma

Ontvangst met koffie
Doorschuifwandeling in de ILVO-melkveestal met updates over lopende sensor- en digitalisatieprojecten
Gratis frietjeslunch met netwerkmoment