Doctoraatsverdediging Doctoraatsverdediging Hanne Cooreman

Versterken van peer leren voor duurzame landbouw. Demonstraties op landbouwbedrijven als ruimtes voor ingebed, belichaamd en transformatief leren

Hanne Cooreman verdedigt haar doctoraat op woensdag 17 maart 2021 om 17.00 uur in het Auditorium Kasteel (KAST 01.07), Arenbergkasteel, Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Heverlee, België. De verdediging kan enkel online bijgewoond worden, de 15 toegelaten plaatsen voor publiek zijn reeds gereserveerd.

Voorzitter: Prof. Dr Luc Goossens

Secretaris: Prof. Dr Katrien Van Grieken

Promotor: Prof. Dr Joke Vandenabeele
Copromotor(en): Prof. Dr Fleur Marchand (Instituut voor Landbouw, Visserij en Voeding Onderzoek en Universiteit Antwerpen)

Opponenten: Prof. Dr Pierre Stassart (Université de Liège), Dr Maarten Crivits (Instituut voor Landbouw, Visserij en Voeding Onderzoek), Prof. Dr Katrien Vangrieken

SAMENVATTING

Peer-to-peer kennisuitwisseling lijkt een veelbelovende hefboom om duurzame landbouwsystemen te versterken, ook in de context van demonstraties op landbouwbedrijven (OFDs). De leerprocessen die in deze omgeving effectief zijn, zijn echter nog onvoldoende bestudeerd. Daarom staat in deze scriptie de vraag centraal: hoe kan peer leren bij landbouwers het leren voor duurzame landbouw bevorderen. Daarvoor zijn we van start gegaan met een diepgaand literatuuronderzoek, waarbij we ons geconcentreerd hebben op drie deeldomeinen die elk effectieve leerprocessen naar voor schuiven: peer leren, volwasseneducatie en onderwijs voor duurzame ontwikkeling (ESD). Om beter te begrijpen hoe OFDs competenties voor duurzame landbouw verder kunnen helpen ontwikkelen, benaderen we OFDs als twee soorten ruimtes: als tactiele ruimtes, en als ruimtes die transformatief leren bevorderen.

We gebruikten een mixed methods benadering om 30 OFDs te bestuderen. We hebben ervoor gekozen om volgende specifieke onderzoekstechnieken in te zetten bij de dataverzameling: (1) een pre- en post-demonstratie-enquête voor aanwezigen en demonstranten; (2) een observatietool die ingevuld werd door onderzoekers; (3) gestructureerde telefonische enquêtes, zes maanden na het OFD; en (4) drie video-opnamen van Vlaamse OFDs. De kwalitatieve methode van videoanalyse werd specifiek gekozen om OFDs te onderzoeken als tactiele ruimtes.

Als resultaat schuiven we enkele essentiële, onderling gerelateerde processen naar voor die idealiter worden gestimuleerd door OFDs. Deze processen vatten we samen als ingebedde en belichaamde interactieve kenniscreatie, met mogelijkheden om zintuiglijke ervaringen op te doen en deel te nemen aan gefaciliteerde discussies. Daarnaast wijzen resultaten op het belang van betrokkenheid en vertrouwen. We beargumenteren waarom de volgende vier competenties verder gestimuleerd moeten worden voor alle OFD-aanwezigen. (1) Verbinden en positioneren met betrekking tot anderen en de kennis die wordt uitgedragen door de OFD; (2) integreren van nieuwe kennis door het verder bouwen op voorafgaande kennis; (3) kritisch reflecteren over huidige en nieuwe praktijken; en (4) verandering doorvoeren op basis van nieuwe inzichten. We benadrukken de waarde van videogegevens voor het evalueren van OFDs en ontwikkelden richtlijnen voor het verzamelen van videogegevens voor toekomstig onderzoek met vergelijkbare doeleinden. Tot slot pleiten we voor het organiseren van ingebedde OFDs (EOFDS). Deze definiëren we als authentieke leerruimtes waar landbouwers en andere belanghebbenden samen landbouwpraktijken kunnen verkennen en bediscussiëren, op een sociaal ingebedde en fysiek belichaamde manier.

Volg hier de online meeting