Persbericht Co-creatie aan zee: ILVO lanceert het Marien Living Lab

16/03/2021

In de visserijsector, en in het brede marien onderzoek daarrond gaat ILVO voortaan nog meer inzetten op de ontwikkeling van innovaties en toepassingen SAMEN met – en op aangeven van - ambitieuze bedrijven en stakeholders. Vanaf 2021 zal een heus ‘Marien Living Lab’ vanuit Oostende (mariene afdeling van ILVO) de dialoog en de co-creatie makkelijker maken. Ook internationale projecten en intensieve samenwerkingen met andere gespecialiseerde kenniscentra, én met meerdere beleidsniveaus worden als taak aangepakt, voor zover het gaat over versnelling en facilitering van nieuwe, relevante praktijkgerichte oplossingen voor mariene en visserijuitdagingen.

Meerdere gespecialiseerde Living Labs actief bij ILVO

Het begrip ‘Living Lab’ is ontstaan vanuit Europa als een instrument om praktijkgerichte innovatie in verschillende sectoren te bevorderen door stakeholders en wetenschappelijke experten te laten samenwerken. Binnen ILVO zijn reeds vijf living labs actief, gekoppeld aan de domeinen veehouderij, plantaardige productie en sierteelt, voedingsproductie en productieprocessen (Food Pilot), agro-ecologie en biologische landbouw, en technologie voor agrovoedingsprocessen. Daar wordt nu een mariene pijler aan toegevoegd: het Marien Living Lab.

logo Marien Living Lab

Innovatie en duurzaamheid via open kennisdeling

ILVO heeft een decennialange traditie van samenwerking met de brede visserijsector en andere mariene bedrijven en onderzoeksinstellingen, het marien beleid en de maatschappij. Co-creatie is voor ILVO Marien geen nieuw concept, maar zit ingebakken in onze manier van werken. Hans Polet, wetenschappelijk directeur: “Co-creatie en de bijzondere wijze om nieuwe kennis op maat van bedrijven en de sector te ontwikkelen, vormen het belangrijkste bindmiddel voor een living lab. Concepten worden ontwikkeld en oplossingen worden meteen getest en verfijnd in ‘echte’ praktijkomstandigheden, wat ons de gewenste versnelling geeft.”

Vissers, baggeraars, kustbeschermers, planners, natuurbewakers, energie, blauwe biotech…

Sofie Vandendriessche, coördinator van het Marien Living Lab: “We bieden de mariene ondernemer een geïntegreerd pakket van diensten en infrastructuur, met focus op innovatie en duurzaamheid. Het kernwoord is co-creatie, in beide richtingen! Het Marien Living Lab biedt met andere woorden expertise aan, maar is ook vragende partij voor nieuwe expertise en technologie die een versnelde en duurzame innovatie teweeg kunnen brengen in diverse blauwe sectoren.” We richten ons op de visserij en aquacultuur, de verwerking, retail en blauwe biotechnologie, de zand-, bagger-, en energie-industrie, en op diverse actoren rond kustbescherming, impactreductie, mariene ruimtelijke planning en natuurbehoud.

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits: “De samenwerking tussen onze wetenschappers en vissers gaat heel goed. Er lopen projecten om selectiever te gaan vissen, om vangstgegevens aan een toegankelijke digitale databank te koppelen of voor het verhogen van de kennis over de visbestanden. Bij mariene aquacultuur wordt met diverse partners zoals het VLIZ en VLAIO onder meer gezocht naar de veilige productie in de Noordzee van schelpdieren en zeewier en naar toepassingen van de mariene rijkdommen. Met de oprichting van het ILVO Marien Living Lab willen we deze goede ervaringen een structuur geven, verder uitbreiden en intensifiëren. Het doel is steeds co-creatie in de mariene sector, samen met de ganse blauwe economie duurzame innovatieve ideeën uitwerken en wetenschappelijk onderbouwen, zodat ze snel op grotere schaal kunnen toegepast worden.”

Maatwerk, confidentialiteit, flexibele formules

Het Marien Living Lab staat open voor ideeën en grote en kleine vragen van alle actoren uit genoemde sectoren, inclusief starters. Er wordt een scenario opgesteld om een proces te doorlopen van ontwerp naar uitvoering en opvolging tot het leveren van resultaat, advies of product. Flexibiliteit en confidentialiteit zijn daarbij belangrijke pijlers. Op basis van een verkennend gesprek wordt gezamenlijk de route van wetenschappelijke begeleiding, financiering en onderzoek uitgestippeld.

Contact: marienlivinglab@ilvo.vlaanderen.be

Website: www.ilvomarienlivinglab.be

Vragen?

Contacteer ons

Sofie Vandendriessche

Communicatie ILVO - Coördinator Marien Living Lab

Hans Polet

Wetenschappelijke directeur ILVO Marien