Publicatie | Mededeling Benthis nationaal: nationale implementatie van de evaluatie van visserij-impact op het bodemecosysteem en welke invloed dit heeft op de visserijpraktijk

20/04/2022
RBI map

Het Vlaams visserijbeleid streeft naar een verduurzaming van haar visserij, welke onder meer inhoudt dat de problematiek van de bodemberoering verder wordt aangepakt. Concreet betekent dat dat de resultaten van het Europese Benthis project (https://www.benthis.eu) worden toegepast en verder worden uitgediept op maat van de Vlaamse visserij. Die aanpak – onder de noemer Benthis Nationaal – beoogde enerzijds een correctere beoordeling van de bodemimpact door de Vlaamse visserijmétiers in een internationaal kader, en anderzijds gaf dit project de mogelijkheid aan de Vlaamse visserij en onderzoekers om de wetenschappelijke ontwikkelingen aangaande de beoordeling van bodemimpact op Europees niveau nauwgezetter op te volgen en op die manier ook haar stempel te drukken op het Europees beleid.

Dit rapport geeft daarom een overzicht van de huidige kennis en ontwikkelingen inzake de beoordeling van bodemimpact en van wat het visserijbeleid kan doen om deze impact te verminderen.

Het bepalen van de bodemimpact door visserij gebeurt vanuit twee componenten:

  1. de voetafdruk van een vistuig, i.e. de druk die het vistuig uitoefent op de bodem, wordt bepaald door de penetratiediepte van het vistuig in het sediment gecombineerd met de ruimtelijke verspreiding van de visserijactiviteit met dat type vistuig;
  2. de bodemgevoeligheid, i.e. de mate waarin de bodemfauna resistent en veerkrachtig is tegen verstoring.

Deze twee componenten vormen de basis van de beoordeling van de bodemimpact per regio. Ze worden gecombineerd tot een eenduidige indicator. Dit beoordelingskader wordt in detail en stap per stap verduidelijkt in dit rapport, en geïllustreerd met tal van analyses met betrekking tot de Vlaamse visserij, inclusief de economische implicaties.

Vragen?

Contacteer ons

Jochen Depestele

Onderzoeker ILVO

Gert Van Hoey

onderzoeker ILVO