Press release From soil and protein crops to controlled data sharing and stray voltage. In Oudenaarde ILVO is once again showing surprising, useful innovations from agricultural research.

30/08/2021
logo Werktuigendagen
ILVO neemt deel aan de Werktuigendagen
tractor tracks in a field
ILVO at Machinery Days (Werktuigendagen) 2021

Hoe marktrijp zijn nieuwe eiwitgewassen? Wat presteert een robot op vlak van anti-bodemverdichting? Hoe kan je als landbouwbedrijf veilig je eigen landbouwdata delen en daar tijd en geld mee sparen? Hoe kan je prangende kwesties over jouw (veld)gewas, of jouw vernieuwend teelt- of verwerkingsidee met een specialist bekijken onder 4 ogen? … ILVO brengt een waaier aan nieuwe ontwikkelingen mee voor de bezoekers van de Werktuigendagen. Deze ILVO-stand mag je als boer niet missen!

'Generation Food', nieuwe eiwitgewassen voor voeding en voeder

De Vlaamse landbouw krijgt met de Vlaamse eiwitstrategie een duwtje naar de productie van lokale, duurzame eiwitgewassen. Op de ILVO-stand zie je daarom rassen staan van veldboon, soja, mengteelt granen/veldbonen, kikkererwt, droge erwt. Via de operationele groep KIK-LOVE verkent ILVO de mogelijkheden voor kikkererwt in Vlaanderen. In het project CROPEXPLORE hoor je over mogelijke klanten/voedingsbedrijven op zoek naar kidneybonen, veldbonen, droge erwten, edamame, … allemaal voor lokale verwerking in humane voeding.

Om teeltervaringen rond die nieuwe eiwitteelten te delen organiseren ILVO en Boerenbond op zaterdagochtend samen de infosessie ‘Generation Food’. Dit event is de vierde in een reeks die vorig najaar van start ging. Landbouwers met kennis van de teelt van eiwitten, en lokale afnemers van eiwitrijke gewassen, vertellen er over teelttechnische aspecten, opties voor verwerking en mogelijke verdienmodellen en samenwerkingsvormen tussen landbouwers en de lokale afzet.

Eiwitgewassen als kippenvoer? Eén van de afzetmogelijkheden is de pluimveehouderij die, net als alle sectoren, onder druk staat om het gebruik van overzeese soja te vermijden. Via het VLAIO-LA-traject OPTIPLUIM wil ILVO - samen met Inagro vzw en de Proefhoeve te Bottelare van HOGENT/UGent - de Vlaamse akkerbouwers, pluimveehouders en veevoederindustrie de weg tonen naar goed gedocumenteerd gebruik van lokaal geteelde, eiwitrijke vlinderbloemige mengteelten. OPTIPLUIM zoekt nog naar nieuwe matches tussen de verwerkers van deze mengteelten en pluimveehouders (leg- én vleeskippen) in zowel gangbare als biologische productiesystemen.

Robot 'fotografeert' bodemverdichting

Bodemverdichting ligt ILVO na aan het hart. Een lage gewasdiversiteit, zware machines, oogsten in natte omstandigheden en afnemende bodemorganische stofgehaltes zijn belangrijke oorzaken voor meer bodemverdichting en een grotere gevoeligheid aan erosie. Hoe omvangrijk en ernstig de bodemverdichting op een akker is, kunnen ze binnen ILVO’s Living Lab ‘Agrifood Technology’ in kaart brengen met een robot. ILVO toont op de Werktuigendagen hoe dat precies in zijn werk gaat. De volgende stap is om de storende verdichte bodemlagen op een duurzame manier op te heffen.

Samen met een ILVO-onderzoeker een oplossing of innovatie uitdokteren? Living Lag Plant!

Iedere landbouwer kent zijn eigen gewassen uiteraard als de beste, maar heel soms duiken er vragen op waarop hij zelf het antwoord niet vindt. Wil je ILVO inschakelen? Maar wie is daar juist specialist in welk gewas of teeltsysteem of plantenziekte? Met ILVO’s Living Lab Plant is er nu één enkel aanspreekpunt voor alle plant- en teelt-gerelateerde vragen. Groot of klein, individueel of met een groep landbouwers of een productieketen samen. Of het nu over een eenvoudige vraag gaat over onkruidbestrijding of over een wild onderzoekidee, Living Lab Plant is altijd het juiste adres.’

Living Lab Plant

Vind de contactgegevens op www.livinglabplant.be, lees over de succesvolle realisaties, en ontmoet de mensen achter het Living Lab Plant op de Werktuigendagen!

DjustConnect, een ontzorgende data-deel-autostrade, voor u, door ILVO en partners

Aan elke machine, tractor, akker, elk stuk vee zijn data verbonden: factuurgegevens, analyses, tonnages, zaaicijfers, perceelsnummers… Vaak moeten landbouwers zulke data meerdere keren ingeven bij verschillende aangiftes, adviessystemen, boekhoudprogramma’s, enz. En dat terwijl er meer en meer, in alle mogelijke sectoren, automatische datadeelsystemen bestaan! Jouw GSM kent jouw locatie en kan die meteen delen met een weersvoorspellingsapp, of een routeplanner. ILVO vertelt waarom DjustConnect als datadeelplatform binnen onze agrovoedingssector nu al een meerwaarde is: minder overtypen bijvoorbeeld! En waarom DjustConnect straks nog veel meer apps en toepassingen zal laten draaien, waarbij jij, als boer die data heeft en deelt, altijd baas en eigenaar blijft van zijn eigen data. Want elke ‘DjustConnect-er’ beslist zelf met wie hij welke van zijn data data deelt, voor welke toepassing, en voor hoe lang. Ben je melkboer? Dan wéét je wellicht dat heel IKM al binnen DjustConnect automatisch kan draaien.

DjustConnect

"Weet jij als landbouwer met wie je allemaal data deelt? Heb je een zicht op de toestemmingen die je al dan niet hebt gegeven? En wat krijg je daar als landbouwer voor terug?”… Data zijn zeker een kritisch gesprek waard!

Zwerfstromen in de stal? Er bestaat nuttige technische informatie...

Zwerfstromen zijn elektrische stromen die letterlijk rondzwerven over de metalen onderdelen van de melkveestal of melkinstallatie. Uiteindelijk kiezen ze de gemakkelijkste weg (= de weg met de laagste weerstand) om terug te vloeien naar de aarde. Net daar schuilt het gevaar: wanneer de koe net die gemakkelijkste weg is, kan deze hiervan hinder ondervinden, met alle gevolgen van dien.

ILVO brengt de problematiek en de aanpak ervan op de Werktuigendagen onder de aandacht. De boodschap? Er bestaat nu een handige bundeling van de bestaande kennis rond meetmethodiek en detectie van zwerfstromen. En er bestaat een stappenplan en een lijst met tips om het – zeer moeilijke - het opsporen van zwerfstromen en het leggen van oorzakelijke verbanden te vergemakkelijken. We lichten al één tip van de sluier: “Maak bij nieuwbouw ook een plan voor je aardrail en de bijbehorende potentiaalvereffeningsrails, waarop je alle geleidbare delen aansluit. Dat begint al bij het aarden van de bewapening in het beton.”

Zwerfstromen in de stal

Het stappenplan en rapport zijn het resultaat van de operationele groep ‘Zwerfstromen’, een EIP-project gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO, waaraan ILVO, melkmachinefabrikanten en veehouders meewerkten.

'Generation Food', new protein crops for food and feed

With the Flemish protein strategy, Flemish agriculture is encouraged to produce local, sustainable protein crops. ILVO showed varieties of field bean, soybean, mixed crop cereals/field beans, chickpea, dry pea. Through the operational group KIK-LOVE, ILVO explores the possibilities for chickpea in Flanders. In the CROPEXPLORE project you hear about possible customers/food companies looking for kidney beans, field beans, dry peas, edamame, ... all for local processing in human food.

In order to share cultivation experiences regarding these new protein crops, ILVO and Boerenbond jointly organized the 'Generation Food' info session on Saturday morning. This event is the fourth in a series that started last autumn. Farmers with knowledge of protein cultivation, and local buyers of protein crops, talk about cultivation aspects, options for processing and possible earnings models and forms of cooperation between farmers and the local market.

Protein crops as chicken feed? One of the outlets is the poultry industry which, like all sectors, is under pressure to avoid the use of soy from overseas. Through the VLAIO-LA trajectory OPTIPLUIM, ILVO - together with Inagro vzw and the Experimental Farm of HOGENT/UGent at Bottelare - wants to show Flemish arable farmers, poultry farmers and the feed industry the way to well-documented use of locally grown, protein-rich leguminous mixed crops. OPTIPLUIM is still looking for new matches between the processors of these mixed crops and poultry farmers (laying and broiler) in both conventional and organic production systems.

Robot 'photographs' soil compaction

Soil compaction is one of ILVO's big concerns. Low crop diversity, heavy machinery, harvesting in wet conditions and decreasing soil organic matter levels are important causes of increased soil compaction and greater susceptibility to erosion. The extent and severity of soil compaction in a field can be mapped with a robot within ILVO's Living Lab 'Agrifood Technology'. ILVO will show how this is done at the Machinery Days. The next step is to alleviate the soil compaction in a sustainable way.

Develop a solution or innovation with an ILVO researcher? Plant Living Lab!

All farmers knows their own crops like the back of their hand, but sometimes questions arise they can't answer. Maybe you want to call on ILVO but don't know who exactly is a specialist in which crop or cultivation system or plant disease? With ILVO's Plant Living Lab, there is now a single point of contact for all plant and crop-related questions. Large or small, individually or with a group of farmers or a production chain together. Whether it's a simple question about weed control or a wild research idea, the Plant Living Lab is always the right address.

Living Lab Plant

Contact ILVO at www.livinglabplant.be, read about successful cases and meet the people behind the Plant Living Lab in person!

DjustConnect, a data-sharing highway that eases your mind, run by ILVO and partners

Every machine, tractor, field, and piece of livestock has its own data: invoice data, analyses, tonnages, seed data, parcel numbers, etc. Farmers often have to enter such data several times in different declarations, advisory systems, accounting programs, etc. This is happening while in all possible sectors, automatic data sharing systems exist! Your cell phone knows your location and can immediately share it with a weather forecast app, or a route planner. ILVO explains why DjustConnect is already an added value as a data sharing platform within our agro-food sector: less retyping, for example! And why DjustConnect will soon allow many more apps and applications to run, whereby you, as a farmer who has and shares data, always remain the boss and owner of your own data. Because each 'DjustConnect-er' decides for himself with whom all of that data is being shared, for which application, and for how long. Are you a milk technician? Then you probably know that all of IKM can run automatically within DjustConnect.

"As a farmer, do you know who all you share data with? Do you have a view of the permissions you may or may not have given? And as a farmer, what do you get in return?"... Data is definitely worth an in-depth conversation!

Stray voltage in the barn? Usefu technical info is now available...

Stray voltage is caused by electric currents that literally wander across the metal parts of the dairy barn or milking plant. Ultimately, they choose the easiest path (= the path with the lowest resistance) to flow back to earth. This is precisely where the danger lies: when the cow takes the easiest route, it can be hindered by this, with all its consequences.

ILVO highlighted the problem and the way it is dealt with at the Machinery Days (Werktuigendagen). Their message: There is now a handy compilation of existing knowledge on measurement methods and the detection of stray voltage. And there is a step-by-step plan and a list of tips to facilitate the - very difficult - detection of stray voltage and the establishment of causal links. We already give you a tip: "When constructing a new building, also make a plan for your ground rail and the corresponding potential equalization rails, to which you connect all conductive parts. This starts as early as the grounding of the reinforcement in the concrete."

Zwerfstromen in de stal


The roadmap and report are the result of the operational group 'Zwerfstromen' (Stray Voltage), an EIP project funded by the Flemish government and the European Agricultural Fund for Rural Development EAFRD, in which ILVO, dairy machinery manufacturers and livestock farmers collaborated.

Questions?

Contact us

Greet Riebbels

Communications manager at ILVO

See also