Persbericht DigitAF: Digitale instrumenten koppelen veld en cloud om agroforestry in Europa te stimuleren

13/12/2022
Koeien in schaduw van bomenrij

Agroforestry of boslandbouw kan bijdragen aan een klimaatrobuuste, veerkrachtige landbouw maar alleen als de juiste bomen op de juiste plaats terechtkomen en vervolgens op de juiste manier worden verzorgd. Omdat dit evidenter klinkt dan het is, verbeteren en ontwikkelen Europese topexperten in 'DigitAF' gebruiksvriendelijke, praktische tools voor zowel beleid als landbouwers en adviseurs. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO in Merelbeke wordt ingeschakeld voor de ontwikkeling van instrumenten die de impact van boslandbouwsystemen op een objectieve manier meten en beoordelen. In totaal zijn 25 partners uit 19 landen betrokken bij dit vierjarige Europese HORIZON project.

Agroforestry biedt kansen maar grootschalige toepassing blijft uit

Een landbouwbedrijf dat zich specialiseert in één hoofdteelt of diersoort kan efficiënter werken en gerichter investeren. De keerzijde is echter dat het bedrijf vatbaarder is voor schokken in opbrengst en prijzen door ziekte, weers- of marktomstandigheden. In een agroforestry bedrijf worden die schokken voor een deel opgevangen door de teelt van bomen of struiken op een perceel doelbewust te combineren met gewassen of dieren. Dat perceel levert hierdoor niet één maar meerdere producten op: gewassen of vlees, melk, eieren én vruchten of hout. Daarenboven zijn er voordelen op vlak van biodiversiteit, klimaatbeheersing en bodembeheer.

De prestaties van agroforestry zijn echter sterk afhankelijk van de context. Verschillende zaken belemmeren de grootschalige toepassing, zoals gebrek aan een sluitend regelgevend kader. Daarnaast ontbreken er tools om de economische, ecologische en sociale voordelen van agroforestry op een betrouwbare manier te beoordelen, maar ook om de impact van beleidsmaatregelen te monitoren en bij te sturen.

DigitAF: naar nuttige tools om agroforestrysystemen beter te ontwerpen, beheren en evalueren

In DigitAF wordt de expertise van topdeskundigen uit heel Europa gebundeld om deze knelpunten weg te werken en de uitrol van agroforestry in de praktijk te versnellen. De rode draad doorheen het project is om bestaande en nieuwe beslissingsondersteunende instrumenten en modellen beter te ontsluiten. De tools moeten opensource zijn, gebruiksvriendelijk én relevant voor de praktijk. In zes Europese landen gaan daarom lerende netwerken van agroforestry landbouwers en andere betrokkenen van start. Zij brengen de lokale behoeften, kennishiaten en het gebrek aan tools in kaart.

Specifiek voor landbouwers en hun adviseurs zal DigitAF ook instrumenten aanreiken die een optimaal ontwerp en beheer van agroforestrysystemen op veld- en boerderijschaal mogelijk maken. Daarbij horen ook tools die de prestaties en voordelen van agroforestry meetbaar in kaart brengen en valoriseren – het luik dat ILVO zal coördineren. ILVO heeft als coördinator van het consortium Agroforestry Vlaanderen en in voorgaande projecten heel wat relevante expertise opgebouwd.

Tot slot zet DigitAF in op het informeren en ondersteunen van regionale, nationale en Europese beleidsactoren, zodat zij een efficiënter, stimulerend beleid kunnen voeren.

Vragen?

Contacteer ons

Bert Reubens

Expert agroforestry

Ook interessant

Persbericht 10/04/2024

Voedselbos als verdienmodel voor het eerst doorgelicht

foto van een voedselbos met bomen, gewassen en bloemen
Voedselbossen kunnen een rendabele bedrijfstak zijn voor Vlaamse landbouwers. Dat blijkt uit de eerste bedrijfseconomische doorrekening van een fictief maar realistisch voedselbos van 0,8 ha, samengev...