Ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken (PAS)

Snel naar:

Over PAS

Het afzetten van stikstof in speciale beschermingszones bemoeilijkt de realisatie van de natuurdoelen. Dit betekent dat het verlenen van vergunningen aan bedrijven die stikstof uitstoten in de buurt van deze zones eveneens bemoeilijkt wordt. Om zowel de natuurdoelen te kunnen realiseren als de betrokken bedrijven een toekomst te geven werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. De PAS beoogt bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) door de uitstoot van stikstof terug te dringen. Meer informatie over PAS kan je terugvinden op de website Stikstof in Vlaanderen | Vlaanderen.be.

De PAS-lijst omvat ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken die landbouwers kunnen aanwenden om de berekende bijdrage van hun bedrijf aan de kritische deposities te reduceren. Het is een dynamische lijst die aangepast wordt in functie van ingediende voorstellen, lopend onderzoek en nieuwe inzichten.

De staltechnieken die op de AEA-lijst staan voldoen ook aan de voorwaarden van de PAS-lijst, maar worden er niet expliciet in opgenomen.

PAS-lijst en combinaties van maatregelen en technieken

RUNDVEE

VARKENS

PLUIMVEE

GEITEN

Procedure voor nieuwe PAS-maatregelen en -technieken

Indieningen gebeuren via VLM:

Emissiereducerende maatregelen voor de veeteelt | Vlaamse Landmaatschappij (vlm.be)

Wetenschappelijke beoordeling van kandidaat maatregelen gebeurt door WeComV:

Home | Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij (wecomv.be)

Voorbije events

Neminem videbis ita laudatum
Overzicht van de voorbije ammoniak en stikstof activiteiten

Rundveeloket

Vier Holsteinkoeien in de stal met voeder.
Actuele informatie rond ammoniak in de rundveesector

Pluimveeloket

Leghen
Actuele informatie rond ammoniak in de pluimveesector

Varkensloket

varken kijkt naar camera
Actuele informatie rond ammoniak in de varkenssector