Projectnieuws Evaluatie van de aanlandplicht en ecosysteembenadering in de Europese visserij

25/02/2020
Blauw vissersvaartuig op zee met de kust op de achtergrond
ILVO levert lidstaat-specifieke data aan over ecosysteembenadering en aanlandplicht.

In hoeverre is er reeds sprake van een ecosysteembenadering in het beheer van Europese visserijen? En hoe loopt het met de Europese aanlandplicht? Om een antwoord te zoeken op deze vragen werd op Europees niveau een onderzoeksconsortium samengesteld, waar ILVO deel van uit maakt.

Onderzoek ecosysteembenadering

Vanaf januari 2020 zal ILVO als deel van het internationaal “SANoBa” consortium onderzoek uitvoeren op twee topics in opdracht van de Europese Commissie (EASME/DGMARE):

  1. Ecosysteembenadering voor de visserij
  2. Synthese van genomen maatregelen en teruggooicijfers binnen de context van de Europese aanlandingsplicht

De centrale doelstelling van het eerste deelonderzoek is om een overzicht te schetsen van welke ecosysteembeheersmaatregelen beschikbaar zijn en welke reeds toegepast zijn binnen de verschillende Europese visserijen. Deze ecosysteembenadering focust niet enkel op de visserij an sich, maar kijkt ook naar ecologische, economische en sociale aspecten. Het SANoBa project zal een overzicht geven van het wettelijk kader en de wetenschappelijke basis van ecosysteembeheersmaatregelen. Op basis van dit overzicht zullen “best practices” en aanbevelingen voor de toekomst gedefinieerd worden.

Onderzoek naar aanlandingsplicht

Het tweede deelonderzoek evalueert de implementatie en de controle op de aanlandplicht, die sinds 1 januari 2019 voor alle quota-gereguleerde vissoorten van toepassing is. Om de hoge teruggooi van vis aan banden te leggen en de selectiviteit van de vloot te verhogen, mogen vissers ongewenste vis (zoals ondermaatse vis en bijvangst) niet langer teruggooien in de zee. In welke mate de aanlandingsplicht door de verschillende lidstaten wordt nageleefd is echter een groot vraagteken. Daarnaast is het ook onduidelijk hoe de controle en handhaving van de aanlandingsplicht precies gebeurt per lidstaat. Dit deelonderzoek zal hierop een antwoord formuleren, op basis van interviews met stakeholders, en dataverzameling –en analyse.

Concreet wordt voor beide onderzoekstaken van ILVO verwacht om lidstaat-specifieke data aan te leveren en te helpen bij het uitvoeren van (meta-)analyses en rapportage. Daarnaast is ILVO ook “Task Leader” van één taak over controlemaatregelen op de aanlandplicht.

Logo SDG’s (Sustainable Development Goals), nummer 14: Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen

Project: SANoBa
Looptijd: 2020-2022
Financiering: EASME/EMFF
Samenwerking: WMR, WecR, BIOR, Cefas, DTU, MRAG, NMFRI, SLU, TI

Ook interessant