Projectnieuws Innovatieve spuittechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen. Netwerk INNOSETA opgestart

01/06/2018
INNOSETA, akker met tractor met spuittechnologie

Innovatieve spuittechnieken bekend maken aan landbouwers en noden van landbouwers bekend maken aan productontwikkelaars, dat is het doel van het nieuw opgestarte project INNOSETA. Dat gebeurt via een online databank, enquêtes, lokale workshops en internationale evenementen.

Een duurzame gewasbescherming met een minimale belasting voor mens en milieu: dat is het streven van zowel technologieontwikkelaars van innovatieve spuittechnieken als van hun eindgebruikers. Toch blijkt er een kloof te bestaan tussen beide groepen: ontwikkelaars zijn niet altijd op de hoogte van de noden van de sector, en eindgebruikers hebben vaak geen weet van nieuwe technologische ontwikkelingen en producten. Daar wil het H2020 thematisch netwerk INNOSETA iets aan doen: het project zal de uitwisseling van ideeën en informatie tussen de industrie, universiteiten, onderzoekscentra en de landbouwsector stimuleren om ervoor te zorgen dat innovatieve spuittechnologieën ingang vinden in de dagdagelijkse praktijk. Ook de noden van de sector zullen in kaart worden gebracht.

David Nuyttens (ILVO): “Het gebruik van innovatieve toepassingstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen biedt verschillende voordelen voor onze landbouwers in België en hun collega’s in Europa, zowel vanuit een economisch, landbouwkundig als een milieuvriendelijk perspectief. Het is echter moeilijk voor de landbouwers om hun weg te vinden in het groot aanbod aan technologische vernieuwingen in de sector. Daarom zullen we een online databank genereren waar alle relevante informatie over spuittechnieken overzichtelijk terug te vinden is. Het betreft zowel commercieel beschikbare technieken als onderzoeksresultaten, goede praktijken en cursussen. Via zoekopdrachten in het Nederlands kan de databank efficiënt van thuis uit geraadpleegd worden. Bovendien zal aan de landbouwers de kans geboden worden om ideeën en voorstellen tot verbeteringen in gewasbescherming uit te wisselen en bestaande technologieën te evalueren. We stellen ons als doel in het project om een online gemeenschap op te richten waar alle sleutelfiguren met elkaar kunnen interageren om zo een stap voorwaarts te zetten in het gebruik van slimme spuittechnologieën.”

Aan het project nemen 15 Europese partners deel, gaande van onderzoekscentra en universiteiten, landbouworganisaties, en de voornaamste Europese belangengroepen van zowel landbouwers, als fabrikanten van landbouwmachines en gewasbeschermingsmiddelen. ILVO stelt zijn expertise en netwerk ter beschikking om een inventaris te maken van alle mogelijk innovaties, zowel commercieel beschikbaar als onderzoeksresultaten, maar ook voor het samenbrengen van alle beschikbare opleidingen en adviezen. Bovendien engageert ILVO zich om de noden van de landbouwers en de sector mee in kaart te brengen door het bevragen van de verschillende stakeholders. Via regionale workshops bieden we hen ook de mogelijkheid om samen te overleggen en samenwerkingen op te zetten om de noden aan te pakken. Deze workshops worden georganiseerd in samenwerking met onze Nederlandse partner ZLTO en vinden op verschillende locaties in België en Nederland plaats in 2019. Ideeën en knelpunten voortvloeiend uit deze lokale workshops worden verder aangepakt in één van de drie internationale evenementen.

Project: Innoseta
Financiering: H2020
Looptijd: 2018 - 2021
Samenwerking: Universitat Politèchnica de Catalunya (ES), Universita Degli Studi Di Torino (IT), Agricultural University of Athens (GR), Institut Français de la Vigne et du Vin (FR), CEMA (EU), European Crop Protection Asssociation (EU), Union de Pequenos Agricultores y Ganaderos (ES), Confederazione Generale dell Agricoltura Italiana (IT), AGENSO - Agricultural & Environmental Solutions (GR), Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie vereniging (NL), VISAVI (SE), Zachodniopomorski Osrodek Doradztwarolniczego w Barzkowicace (PL), COPA COGECA (EU), CERTH - Center for Research and Technology Hellas (GR)

Links: Twitter kanaal (@InnosetaNetwork), facebook pagina (Innoseta - Spraying Equipment, Training & Advising Network), website (www.innoseta.eu).

Vragen?

Contacteer ons

David Nuyttens

Onderzoeker ILVO

Ook interessant

Video 19/04/2022

Drones brengen aardappelziekten in kaart

Ruben Van De Vijver
Aardappelplanten zijn erg vatbaar voor ziekten. Het maakt dat deze gewassen soms wel tot 18 keer bespoten worden met chemicaliën, waarbij landbouwers het hele veld ineens behandelen.