Persbericht Tweede MELKCAFE in de ILVO melkveestal: vrij shoppen in het onderzoek langs dertien kenniskraampjes

09/05/2017
Melkkoeien

Op dinsdag 6 juni 2017, vanaf 19 u tot 22 u, krijgen de actieve melkveehouders uit heel Vlaanderen opnieuw de kans om snel, doelgericht en volgens eigen interesse de allerlaatste weetjes uit het onderzoek te vernemen.
In 2015 introduceerde ILVO de formule van het melkcafé voor het eerst. Met groot succes, en tot tevredenheid van de talrijke melkveehouders en –houdsters. Zij konden volgens eigen tempo en keuze gaan luisteren en diepgaande vragen stellen op de stands die verspreid stonden in de voedergangen van de onderzoeksmelkveestal op ILVO.
Nieuw in deze melkveekennismarkt is dat ook de Hooibeekhoeve vertegenwoordigd is met zijn onderzoekers. Het aangeboden kennispalet is deze keer dus nog breder.

Eén thema per kraam

Precies voederen: dat vraagt een goede voederwaardering
Wat leer ik uit een ruwvoederanalyse? Is de analyse van een voordroogkuil even betrouwbaar als die van een mengkuil erwten-gerst? Hoe bepaal je correct de DVE van een ruwvoeder?
De voerefficiëntie is een bepalende factor in de rendabiliteit van een melkveebedrijf. Efficiënt voeren is pas mogelijk als de voederwaarde van de (ruw)voeders precies is ingeschat. Op basis daarvan wordt immers een rantsoenberekening gedaan.

Combinatie gras en klaver: één en één is meer dan twee
Waarom gras/klaver in plaats van gras? Klaver of beter luzerne? Hoe dichtbij komt de sojateelt? Brengen Rhizoctonia resistente voederbietrassen minder op? Grasonderzaai in maïs, is dat realistisch?
Dit thema gaat over teelttechniek van voedergewassen. Grassen hebben veel stikstofbemesting nodig. Regelgeving legt beperkingen op aan deze N-bemesting. Door gras te combineren met witte (grazen en maaien) of rode of gemengd witte en rode klaver (maaien) kan je fors besparen op minerale N-meststoffen en verkrijg je hoge opbrengsten met een hoog ruw eiwitgehalte. Maar de gras/klaver combinatie vraagt extra aandacht.

Veredeling grassen en vlinderbloemigen
Wat kunnen we nog verbeteren aan Engels raaigras? Welke grassoort doet het beter dan Engels raaigras? Jarenlang rode klaver. Hoe? Zo!
ILVO is al jaren bezig met (verder) veredeling van gras en klaver. Met de koe van morgen in het achterhoofd. Want de nieuwe cultivars van voedergrassen en –vlinderbloemigen moeten echt bijdragen tot een optimale ruwvoedervoorziening. De veredelaars kijken daarom naar voederopbrengst, langleefbaarheid, ziekteweerstand, voederkwaliteit en zaadopbrengst. De ILVO-rassen worden door mandatarissen in binnen- en buitenland gecommercialiseerd.

Het meest geschikte gras- en maïsras voor mijn bedrijf
Welk ras van Italiaans raaigras geeft de hoogste opbrengst bij de eerste snede in het voorjaar? Kies ik best een kuilmaïsras met hoge opbrengst of met hoge verteerbaarheid? Brengen laat afrijpende rassen meer op? Zetmeelgehalte of celwandverteerbaarheid bij kuilmaïs belangrijkst?
Gras en maïs zijn de belangrijkste voedergewassen binnen de huidige melkveehouderij. Tussen de rassen bestaan er grote verschillen op het vlak van opbrengst, vroegheid en kwaliteit. In de beschrijvende en aanbevelende rassenlijst van ILVO vind je objectieve vergelijkingen terug van onze proefveldwerking. Door te kiezen voor rassen van de Belgische rassenlijst verlaag je het risico op een minder geschikt ras.

JongLeven: optimale jongvee-opfok: de sleutel tot een gezonde en productieve melkkoe
Wat zijn de kritische punten tijdens de opfok van melkvaarzen in Vlaanderen? Wanneer en hoe moet ik bijsturen? Wat zijn de mineralen- en vitaminebehoeften van de moderne vaars?
In een nieuw VLAIO-onderzoeksproject bundelt ILVO met de Hooibeekhoeve en Inagro de kennis, expertise en infrastructuur om deze vragen te beantwoorden, samen met de Vlaamse melkveesector. We mikken op het meest ideale groeitraject voor onze Vlaamse melkveevaars. Hoe valt de pensontwikkeling en -functie bij kalveren te sturen naar een optimale voederefficiëntie? Wat is het belang van bioveiligheid, hygiëne en biestmanagement? En vooral, hoe kan de boer die dingen vlot in de praktijk toepassen? We hernemen ook de methode die ILVO eerder al ontwikkelde om paratuberculose in de bedrijfseigen biestmelk te reduceren.

Methaan: verlies voor koe en boer
Waarom produceert een koe methaan? Hoe kan ik mijn koeien minder methaan laten produceren? Is methaan de enige boosdoener van de klimaatsverandering?
De melkveesector wordt uitgedaagd op vlak van methaanemissies. Methaan is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde, en dat vrijkomt tijdens het herkauwen. ILVO balanceert in dit onderzoek tussen succesvolle strategieën om het methaan per koe te reduceren én de realistische kostprijs van de eventuele oplossing.

Minder ammoniak uit de stal
Hoe ontstaat die ammoniak eigenlijk? Heb ik zelf ook voordeel als ik ammoniak reduceer? Willen we luchtwassers op onze melkveestallen? Welke maatregelen zouden passen bij mijn stal?
Door de recente wetgeving wordt ammoniak reduceren een belangrijk aandachtspunt voor de melkveesector en het bedrijfsmanagement. Er zijn maatregelen die werken via de voeding, via aangepaste huisvesting of via andere wegen. Deze maatregelen hebben een belangrijke impact op het management van een melkveebedrijf.

Hoe en waarom diercomfort verbeteren
Kunnen lichtstraten storend werken voor de koe? Is een vachtborstel een must? Is hitte soms stresserend voor een koe?
Melkkoeien zijn hoogproductieve top-atletes. Alle omgevingsfactoren horen zo optimaal mogelijk te zijn. Gepaste ligbedden, proper strooisel, vachtborstels, geen hittestress. ILVO bekijkt het comfort in de stal en op de weide.

Melk: de MAR cijfers interpreteren, de verplichte FAVV testen
IKM vraagt een Meet- en Adviesrapport, waar kan ik dit vinden? MPR via Icar-melkmeters? Ja, maar … ? En wat is in feite de functie van Control?
Antibioticatests voor melk, andere tests voor boter en kaas: welke dienstverlening biedt ILVO? Hoe houd ik de biest MAP-vrij?

De melkmachine brengt de melk vanuit de koe tot in de koeltank, die op zijn beurt zorgt voor een goede bewaring van de melk. Dus twee belangrijke schakels in het melkproductieproces, waarbij niets mag aan het toeval worden overgelaten. Control zorgt voor de opleiding, opvolging en controle van de technici die instaan voor het onderhoud van deze installaties. De uitgevoerde metingen worden vastgelegd in het Meet- en Adviesrapport, een vereiste voor IKM.

Voedingstechnische begeleiding en advies in hoeveverwerking
Hoe maak ik heerlijke producten, zoals yoghurts, kazen, boter,…? Welke toestellen heb ik daarvoor nodig? Hoe kan ik mijn recepten verbeteren? Wat moet er op het etiket? Hoe stel ik het autocontroleplan op?
Sinds 16 maart 2017 is een nieuwe subsidie van kracht, de “KRATOS innovatiesteun voor hoeveverwerkers”. De aangeboden ondersteuning heeft een waarde van maximaal 1.500 euro en geldt voor de begeleiding in de ontwikkeling van een nieuw recept, het verbeteren van een verwerkingsproces of product, het verwerken van reststromen, het oplossen van een probleem, enz… Deze begeleidingen en/of adviezen worden geleverd door ILVO die met haar ‘Food Pilot’ alles in huis heeft om hoeveverwerkers te helpen.

Bedrijfseconomische beslissingen: de melkveehouder is ook econoom
Wat moet meespelen bij mijn strategische bedrijfsbeslissingen? Rekenen met gemiddeldes uit de sector: is dat wel specifiek genoeg voor mijn bedrijf, en wat is de impact?
Elke beslissing past in een bedrijfsstrategie. Als melkveehouder zit je in een complexe beslissingsomgeving. De veranderende factoren zijn voor elk bedrijf verschillend. Elke keuze ivm bijvoorbeeld het diergezondspeil, de genetica, etc betekent dat je als individueel bedrijf, met je eigen sterktes, zwaktes en kengetallen de bedrijfseconomische gevolgen van je beslissing moet proberen in te schatten. ILVO heeft beslissingsondersteunende modellen ontwikkeld die daarbij helpen.

Melkprijzen en de glazen bol van IFCN
Maken melkprijzen bokkesprongen? Wat is de meest waarschijnlijke verwachting voor de melkprijs voor de toekomst? Waar kan ik informatie vinden hierover? Welke marktinformatie haal ik uit het International Farm Comparison Network IFCN? De melkprijsevolutie inschatten: hoe doe je dat?
De melkprijs is een wereldgegeven geworden. En de belangrijkste factor die bepaalt of je als melkveehouder een positief dan wel negatief inkomen hebt. Net aan deze melkprijs kan de melkveehouder nauwelijks iets doen. Sinds 2007 lijkt de melkprijs onvoorspelbaar te zijn en bokkesprongen te maken. Hoe kwam dat? Wat kunnen we in de toekomst nog verwachten. Dankzij het lidmaatschap van IFCN, een internationaal netwerk over de economische aspecten van melkproductie, bouwt ILVO kennis op over de wereldmarkt van melk, en kunnen we uitleg verschaffen over de evolutie van de melkprijs en vooruitkijken naar de toekomst.

Sensoren, een extra paar ogen in de stal
Welke meerwaarde bieden activiteitsmeters en andere sensoren op mijn bedrijf? Hoe kan ik mijn bedrijfseigen data zo goed mogelijk benutten?
Hoewel sensoren al een tijdje meegaan in de melkveehouderij, wordt hun potentieel vaak nog niet ten volle benut. Het kenniscentrum Koesensor, een samenwerkingsverband tussen ILVO, de Hooibeekhoeve en de KU Leuven, heeft de afgelopen jaren al een schat aan informatie verzameld om melkveehouders te ondersteunen in het gebruik van sensortechnologie.

Conclusie

Dinsdag 6 juni 2017 reserveren de onderzoekers hun tijd exclusief voor u, de actieve melkveehouders vanaf 19 u. in het “Melkcafé” in de ILVO-onderzoeksmelkveestal in Melle. Aan u om veel of weinig thema’s te kiezen, kort of lang te blijven staan, alleen te luisteren of te debatteren… alles past die avond in ons kraam.
De voederkeuken achterin de stal wordt omgebouwd in een pop up café. Het vergemakkelijkt het netwerken met elkaar en met de ILVO onderzoekers.
Het adres: ILVO (site Dier) Scheldeweg 68, 9080 Melle. Parking op de site.
Inschrijven is niet nodig.

Vragen?

Contacteer ons

Sam De Campeneere

Wetenschappelijk directeur ILVO Dier

Ook interessant