Ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken (PAS)

Snel naar:

Over PAS

Het afzetten van stikstof in speciale beschermingszones bemoeilijkt de realisatie van de natuurdoelen. Dit betekent dat het verlenen van vergunningen aan bedrijven die stikstof uitstoten in de buurt van deze zones eveneens bemoeilijkt wordt. Om zowel de natuurdoelen te kunnen realiseren als de betrokken bedrijven een toekomst te geven werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. De PAS beoogt bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) door de uitstoot van stikstof terug te dringen. Meer informatie over PAS kan je terugvinden op de website www.natura2000.vlaanderen.be.

De PAS-lijst omvat ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken die landbouwers kunnen aanwenden om de berekende bijdrage van hun bedrijf aan de kritische deposities te reduceren. Het is een dynamische lijst die aangepast wordt in functie van ingediende voorstellen, lopend onderzoek en nieuwe inzichten.

De staltechnieken die op de AEA-lijst staan voldoen ook aan de voorwaarden van de PAS-lijst, maar worden er niet expliciet in opgenomen. Meer informatie over het verschil tussen de PAS-lijst en de AEA-lijst vind je bij ‘Achtergrondinformatie’.

PAS-lijst en combinaties van maatregelen en technieken

RUNDVEE

Juli 2019 - Mededeling over meetrapporten natuurlijk geventileerde rundveestallen

Bij de beoordeling van reductiesystemen voor ammoniakemissie bij stallen wordt in principe uitgegaan van metingen met gebruik van genormeerde meetmethoden. Bij gebrek aan een dergelijke referentiemethode voor natuurlijk geventileerde stallen, worden er in het buitenland regelmatig metingen uitgevoerd op basis van de zogenaamde ‘Tracergas ratio methode’ (bv. zoals beschreven in het Nederlandse en VERA meetprotocol). Deze methode is echter nog onvoldoende gevalideerd en gaat daarenboven gepaard met grote onzekerheden, zelfs in die mate dat de toepasbaarheid ervan in de context van ‘open’ natuurlijk geventileerde stallen in vraag wordt gesteld. Bijgevolg worden in Vlaanderen geen metingen aanvaard die op basis van deze meetmethode werden uitgevoerd, dit in afwachting van verder onderzoek en overleg met buitenlandse instanties en experten (VERA). Intussen blijft de mogelijkheid wel bestaan om eventueel een reductiepercentage af te leiden op basis van expert judgement.

VARKENS

PLUIMVEE

GEITEN