Project news Renewable energy tech for livestock production

18/01/2021

Tractors running on biogas? Electricity and heat from solar panels? Heat from a heat pump? The recently-started Horizon 2020 project RES4LIVE aims at replacing fossil fuels on livestock farms with cost-efficient solutions based on renewable energy.

Zonnepanelen op een dak
Solar panels on the roof

Intensieve veeteelt is één van de subsectoren van de landbouw waar grote hoeveelheden fossiele brandstoffen worden gebruikt. De energievraag is divers, gaande van koeling/verwarming van de stallen, gebruik van toestellen en tractoren, tot verlichting en ventilatie. Het RES4LIVE project -hernieuwbare energie voor veeteelt – wil het gebruik van fossiele brandstoffen in de Europese veeteelt vervangen door slimme en hernieuwbare energie.

Hernieuwbare energietechnologieën zoals zonnepanelen, warmtepompen en biogas worden namelijk steeds goedkoper, betrouwbaarder en performanter. Dit betekent dat er ook meer opportuniteiten ontstaan voor landbouwers om deze technieken te gaan gebruiken. Project RES4LIVE mikt op het ontwikkelen en demonstreren van deze technieken, specifiek voor de veeteelt in de EU.

Meer specifiek zal RES4LIVE geïntegreerde, kosten-efficiënte en case specifieke hernieuwbare energie-oplossingen ontwikkelen en op de markt brengen. Tijdens het project zullen veelbelovende hernieuwbare energietechnieken aangepast en getest worden in energie-intensieve veeteeltbedrijven (varkens, melkvee en pluimvee) om aan de energievraag te voldoen zonder of met minder gebruik van fossiele brandstoffen. Specifieke en geoptimaliseerde technieken, gecombineerd met ingrepen voor energie-efficiëntie zullen worden voorgesteld en gedemonstreerd in 4 pilootstallen (waaronder de Varkenscampus in Melle). Die technieken worden ook geëvalueerd op technisch, economisch, ecologisch en sociaal vlak. Het resultaat van het RES4LIVE project zal een waaier zijn van geavanceerde en kosteneffectieve technologieën voor de veeteelt. Die zullen de duurzaamheid van de bedrijfsvoering en een optimaal thermisch comfort voor de dieren garanderen. Dit moet toelaten om de productiviteit te verhogen met een minimale impact op het klimaat.

Intensive livestock production is one of the subsectors of agriculture using large amounts of fossil fuels. The various uses of energy range from barn cooling/heating, use of appliances and tractors, to lighting and ventilation. The RES4LIVE project - Renewable Energy for Livestock - aims to replace the use of fossil fuels in European livestock farming with smart and renewable energy.

Renewable energy technologies such as solar panels, heat pumps and biogas are becoming cheaper, more reliable and more efficient. That opens up more opportunities for farmers to access these technologies. Project RES4LIVE aims at developing and demonstrating these techniques, specifically for the livestock sector in the EU.

More specifically, RES4LIVE will develop and market integrated, cost-effective and case-specific renewable energy solutions. During the project, promising renewable energy techniques will be adapted and tested in energy-intensive livestock farms (pigs, dairy and poultry) to meet energy demand with less or no fossil fuels. Specific and optimized techniques, combined with energy efficiency interventions, will be proposed and demonstrated at 4 pilot animal farms (including the Pig Campus in Melle). Those techniques will also be evaluated on a technical, economic, ecological and social level. The result of the RES4LIVE project will be a range of advanced and cost-effective technologies for animal husbandry. The result of the RES4LIVE project will be a range of advanced and cost-effective technologies for animal husbandry, which will ensure the sustainability of the operation and optimal thermal comfort for the animals. This should allow to increase productivity with a minimal impact on the climate.

Questions?

Contact us

Jarissa Maselyne

Data analysis and precision lifestock farming expert

See also